您当前位置:首页 > 楞严经全文>正文

楞严经全文注音

发布时间:2018-12-06 14:01:35    编辑:朱妍昕    阅读次数:

楞严经楞严经全文楞严经讲解

【卷八】

阿ā难nán.如rú是shì众zhònɡ生shēnɡ.一yī一yī类lèi中zhōnɡ.亦yì各ɡè各ɡè具jù.十shí二èr颠diān倒dǎo.犹yóu如rú捏niē目mù.乱luàn华huā发fā生shēnɡ.颠diān倒dǎo妙miào圆yuán.真zhēn净jìnɡ明mínɡ心xīn.具jù足zú如rú斯sī.虚xū妄wànɡ乱luàn想xiǎnɡ.汝rǔ今jīn修xiū证zhènɡ.佛fó三sān摩mó提tí.于yú是shì本běn因yīn.元yuán所suǒ乱luàn想xiǎnɡ.立lì三sān渐jiàn次cì.方fānɡ得dé除chú灭miè.如rú净jìnɡ器qì中zhōnɡ.除chú去qù毒dú蜜mì.以yǐ诸zhū汤tānɡ水shuǐ.并bìnɡ杂zá灰huī香xiānɡ.洗xǐ涤dí其qí器qì.后hòu贮zhù甘ɡān露lù.

云yún何hé名mínɡ为wéi.三sān种zhǒnɡ渐jiàn次cì.一yī者zhě修xiū习xí.除chú其qí助zhù因yīn.二èr者zhě真zhēn修xiū.刳kū其qí正zhènɡ性xìnɡ.三sān者zhě增zēnɡ进jìn.违wéi其qí现xiàn业yè.云yún何hé助zhù因yīn.阿ā难nán.如rú是shì世shì界jiè.十shí二èr类lèi生shēnɡ.不bù能nénɡ自zì全quán.依yī四sì食shí住zhù.所suǒ谓wèi段duàn食shí.触chù食shí.思sī食shí.识shí食shí.是shì故ɡù佛fó说shuō.一yī切qiè众zhònɡ生shēnɡ.皆jiē依yī食shí住zhù.

阿ā难nán.一yī切qiè众zhònɡ生shēnɡ.食shí甘ɡān故ɡù生shēnɡ.食shí毒dú故ɡù死sǐ.是shì诸zhū众zhònɡ生shēnɡ.求qiú三sān摩mó提tí.当dānɡ断duàn世shì间jiān.五wǔ种zhǒnɡ辛xīn菜cài.是shì五wǔ种zhǒnɡ辛xīn.熟shú食shí发fā淫yín.生shēnɡ啖dàn增zēnɡ恚huì.如rú是shì世shì界jiè.食shí辛xīn之zhī人rén.纵zònɡ能nénɡ宣xuān说shuō.十shí二èr部bù经jīnɡ.十shí方fānɡ天tiān仙xiān.嫌xián其qí臭chòu秽huì.咸xián皆jiē远yuǎn离lí.诸zhū饿è鬼ɡuǐ等děnɡ.因yīn彼bǐ食shí次cì.舐shì其qí唇chún吻wěn.常chánɡ与yǔ鬼ɡuǐ住zhù.福fú德dé日rì销xiāo.长chánɡ无wú利lì益yì.

是shì食shí辛xīn人rén.修xiū三sān摩mó地dì.菩pú萨sà.天tiān仙xiān.十shí方fānɡ善shàn神shén.不bù来lái守shǒu护hù.大dà力lì魔mó王wánɡ.得dé其qí方fānɡ便biàn.现xiàn作zuò佛fó身shēn.来lái为wèi说shuō法fǎ.非fēi毁huǐ禁jìn戒jiè.赞zàn淫yín怒nù痴chī.命mìnɡ终zhōnɡ自zì为wéi.魔mó王wánɡ眷juàn属shǔ.受shòu魔mó福fú尽jìn.堕duò无wú间jiàn狱yù.阿ā难nán.修xiū菩pú提tí者zhě.永yǒnɡ断duàn五wǔ辛xīn.是shì则zé名mínɡ为wéi.第dì一yī增zēnɡ进jìn.修xiū行xínɡ渐jiàn次cì.

云yún何hé正zhènɡ性xìnɡ.阿ā难nán.如rú是shì众zhònɡ生shēnɡ.入rù三sān摩mó地dì.要yào先xiān严yán持chí.清qīnɡ净jìnɡ戒jiè律lǜ.永yǒnɡ断duàn淫yín心xīn.不bù餐cān酒jiǔ肉ròu.以yǐ火huǒ净jìnɡ食shí.无wú啖dàn生shēnɡ气qì.阿ā难nán.是shì修xiū行xínɡ人rén.若ruò不bú断duàn淫yín.及jí与yǔ杀shā生shēnɡ.出chū三sān界jiè者zhě.无wú有yǒu是shì处chù.当dānɡ观ɡuān淫yín欲yù.犹yóu如rú毒dú蛇shé.如rú见jiàn怨yuàn贼zéi.先xiān持chí声shēnɡ闻wén.四sì弃qì八bā弃qì.执zhí身shēn不bú动dònɡ.后hòu行xínɡ菩pú萨sà.清qīnɡ净jìnɡ律lǜ仪yí.执zhí心xīn不bù起qǐ.

禁jìn戒jiè成chénɡ就jiù.则zé于yú世shì间jiān.永yǒnɡ无wú相xiānɡ生shēnɡ.相xiānɡ杀shā之zhī业yè.偷tōu劫jié不bù行xínɡ.无wú相xiānɡ负fù累lèi.亦yì于yú世shì间jiān.不bù还huán宿sù债zhài.是shì清qīnɡ净jìnɡ人rén.修xiū三sān摩mó地dì.父fù母mǔ肉ròu身shēn.不bù须xū天tiān眼yǎn.自zì然rán观ɡuān见jiàn.十shí方fānɡ世shì界jiè.睹dǔ佛fó闻wén法fǎ.亲qīn奉fènɡ圣shènɡ旨zhǐ.得dé大dà神shén通tōnɡ.游yóu十shí方fānɡ界jiè.宿sù命mìnɡ清qīnɡ净jìnɡ.得dé无wú艰jiān险xiǎn.是shì则zé名mínɡ为wéi.第dì二èr增zēnɡ进jìn.修xiū行xínɡ渐jiàn次cì.

云yún何hé现xiàn业yè.阿ā难nán.如rú是shì清qīnɡ净jìnɡ.持chí禁jìn戒jiè人rén.心xīn无wú贪tān淫yín.于yú外wài六liù尘chén.不bù多duō流liú逸yì.因yīn不bù流liú逸yì.旋xuán元yuán自zì归ɡuī.尘chén既jì不bù缘yuán.根ɡēn无wú所suǒ偶ǒu.反fǎn流liú全quán一yī.六liù用yònɡ不bù行xínɡ.

十shí方fānɡ国ɡuó土tǔ.皎jiǎo然rán清qīnɡ净jìnɡ.譬pì如rú琉liú璃lí.内nèi悬xuán明mínɡ月yuè.身shēn心xīn快kuài然rán.妙miào圆yuán平pínɡ等děnɡ.获huò大dà安ān隐yǐn.一yī切qiè如rú来lái.密mì圆yuán净jìnɡ妙miào.皆jiē现xiàn其qí中zhōnɡ.是shì人rén即jí获huò.无wú生shēnɡ法fǎ忍rěn.从cónɡ是shì渐jiàn修xiū.随suí所suǒ发fā行xínɡ.安ān立lì圣shènɡ位wèi.是shì则zé名mínɡ为wéi.第dì三sān增zēnɡ进jìn.修xiū行xínɡ渐jiàn次cì.

阿ā难nán.是shì善shàn男nán子zǐ.欲yù爱ài干ɡān枯kū.根ɡēn境jìnɡ不bù偶ǒu.现xiàn前qián残cán质zhì.不bú复fù续xù生shēnɡ.执zhí心xīn虚xū明mínɡ.纯chún是shì智zhì慧huì.慧huì性xìnɡ明mínɡ圆yuán.蓥yínɡ十shí方fānɡ界jiè.干ɡān有yǒu其qí慧huì.名mínɡ干ɡān慧huì地dì.欲yù习xí初chū干ɡān.未wèi与yǔ如rú来lái.法fǎ流liú水shuǐ接jiē.即jí以yǐ此cǐ心xīn.中zhōnɡ中zhōnɡ流liú入rù.圆yuán妙miào开kāi敷fū.从cónɡ真zhēn妙miào圆yuán.重chóng发fā真zhēn妙miào.妙miào信xìn常chánɡ住zhù.一yī切qiè妄wànɡ想xiǎnɡ.灭miè尽jìn无wú余yú.中zhōnɡ道dào纯chún真zhēn.名mínɡ信xìn心xīn住zhù.

真zhēn信xìn明mínɡ了liǎo.一yī切qiè圆yuán通tōnɡ.阴yīn处chù界jiè三sān.不bù能nénɡ为wéi碍ài.如rú是shì乃nǎi至zhì.过ɡuò去qù未wèi来lái.无wú数shù劫jié中zhōnɡ.舍shě身shēn受shòu身shēn.一yī切qiè习xí气qì.皆jiē现xiàn在zài前qián.是shì善shàn男nán子zǐ.皆jiē能nénɡ忆yì念niàn.得dé无wú遗yí忘wànɡ.名mínɡ念niàn心xīn住zhù.妙miào圆yuán纯chún真zhēn.真zhēn精jīnɡ发fā化huà.无wú始shǐ习xí气qì.通tōnɡ一yī精jīnɡ明mínɡ.唯wéi以yǐ精jīnɡ明mínɡ.进jìn趣qù真zhēn净jìnɡ.名mínɡ精jīnɡ进jìn心xīn.

心xīn精jīnɡ现xiàn前qián.纯chún以yǐ智zhì慧huì.名mínɡ慧huì心xīn住zhù.执zhí持chí智zhì明mínɡ.周zhōu遍biàn寂jì湛zhàn.寂jì妙miào常chánɡ凝nínɡ.名mínɡ定dìnɡ心xīn住zhù.定dìnɡ光ɡuānɡ发fā明mínɡ.明mínɡ性xìnɡ深shēn入rù.唯wéi进jìn无wú退tuì.名mínɡ不bú退tuì心xīn.心xīn进jìn安ān然rán.保bǎo持chí不bù失shī.十shí方fānɡ如rú来lái.气qì分fēn交jiāo接jiē.名mínɡ护hù法fǎ心xīn.

觉jué明mínɡ保bǎo持chí.能nénɡ以yǐ妙miào力lì.回huí佛fó慈cí光ɡuānɡ.向xiànɡ佛fó安ān住zhù.犹yóu如rú双shuānɡ镜jìnɡ.光ɡuānɡ明mínɡ相xiānɡ对duì.其qí中zhōnɡ妙miào影yǐnɡ.重chónɡ重chónɡ相xiānɡ入rù.名mínɡ回huí向xiànɡ心xīn.心xīn光ɡuānɡ密mì回huí.获huò佛fó常chánɡ凝nínɡ.无wú上shànɡ妙miào净jìnɡ.安ān住zhù无wú为wéi.得dé无wú遗yí失shī.名mínɡ戒jiè心xīn住zhù.住zhù戒jiè自zì在zài.能nénɡ游yóu十shí方fānɡ.所suǒ去qù随suí愿yuàn.名mínɡ愿yuàn心xīn住zhù.

阿ā难nán.是shì善shàn男nán子zǐ.以yǐ真zhēn方fānɡ便biàn.发fā此cǐ十shí心xīn.心xīn精jīnɡ发fā晖huī.十shí用yònɡ涉shè入rù.圆yuán成chénɡ一yī心xīn.名mínɡ发fā心xīn住zhù.心xīn中zhōnɡ发fā明mínɡ.如rú净jìnɡ琉liú璃lí.内nèi现xiàn精jīnɡ金jīn.以yǐ前qián妙miào心xīn.履lǚ以yǐ成chénɡ地dì.名mínɡ治zhì地dì住zhù.心xīn地dì涉shè知zhī.俱jù得dé明mínɡ了liǎo.游yóu履lǚ十shí方fānɡ.得dé无wú留liú碍ài.名mínɡ修xiū行xínɡ住zhù.行xínɡ与yǔ佛fó同tónɡ.受shòu佛fó气qì分fēn.如rú中zhōnɡ阴yīn身shēn.自zì求qiú父fù母mǔ.阴yīn信xìn冥mínɡ通tōnɡ.入rù如rú来lái种zhǒnɡ.名mínɡ生shēnɡ贵ɡuì住zhù.既jì游yóu道dào胎tāi.亲qīn奉fènɡ觉jué胤yìn.如rú胎tāi已yǐ成chénɡ.人rén相xiànɡ不bù缺quē.名mínɡ方fānɡ便biàn具jù足zú住zhù.

容rónɡ貌mào如rú佛fó.心xīn相xiànɡ亦yì同tónɡ.名mínɡ正zhènɡ心xīn住zhù.身shēn心xīn合hé成chénɡ.日rì益yì增zēnɡ长zhǎnɡ.名mínɡ不bú退tuì住zhù.十shí身shēn灵línɡ相xiànɡ.一yī时shí具jù足zú.名mínɡ童tónɡ真zhēn住zhù.形xínɡ成chénɡ出chū胎tāi.亲qīn为wéi佛fó子zǐ.名mínɡ法fǎ王wánɡ子zǐ住zhù.表biǎo以yǐ成chénɡ人rén.如rú国ɡuó大dà王wánɡ.以yǐ诸zhū国ɡuó事shì.分fēn委wěi太tài子zǐ.彼bǐ刹chà利lì王wánɡ.世shì子zǐ长zhǎnɡ成chénɡ.陈chén列liè灌ɡuàn顶dǐnɡ.名mínɡ灌ɡuàn顶dǐnɡ住zhù.

阿ā难nán.是shì善shàn男nán子zǐ.成chénɡ佛fó子zǐ已yǐ.具jù足zú无wú量liànɡ.如rú来lái妙miào德dé.十shí方fānɡ随suí顺shùn.名mínɡ欢huān喜xǐ行xínɡ.善shàn能nénɡ利lì益yì.一yī切qiè众zhònɡ生shēnɡ.名mínɡ饶ráo益yì行xínɡ.自zì觉jué觉jué他tā.得dé无wú违wéi拒jù.名mínɡ无wú瞋chēn恨hèn行xínɡ.种zhǒnɡ类lèi出chū生shēnɡ.穷qiónɡ未wèi来lái际jì.三sān世shì平pínɡ等děnɡ.十shí方fānɡ通tōnɡ达dá.名mínɡ无wú尽jìn行xínɡ.一yī切qiè合hé同tóng.种zhǒnɡ种zhǒnɡ法fǎ门mén.得dé无wú差chā误wù.名mínɡ离lí痴chī乱luàn行xínɡ.

则zé于yú同tónɡ中zhōnɡ.显xiǎn现xiàn群qún异yì.一yī一yī异yì相xiànɡ.各ɡè各ɡè见jiàn同tónɡ.名mínɡ善shàn现xiàn行xínɡ.如rú是shì乃nǎi至zhì.十shí方fānɡ虚xū空kōnɡ.满mǎn足zú微wēi尘chén.一yī一yī尘chén中zhōnɡ.现xiàn十shí方fānɡ界jiè.现xiàn尘chén现xiàn界jiè.不bù相xiānɡ留liú碍ài.名mínɡ无wú著zhuó行xínɡ.种zhǒnɡ种zhǒnɡ现xiàn前qián.咸xián是shì第dì一yī.波bō罗luó蜜mì多duō.名mínɡ尊zūn重zhòng行xínɡ.如rú是shì圆yuán融rónɡ.能nénɡ成chénɡ十shí方fānɡ.诸zhū佛fó轨ɡuǐ则zé.名mínɡ善shàn法fǎ行xínɡ.一yī一yī皆jiē是shì.清qīnɡ净jìnɡ无wú漏lòu.一yī真zhēn无wú为wéi.性xìnɡ本běn然rán故ɡù.名mínɡ真zhēn实shí行xínɡ.

阿ā难nán.是shì善shàn男nán子zǐ.满mǎn足zú神shén通tōnɡ.成chénɡ佛fó事shì已yǐ.纯chún洁jié精jīnɡ真zhēn.远yuǎn诸zhū留liú患huàn.当dānɡ度dù众zhònɡ生shēnɡ.灭miè诸zhū度dù相xiànɡ.回huí无wú为wéi心xīn.向xiànɡ涅niè槃pán路lù.名mínɡ救jiù护hù一yī切qiè众zhònɡ生shēnɡ.离lí众zhònɡ生shēnɡ相xiànɡ回huí向xiànɡ.坏huài其qí可kě坏huài.远yuǎn离lí诸zhū离lí.名mínɡ不bú坏huài回huí向xiànɡ.本běn觉jué湛zhàn然rán.觉jué齐qí佛fó觉jué.名mínɡ等děnɡ一yī切qiè佛fó回huí向xiànɡ.精jīnɡ真zhēn发fā明mínɡ.地dì如rú佛fó地dì.名mínɡ至zhì一yī切qiè处chù回huí向xiànɡ.世shì界jiè如rú来lái.互hù相xiānɡ涉shè入rù.得dé无wú挂ɡuà碍ài.名mínɡ无wú尽jìn功ɡōnɡ德dé藏zànɡ回huí向xiànɡ.

于yú同tónɡ佛fó地dì.地dì中zhōnɡ各ɡè各ɡè.生shēnɡ清qīnɡ净jìnɡ因yīn.依yī因yīn发fā挥huī.取qǔ涅niè槃pán道dào.名mínɡ随suí顺shùn平pínɡ等děnɡ.善shàn根ɡēn回huí向xiànɡ.真zhēn根ɡēn既jì成chénɡ.十shí方fānɡ众zhònɡ生shēnɡ.皆jiē我wǒ本běn性xìnɡ.性xìnɡ圆yuán成chénɡ就jiù.不bù失shī众zhònɡ生shēnɡ.名mínɡ随suí顺shùn等děnɡ观ɡuān.一yī切qiè众zhònɡ生shēnɡ回huí向xiànɡ.即jí一yī切qiè法fǎ.离lí一yī切qiè相xiànɡ.唯wéi即jí与yǔ离lí.二èr无wú所suǒ著zhuó.名mínɡ真zhēn如rú相xiànɡ回huí向xiànɡ.真zhēn得dé所suǒ如rú.十shí方fānɡ无wú碍ài.名mínɡ无wú缚fù解jiě脱tuō回huí向xiànɡ.性xìnɡ德dé圆yuán成chénɡ.法fǎ界jiè量liànɡ灭miè.名mínɡ法fǎ界jiè无wú量liànɡ回huí向xiànɡ.

阿ā难nán.是shì善shàn男nán子zǐ.尽jìn是shì清qīnɡ净jìnɡ.四sì十shí一yī心xīn.次cì成chénɡ四sì种zhǒnɡ.妙miào圆yuán加jiā行xínɡ.即jí以yǐ佛fó觉jué.用yònɡ为wéi己jǐ心xīn.若ruò出chū未wèi出chū.犹yóu如rú钻zuàn火huǒ.欲yù燃rán其qí木mù.名mínɡ为wéi暖nuǎn地dì.又yòu以yǐ己jǐ心xīn.成chénɡ佛fó所suǒ履lǚ.若ruò依yī非fēi依yī.如rú登dēnɡ高ɡāo山shān.身shēn入rù虚xū空kōnɡ.下xià有yǒu微wēi碍ài.名mínɡ为wéi顶dǐnɡ地dì.心xīn佛fó二èr同tónɡ.善shàn得dé中zhònɡ道dào.如rú忍rěn事shì人rén.非fēi怀huái非fēi出chū.名mínɡ为wéi忍rěn地dì.数shù量liànɡ销xiāo灭miè.迷mí觉jué中zhōnɡ道dào.二èr无wú所suǒ目mù.名mínɡ世shì第dì一yī地dì.

阿ā难nán.是shì善shàn男nán子zǐ.于yú大dà菩pú提tí.善shàn得dé通tōnɡ达dá.觉jué通tōnɡ如rú来lái.尽jìn佛fó境jìnɡ界jiè.名mínɡ欢huān喜xǐ地dì.异yì性xìnɡ入rù同tónɡ.同tónɡ性xìnɡ亦yì灭miè.名mínɡ离lí垢ɡòu地dì.净jìnɡ极jí明mínɡ生shēnɡ.名mínɡ发fā光ɡuānɡ地dì.明mínɡ极jí觉jué满mǎn.名mínɡ焰yàn慧huì地dì.一yī切qiè同tónɡ异yì.所suǒ不bù能nénɡ至zhì.名mínɡ难nán胜shènɡ地dì.

无wú为wéi真zhēn如rú.性xìnɡ净jìnɡ明mínɡ露lù.名mínɡ现xiàn前qián地dì.尽jìn真zhēn如rú际jì.名mínɡ远yuǎn行xínɡ地dì.一yī真zhēn如rú心xīn.名mínɡ不bú动dònɡ地dì.发fā真zhēn如rú用yònɡ.名mínɡ善shàn慧huì地dì.阿ā难nán.是shì诸zhū菩pú萨sà.从cónɡ此cǐ已yǐ往wǎnɡ.修xiū习xí毕bì功ɡōnɡ.功ɡōnɡ德dé圆yuán满mǎn.亦yì目mù此cǐ地dì.名mínɡ修xiū习xí位wèi.慈cí阴yīn妙miào云yún.覆fù涅niè槃pán海hǎi.名mínɡ法fǎ云yún地dì.

如rú来lái逆nì流liú.如rú是shì菩pú萨sà.顺shùn行xínɡ而ér至zhì.觉jué际jì入rù交jiāo.名mínɡ为wéi等děnɡ觉jué.阿ā难nán.从cónɡ干ɡān慧huì心xīn.至zhì等děnɡ觉jué已yǐ.是shì觉jué始shǐ获huò.金jīn刚ɡānɡ心xīn中zhōnɡ.初chū干ɡān慧huì地dì.如rú是shì重chónɡ重chónɡ.单dān复fù十shí二èr.方fānɡ尽jìn妙miào觉jué.成chénɡ无wú上shànɡ道dào.是shì种zhǒnɡ种zhǒnɡ地dì.皆jiē以yǐ金jīn刚ɡānɡ.观ɡuān察chá如rú幻huàn.十shí种zhǒnɡ深shēn喻yù.奢shē摩mó他tā中zhōnɡ.用yònɡ诸zhū如rú来lái.毗pí婆pó舍shě那nà.清qīnɡ净jìnɡ修xiū证zhènɡ.渐jiàn次cì深shēn入rù.

阿ā难nán.如rú是shì皆jiē以yǐ.三sān增zēnɡ进jìn故ɡù.善shàn能nénɡ成chénɡ就jiù.五wǔ十shí五wǔ位wèi.真zhēn菩pú提tí路lù.作zuò是shì观ɡuān者zhě.名mínɡ为wéi正zhènɡ观ɡuān.若ruò他tā观ɡuān者zhě.名mínɡ为wéi邪xié观ɡuān.

尔ěr时shí.文wén殊shū师shī利lì法fǎ王wánɡ子zǐ.在zài大dà众zhònɡ中zhōnɡ.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.当dānɡ何hé名mínɡ是shì经jīnɡ.我wǒ及jí众zhònɡ生shēnɡ.云yún何hé奉fènɡ持chí.

佛fó告ɡào文wén殊shū师shī利lì.是shì经jīnɡ名mínɡ大dà佛fó顶dǐnɡ.悉xī怛dá多duō般bō怛dá啰là.无wú上shànɡ宝bǎo印yìn.十shí方fānɡ如rú来lái.清qīnɡ净jìnɡ海hǎi眼yǎn.亦yì名mínɡ救jiù护hù亲qīn因yīn.度dù脱tuō阿ā难nán.及jí此cǐ会huì中zhōnɡ.性xìnɡ比bǐ丘qiū尼ní.得dé菩pú提tí心xīn.入rù遍biàn知zhī海hǎi.亦yì名mínɡ如rú来lái密mì因yīn.修xiū证zhènɡ了liǎo义yì.亦yì名mínɡ大dà方fānɡ广ɡuǎnɡ.妙miào莲lián华huā王wánɡ.十shí方fānɡ佛fó母mǔ.陀tuó罗luó尼ní咒zhòu.亦yì名mínɡ灌ɡuàn顶dǐnɡ章zhānɡ句jù.诸zhū菩pú萨sà万wàn行hénɡ首shǒu楞lénɡ严yán.汝rǔ当dānɡ奉fènɡ持chí.

说shuō是shì语yǔ已yǐ.即jí时shí阿ā难nán.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.得dé蒙ménɡ如rú来lái.开kāi示shì密mì印yìn.般bō怛dá啰là义yì.兼jiān闻wén此cǐ经jīnɡ.了liǎo义yì名mínɡ目mù.顿dùn悟wù禅chán那nà.修xiū进jìn圣shènɡ位wèi.增zēnɡ上shànɡ妙miào理lǐ.心xīn虑lǜ虚xū凝nínɡ.断duàn除chú三sān界jiè.修xiū心xīn六liù品pǐn.微wēi细xì烦fán恼nǎo.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.合hé掌zhǎnɡ恭ɡōnɡ敬jìnɡ.而ér白bái佛fó言yán.大dà威wēi德dé世shì尊zūn.慈cí音yīn无wú遮zhē.善shàn开kāi众zhònɡ生shēnɡ.微wēi细xì沉chén惑huò.令lìnɡ我wǒ今jīn日rì.身shēn心xīn快kuài然rán.得dé大dà饶ráo益yì.

世shì尊zūn.若ruò此cǐ妙miào明mínɡ.真zhēn净jìnɡ妙miào心xīn.本běn来lái遍biàn圆yuán.如rú是shì乃nǎi至zhì.大dà地dì草cǎo木mù.蠕rú动dònɡ含hán灵línɡ.本běn元yuán真zhēn如rú.即jí是shì如rú来lái.成chénɡ佛fó真zhēn体tǐ.佛fó体tǐ真zhēn实shí.云yún何hé复fù有yǒu.地dì狱yù饿è鬼ɡuǐ.畜chù生shēnɡ修xiū罗luó.人rén天tiān等děnɡ道dào.世shì尊zūn.此cǐ道dào为wéi复fù.本běn来lái自zì有yǒu.为wéi是shì众zhònɡ生shēnɡ.妄wànɡ习xí生shēnɡ起qǐ.

世shì尊zūn.如rú宝bǎo莲lián香xiānɡ比bǐ丘qiū尼ní.持chí菩pú萨sà戒jiè.私sī行xínɡ淫yín欲yù.妄wànɡ言yán行xínɡ淫yín.非fēi杀shā非fēi偷tōu.无wú有yǒu业yè报bào.发fā是shì语yǔ已yǐ.先xiān于yú女nǚ根ɡēn.生shēnɡ大dà猛měnɡ火huǒ.后hòu于yú节jié节jié.猛měnɡ火huǒ烧shāo燃rán.堕duò无wú间jiàn狱yù.琉liú璃lí大dà王wánɡ.善shàn星xīnɡ比bǐ丘qiū.琉liú璃lí为wèi诛zhū.瞿qú昙tán族zú姓xìnɡ.善shàn星xīnɡ妄wànɡ说shuō.一yī切qiè法fǎ空kōnɡ.生shēnɡ身shēn陷xiàn入rù.阿ā鼻bí地dì狱yù.

此cǐ诸zhū地dì狱yù.为wéi有yǒu定dìnɡ处chù.为wéi复fù自zì然rán.彼bǐ彼bǐ发fā业yè.各ɡè各ɡè私sī受shòu.惟wéi垂chuí大dà慈cí.发fā开kāi童tónɡ蒙ménɡ.令lìnɡ诸zhū一yī切qiè.持chí戒jiè众zhònɡ生shēnɡ.闻wén决jué定dìnɡ义yì.欢huān喜xǐ顶dǐnɡ戴dài.谨jǐn洁jié无wú犯fàn.

佛fó告ɡào阿ā难nán.快kuài哉zāi此cǐ问wèn.令lìnɡ诸zhū众zhònɡ生shēnɡ.不bú入rù邪xié见jiàn.汝rǔ今jīn谛dì听tīnɡ.当dānɡ为wèi汝rǔ说shuō.阿ā难nán.一yī切qiè众zhònɡ生shēnɡ.实shí本běn真zhēn净jìnɡ.因yīn彼bǐ妄wànɡ见jiàn.有yǒu妄wànɡ习xí生shēnɡ.因yīn此cǐ分fēn开kāi.内nèi分fēn外wài分fēn.

阿ā难nán.内nèi分fēn即jí是shì.众zhònɡ生shēnɡ分fèn内nèi.因yīn诸zhū爱ài染rǎn.发fā起qǐ妄wànɡ情qínɡ.情qínɡ积jī不bù休xiū.能nénɡ生shēnɡ爱ài水shuǐ.是shì故ɡù众zhònɡ生shēnɡ.心xīn忆yì珍zhēn羞xiū.口kǒu中zhōnɡ水shuǐ出chū.心xīn忆yì前qián人rén.或huò怜lián或huò恨hèn.目mù中zhōnɡ泪lèi盈yínɡ.贪tān求qiú财cái宝bǎo.心xīn发fā爱ài涎xián.举jǔ体tǐ光ɡuānɡ润rùn.心xīn著zhuó行xínɡ淫yín.男nán女nǚ二èr根ɡēn.自zì然rán流liú液yè.阿ā难nán.诸zhū爱ài虽suī别bié.流liú结jié是shì同tónɡ.润rùn湿shī不bù升shēnɡ.自zì然rán从cónɡ坠zhuì.此cǐ名mínɡ内nèi分fēn.

阿ā难nán.外wài分fēn即jí是shì.众zhònɡ生shēnɡ分fèn外wài.因yīn诸zhū渴kě仰yǎnɡ.发fā明mínɡ虚xū想xiǎnɡ.想xiǎnɡ积jī不bù休xiū.能nénɡ生shēnɡ胜shènɡ气qì.是shì故ɡù众zhònɡ生shēnɡ.心xīn持chí禁jìn戒jiè.举jǔ身shēn轻qīnɡ清qīnɡ.心xīn持chí咒zhòu印yìn.顾ɡù盼pàn雄xiónɡ毅yì.心xīn欲yù生shēnɡ天tiān.梦mènɡ想xiǎnɡ飞fēi举jǔ.心xīn存cún佛fó国ɡuó.圣shènɡ境jìnɡ冥mínɡ现xiàn.事shì善shàn知zhī识shí.自zì轻qīnɡ身shēn命mìnɡ.阿ā难nán.诸zhū想xiǎnɡ虽suī别bié.轻qīnɡ举jǔ是shì同tónɡ.飞fēi动dònɡ不bù沉chén.自zì然rán超chāo越yuè.此cǐ名mínɡ外wài分fēn.

阿ā难nán.一yī切qiè世shì间jiān.生shēnɡ死sǐ相xiānɡ续xù.生shēnɡ从cónɡ顺shùn习xí.死sǐ从cónɡ变biàn流liú.临lín命mìnɡ终zhōnɡ时shí.未wèi舍shě暖nuǎn触chù.一yī生shēnɡ善shàn恶è.俱jù时shí顿dùn现xiàn.死sǐ逆nì生shēnɡ顺shùn.二èr习xí相xiānɡ交jiāo.纯chún想xiǎnɡ即jí飞fēi.必bì生shēnɡ天tiān上shànɡ.若ruò飞fēi心xīn中zhōnɡ.兼jiān福fú兼jiān慧huì.及jí与yǔ净jìnɡ愿yuàn.自zì然rán心xīn开kāi.见jiàn十shí方fānɡ佛fó.一yī切qiè净jìnɡ土tǔ.随suí愿yuàn往wǎnɡ生shēnɡ.

情qínɡ少shǎo想xiǎnɡ多duō.轻qīnɡ举jǔ非fēi远yuǎn.即jí为wéi飞fēi仙xiān.大dà力lì鬼ɡuǐ王wánɡ.飞fēi行xínɡ夜yè叉chā.地dì行xínɡ罗luó刹chà.游yóu于yú四sì天tiān.所suǒ去qù无wú碍ài.其qí中zhōnɡ若ruò有yǒu.善shàn愿yuàn善shàn心xīn.护hù持chí我wǒ法fǎ.或huò护hù禁jìn戒jiè.随suí持chí戒jiè人rén.或huò护hù神shén咒zhòu.随suí持chí咒zhòu者zhě.或huò护hù禅chán定dìnɡ.保bǎo绥suí法fǎ忍rěn.是shì等děnɡ亲qīn住zhù.如rú来lái座zuò下xià.

情qínɡ想xiǎnɡ均jūn等děnɡ.不bù飞fēi不bú坠zhuì.生shēnɡ于yú人rén间jiān.想xiǎnɡ明mínɡ斯sī聪cōnɡ.情qínɡ幽yōu斯sī钝dùn.情qínɡ多duō想xiǎnɡ少shǎo.流liú入rù横hénɡ生shēnɡ.重zhònɡ为wéi毛máo群qún.轻qīnɡ为wéi羽yǔ族zú.七qī情qínɡ三sān想xiǎnɡ.沉chén下xià水shuǐ轮lún.生shēnɡ于yú火huǒ际jì.受shòu气qì猛měnɡ火huǒ.身shēn为wéi饿è鬼ɡuǐ.常chánɡ被bèi焚fén烧shāo.水shuǐ能nénɡ害hài己jǐ.无wú食shí无wú饮yǐn.经jīnɡ百bǎi千qiān劫jié.九jiǔ情qínɡ一yī想xiǎnɡ.下xià洞dònɡ火huǒ轮lún.身shēn入rù风fēnɡ火huǒ.二èr交jiāo过ɡuò地dì.轻qīnɡ生shēnɡ有yǒu间jiàn.重zhònɡ生shēnɡ无wú间jiàn.二èr种zhǒnɡ地dì狱yù.

纯chún情qínɡ即jí沉chén.入rù阿ā鼻bí狱yù.若ruò沉chén心xīn中zhōnɡ.有yǒu谤bànɡ大dà乘chénɡ.毁huǐ佛fó禁jìn戒jiè.诳kuánɡ妄wànɡ说shuō法fǎ.虚xū贪tān信xìn施shī.滥làn膺yīnɡ恭ɡōnɡ敬jìnɡ.五wǔ逆nì十shí重zhònɡ.更gèng生shēnɡ十shí方fānɡ.阿ā鼻bí地dì狱yù.循xún造zào恶è业yè.虽suī则zé自zì招zhāo.众zhònɡ同tónɡ分fēn中zhōnɡ.兼jiān有yǒu元yuán地dì.

阿ā难nán.此cǐ等děnɡ皆jiē是shì.彼bǐ诸zhū众zhònɡ生shēnɡ.自zì业yè所suǒ感ɡǎn.造zào十shí习xí因yīn.受shòu六liù交jiāo报bào.云yún何hé十shí因yīn.阿ā难nán.一yī者zhě淫yín习xí交jiāo接jiē.发fā于yú相xiānɡ磨mó.研yán磨mó不bù休xiū.如rú是shì故ɡù有yǒu.大dà猛měnɡ火huǒ光ɡuānɡ.于yú中zhōnɡ发fā动dònɡ.如rú人rén以yǐ手shǒu.自zì相xiānɡ摩mó触chù.暖nuǎn相xiànɡ现xiàn前qián.二èr习xí相xiānɡ然rán.故ɡù有yǒu铁tiě床chuánɡ.铜tónɡ柱zhù诸zhū事shì.是shì故ɡù十shí方fānɡ.一yī切qiè如rú来lái.色sè目mù行xínɡ淫yín.同tónɡ名mínɡ欲yù火huǒ.菩pú萨sà见jiàn欲yù.如rú避bì火huǒ坑kēnɡ.

二èr者zhě贪tān习xí交jiāo计jì.发fā于yú相xiānɡ吸xī.吸xī揽lǎn不bù止zhǐ.如rú是shì故ɡù有yǒu.积jī寒hán坚jiān冰bīnɡ.于yú中zhōnɡ冻dònɡ冽liè.如rú人rén以yǐ口kǒu.吸xī缩suō风fēnɡ气qì.有yǒu冷lěnɡ触chù生shēnɡ.二èr习xí相xiānɡ陵línɡ.故ɡù有yǒu吒zhā吒zhā.波bō波bō罗luó罗luó.青qīnɡ赤chì白bái莲lián.寒hán冰bīnɡ等děnɡ事shì.是shì故ɡù十shí方fānɡ.一yī切qiè如rú来lái.色sè目mù多duō求qiú.同tónɡ名mínɡ贪tān水shuǐ.菩pú萨sà见jiàn贪tān.如rú避bì瘴zhànɡ海hǎi.

三sān者zhě慢màn习xí交jiāo陵línɡ.发fā于yú相xiānɡ恃shì.驰chí流liú不bù息xī.如rú是shì故ɡù有yǒu.腾ténɡ逸yì奔bēn波bō.积jī波bō为wéi水shuǐ.如rú人rén口kǒu舌shé.自zì相xiānɡ绵mián味wèi.因yīn而ér水shuǐ发fā.二èr习xí相xiānɡ鼓ɡǔ.故ɡù有yǒu血xuè河hé.灰huī河hé热rè沙shā.毒dú海hǎi融rónɡ铜tónɡ.灌ɡuàn吞tūn诸zhū事shì.是shì故ɡù十shí方fānɡ.一yī切qiè如rú来lái.色sè目mù我wǒ慢màn.名mínɡ饮yǐn痴chī水shuǐ.菩pú萨sà见jiàn慢màn.如rú避bì巨jù溺nì.

四sì者zhě瞋chēn习xí交jiāo冲chōnɡ.发fā于yú相xiānɡ忤wǔ.忤wǔ结jié不bù息xī.心xīn热rè发fā火huǒ.铸zhù气qì为wéi金jīn.如rú是shì故ɡù有yǒu.刀dāo山shān铁tiě橛jué.剑jiàn树shù剑jiàn轮lún.斧fǔ钺yuè枪qiānɡ锯jù.如rú人rén衔xián冤yuān.杀shā气qì飞fēi动dònɡ.二èr习xí相xiānɡ击jī.故ɡù有yǒu宫ɡōnɡ割ɡē.斩zhǎn斫zhuó剉cuò刺cì.槌chuí击jī诸zhū事shì.是shì故ɡù十shí方fānɡ.一yī切qiè如rú来lái.色sè目mù瞋chēn恚huì.名mínɡ利lì刀dāo剑jiàn.菩pú萨sà见jiàn瞋chēn.如rú避bì诛zhū戮lù.

五wǔ者zhě诈zhà习xí交jiāo诱yòu.发fā于yú相xiānɡ调tiáo.引yǐn起qǐ不bú住zhù.如rú是shì故ɡù有yǒu.绳shénɡ木mù绞jiǎo校jiào.如rú水shuǐ浸jìn田tián.草cǎo木mù生shēnɡ长zhǎnɡ.二èr习xí相xiānɡ延yán.故ɡù有yǒu杻chǒu械xiè.枷jiā锁suǒ鞭biān杖zhànɡ.檛zhuā棒bànɡ诸zhū事shì.是shì故ɡù十shí方fānɡ.一yī切qiè如rú来lái.色sè目mù奸jiān伪wěi.同tónɡ名mínɡ谗chán贼zéi.菩pú萨sà见jiàn诈zhà.如rú畏wèi豺chái狼lánɡ.

六liù者zhě诳kuánɡ习xí交jiāo欺qī.发fā于yú相xiānɡ罔wǎnɡ.诬wū罔wǎnɡ不bù止zhǐ.飞fēi心xīn造zào奸jiān.如rú是shì故ɡù有yǒu.尘chén土tǔ屎shǐ尿niào.秽huì污wū不bú净jìnɡ.如rú尘chén随suí风fēnɡ.各ɡè无wú所suǒ见jiàn.二èr习xí相xiānɡ加jiā.故ɡù有yǒu没mò溺nì.腾ténɡ掷zhì飞fēi坠zhuì.漂piāo沦lún诸zhū事shì.是shì故ɡù十shí方fānɡ.一yī切qiè如rú来lái.色sè目mù欺qī诳kuánɡ.同tónɡ名mínɡ劫jié杀shā.菩pú萨sà见jiàn诳kuánɡ.如rú践jiàn蛇shé虺huǐ.

七qī者zhě怨yuàn习xí交jiāo嫌xián.发fā于yú衔xián恨hèn.如rú是shì故ɡù有yǒu.飞fēi石shí投tóu礰lì.匣xiá贮zhù车chē槛jiàn.瓮wènɡ盛chéng囊nánɡ扑pū.如rú阴yīn毒dú人rén.怀huái抱bào畜xù恶è.二èr习xí相xiānɡ吞tūn.故ɡù有yǒu投tóu掷zhì.擒qín捉zhuō击jī射shè.抛pāo撮cuō诸zhū事shì.是shì故ɡù十shí方fānɡ.一yī切qiè如rú来lái.色sè目mù怨yuàn家jiā.名mínɡ违wéi害hài鬼ɡuǐ.菩pú萨sà见jiàn怨yuàn.如rú饮yǐn鸩zhèn酒jiǔ.

八bā者zhě见jiàn习xí交jiāo明mínɡ.如rú萨sà迦jiā耶yē.见jiàn戒jiè禁jìn取qǔ.邪xié悟wù诸zhū业yè.发fā于yú违wéi拒jù.出chū生shēnɡ相xiānɡ反fǎn.如rú是shì故ɡù有yǒu.王wánɡ使shǐ主zhǔ吏lì.证zhènɡ执zhí文wén籍jí.如rú行xínɡ路lù人rén.来lái往wǎnɡ相xiānɡ见jiàn.二èr习xí相xiānɡ交jiāo.故ɡù有yǒu勘kān问wèn.权quán诈zhà考kǎo讯xùn.推tuī鞫jū察chá访fǎnɡ.披pī究jiū照zhào明mínɡ.善shàn恶è童tónɡ子zǐ.手shǒu执zhí文wén簿bù.辞cí辩biàn诸zhū事shì.是shì故ɡù十shí方fānɡ.一yī切qiè如rú来lái.色sè目mù恶è见jiàn.同tónɡ名mínɡ见jiàn坑kēnɡ.菩pú萨sà见jiàn诸zhū.虚xū妄wànɡ遍biàn执zhí.如rú入rù毒dú壑hè.

九jiǔ者zhě枉wǎnɡ习xí交jiāo加jiā.发fā于yú诬wū谤bànɡ.如rú是shì故ɡù有yǒu.合hé山shān合hé石shí.碾niǎn硙wèi耕ɡēnɡ磨mó.如rú谗chán贼zéi人rén.逼bī枉wǎnɡ良liánɡ善shàn.二èr习xí相xiānɡ排pái.故ɡù有yǒu押yā捺nà.捶chuí按àn蹙cù漉lù.衡héng度dù诸zhū事shì.是shì故ɡù十shí方fānɡ.一yī切qiè如rú来lái.色sè目mù怨yuàn谤bànɡ.同tónɡ名mínɡ谗chán虎hǔ.菩pú萨sà见jiàn枉wǎnɡ.如rú遭zāo霹pī雳lì.

十shí者zhě讼sònɡ习xí交jiāo諠xuān.发fā于yú藏cáng覆fù.如rú是shì故ɡù有yǒu.鉴jiàn见jiàn照zhào烛zhú.如rú于yú日rì中zhōnɡ.不bù能nénɡ藏cáng影yǐnɡ.二èr习xí相xiānɡ争zhēnɡ.故ɡù有yǒu恶è友yǒu.业yè镜jìnɡ火huǒ珠zhū.披pī露lù宿sù业yè.对duì验yàn诸zhū事shì.是shì故ɡù十shí方fānɡ.一yī切qiè如rú来lái.色sè目mù覆fù藏cáng.同tónɡ名mínɡ阴yīn贼zéi.菩pú萨sà观ɡuān覆fù.如rú戴dài高ɡāo山shān.履lǚ于yú巨jù海hǎi.

云yún何hé六liù报bào.阿ā难nán.一yī切qiè众zhònɡ生shēnɡ.六liù识shí造zào业yè.所suǒ招zhāo恶è报bào.从cónɡ六liù根ɡēn出chū.云yún何hé恶è报bào.从cónɡ六liù根ɡēn出chū.

一yī者zhě见jiàn报bào.招zhāo引yǐn恶è果ɡuǒ.此cǐ见jiàn业yè交jiāo.则zé临lín终zhōnɡ时shí.先xiān见jiàn猛měnɡ火huǒ.满mǎn十shí方fānɡ界jiè.亡wánɡ者zhě神shén识shí.飞fēi坠zhuì乘chénɡ烟yān.入rù无wú间jiàn狱yù.发fā明mínɡ二èr相xiànɡ.一yī者zhě明mínɡ见jiàn.则zé能nénɡ遍biàn见jiàn.种zhǒnɡ种zhǒnɡ恶è物wù.生shēnɡ无wú量liànɡ畏wèi.二èr者zhě暗àn见jiàn.寂jì然rán不bú见jiàn.生shēnɡ无wú量liànɡ恐kǒnɡ.

如rú是shì见jiàn火huǒ.烧shāo听tīnɡ能nénɡ为wéi.镬huò汤tānɡ洋yánɡ铜tónɡ.烧shāo息xī能nénɡ为wéi.黑hēi烟yān紫zǐ焰yàn.烧shāo味wèi能nénɡ为wéi.焦jiāo丸wán铁tiě糜mí.烧shāo触chù能nénɡ为wéi.热rè灰huī炉lú炭tàn.烧shāo心xīn能nénɡ生shēnɡ.星xīnɡ火huǒ迸bènɡ洒sǎ.煽shān鼓ɡǔ空kōnɡ界jiè.

二èr者zhě闻wén报bào.招zhāo引yǐn恶è果ɡuǒ.此cǐ闻wén业yè交jiāo.则zé临lín终zhōnɡ时shí.先xiān见jiàn波bō涛tāo.没mò溺nì天tiān地dì.亡wánɡ者zhě神shén识shí.降jiànɡ注zhù乘chénɡ流liú.入rù无wú间jiàn狱yù.发fā明mínɡ二èr相xiànɡ.一yī者zhě开kāi听tīnɡ.听tīnɡ种zhǒnɡ种zhǒnɡ闹nào.精jīnɡ神shén愗mào乱luàn.二èr者zhě闭bì听tīnɡ.寂jì无wú所suǒ闻wén.幽yōu魄pò沉chén没mò.

如rú是shì闻wén波bō.注zhù闻wén则zé能nénɡ.为wéi责zé为wéi诘jié.注zhù见jiàn则zé能nénɡ.为wéi雷léi为wéi吼hǒu.为wéi恶è毒dú气qì.注zhù息xī则zé能nénɡ.为wéi雨yǔ为wéi雾wù.洒sǎ诸zhū毒dú虫chónɡ.周zhōu满mǎn身shēn体tǐ.注zhù味wèi则zé能nénɡ.为wéi脓nónɡ为wéi血xuè.种zhǒnɡ种zhǒnɡ杂zá秽huì.注zhù触chù则zé能nénɡ.为wéi畜chù为wéi鬼ɡuǐ.为wéi粪fèn为wéi尿niào.注zhù意yì则zé能nénɡ.为wéi电diàn为wéi雹báo.摧cuī碎suì心xīn魄pò.

三sān者zhě嗅xiù报bào.招zhāo引yǐn恶è果ɡuǒ.此cǐ嗅xiù业yè交jiāo.则zé临lín终zhōnɡ时shí.先xiān见jiàn毒dú气qì.充chōnɡ塞sè远yuǎn近jìn.亡wánɡ者zhě神shén识shí.从cónɡ地dì涌yǒnɡ出chū.入rù无wú间jiàn狱yù.发fā明mínɡ二èr相xiànɡ.一yī者zhě通tōnɡ闻wén.被bèi诸zhū恶è气qì.熏xūn极jí心xīn扰rǎo.二èr者zhě塞sāi闻wén.气qì掩yǎn不bù通tōnɡ.闷mèn绝jué于yú地dì.

如rú是shì嗅xiù气qì.冲chōnɡ息xī则zé能nénɡ.为wéi质zhì为wéi履lǚ.冲chōnɡ见jiàn则zé能nénɡ.为wéi火huǒ为wéi炬jù.冲chōnɡ听tīnɡ则zé能nénɡ.为wéi没mò为wéi溺nì.为wéi洋yánɡ为wéi沸fèi.冲chōnɡ味wèi则zé能nénɡ.为wéi馁něi为wéi爽shuǎnɡ.冲chōnɡ触chù则zé能nénɡ.为wéi绽zhàn为wéi烂làn.为wéi大dà肉ròu山shān.有yǒu百bǎi千qiān眼yǎn.无wú量liànɡ咂zā食shí.冲chōnɡ思sī则zé能nénɡ.为wéi灰huī为wéi瘴zhànɡ.为wéi飞fēi砂shā礰lì.击jī碎suì身shēn体tǐ.

四sì者zhě味wèi报bào.招zhāo引yǐn恶è果ɡuǒ.此cǐ味wèi业yè交jiāo.则zé临lín终zhōnɡ时shí.先xiān见jiàn铁tiě网wǎnɡ.猛měnɡ焰yàn炽chì烈liè.周zhōu覆fù世shì界jiè.亡wánɡ者zhě神shén识shí.下xià透tòu挂ɡuà网wǎnɡ.倒dào悬xuán其qí头tóu.入rù无wú间jiàn狱yù.发fā明mínɡ二èr相xiànɡ.一yī者zhě吸xī气qì.结jié成chénɡ寒hán冰bīnɡ.冻dònɡ裂liè身shēn肉ròu.二èr者zhě吐tǔ气qì.飞fēi为wéi猛měnɡ火huǒ.焦jiāo烂làn骨gǔ髓suǐ.

如rú是shì尝chánɡ味wèi.历lì尝chánɡ则zé能nénɡ.为wéi承chénɡ为wéi忍rěn.历lì见jiàn则zé能nénɡ.为wéi燃rán金jīn石shí.历lì听tīnɡ则zé能nénɡ.为wéi利lì兵bīnɡ刃rèn.历lì息xī则zé能nénɡ.为wéi大dà铁tiě笼lónɡ.弥mí覆fù国ɡuó土tǔ.历lì触chù则zé能nénɡ.为wéi弓ɡōnɡ为wéi箭jiàn.为wéi弩nǔ为wéi射shè.历lì思sī则zé能nénɡ.为wéi飞fēi热rè铁tiě.从cónɡ空kōnɡ雨yù下xià.

五wǔ者zhě触chù报bào.招zhāo引yǐn恶è果ɡuǒ.此cǐ触chù业yè交jiāo.则zé临lín终zhōnɡ时shí.先xiān见jiàn大dà山shān.四sì面miàn来lái合hé.无wú复fù出chū路lù.亡wánɡ者zhě神shén识shí.见jiàn大dà铁tiě城chénɡ.火huǒ蛇shé火huǒ狗ɡǒu.虎hǔ狼lánɡ狮shī子zǐ.牛niú头tóu狱yù卒zú.马mǎ头tóu罗luó刹chà.手shǒu执zhí枪qiānɡ矟shuò.驱qū入rù城chénɡ门mén.向xiànɡ无wú间jiàn狱yù.发fā明mínɡ二èr相xiànɡ.一yī者zhě合hé触chù.合hé山shān逼bī体tǐ.骨ɡǔ肉ròu血xuè溃kuì.二èr者zhě离lí触chù.刀dāo剑jiàn触chù身shēn.心xīn肝ɡān屠tú裂liè.

如rú是shì合hé触chù.历lì触chù则zé能nénɡ.为wéi道dào为wéi观ɡuān.为wéi厅tīnɡ为wéi案àn.历lì见jiàn则zé能nénɡ.为wéi烧shāo为wéi爇ruò.历lì听tīnɡ则zé能nénɡ.为wéi撞zhuànɡ为wéi击jī.为wéi剚zì为wéi射shè.历lì息xī则zé能nénɡ.为wéi括kuò为wéi袋dài.为wéi拷kǎo为wéi缚fù.历lì尝chánɡ则zé能nénɡ.为wéi耕ɡēnɡ为wéi钳qián.为wéi斩zhǎn为wéi截jié.历lì思sī则zé能nénɡ.为wéi坠zhuì为wéi飞fēi.为wéi煎jiān为wéi炙zhì.

六liù者zhě思sī报bào.招zhāo引yǐn恶è果ɡuǒ.此cǐ思sī业yè交jiāo.则zé临lín终zhōnɡ时shí.先xiān见jiàn恶è风fēnɡ.吹chuī坏huài国ɡuó土tǔ.亡wánɡ者zhě神shén识shí.被bèi吹chuī上shànɡ空kōnɡ.旋xuán落luò乘chénɡ风fēnɡ.堕duò无wú间jiàn狱yù.发fā明mínɡ二èr相xiànɡ.一yī者zhě不bù觉jué.迷mí极jí则zé荒huānɡ.奔bēn走zǒu不bù息xī.二èr者zhě不bù迷mí.觉jué知zhī则zé苦kǔ.无wú量liànɡ煎jiān烧shāo.痛tònɡ深shēn难nán忍rěn.

如rú是shì邪xié思sī.结jié思sī则zé能nénɡ.为wéi方fānɡ为wéi所suǒ.结jié见jiàn则zé能nénɡ.为wéi鉴jiàn为wéi证zhènɡ.结jié听tīnɡ则zé能nénɡ.为wéi大dà合hé石shí.为wéi冰bīnɡ为wéi霜shuānɡ.为wéi土tǔ为wéi雾wù.结jié息xī则zé能nénɡ.为wéi大dà火huǒ车chē.火huǒ船chuán火huǒ槛jiàn.结jié尝chánɡ则zé能nénɡ.为wéi大dà叫jiào唤huàn.为wéi悔huǐ为wéi泣qì.结jié触chù则zé能nénɡ.为wéi大dà为wéi小xiǎo.为wéi一yī日rì中zhōnɡ.万wàn生shēnɡ万wàn死sǐ.为wéi偃yǎn为wéi仰yǎnɡ.

阿ā难nán.是shì名mínɡ地dì狱yù.十shí因yīn六liù果ɡuǒ.皆jiē是shì众zhònɡ生shēnɡ.迷mí妄wànɡ所suǒ造zào.若ruò诸zhū众zhònɡ生shēnɡ.恶è业yè同tónɡ造zào.入rù阿ā鼻bí狱yù.受shòu无wú量liànɡ苦kǔ.经jīnɡ无wú量liànɡ劫jié.六liù根ɡēn各ɡè造zào.及jí彼bǐ所suǒ作zuò.兼jiān境jìnɡ兼jiān根ɡēn.是shì人rén则zé入rù.八bā无wú间jiàn狱yù.身shēn口kǒu意yì三sān.作zuò杀shā盗dào淫yín.是shì人rén则zé入rù.十shí八bā地dì狱yù.

三sān业yè不bù兼jiān.中zhōnɡ间jiān或huò为wéi.一yī杀shā一yī盗dào.是shì人rén则zé入rù.三sān十shí六liù地dì狱yù.见jiàn见jiàn一yī根ɡēn.单dān犯fàn一yī业yè.是shì人rén则zé入rù.一yī百bǎi八bā地dì狱yù.由yóu是shì众zhònɡ生shēnɡ.别bié作zuò别bié造zào.于yú世shì界jiè中zhōnɡ.入rù同tónɡ分fēn地dì.妄wànɡ想xiǎnɡ发fā生shēnɡ.非fēi本běn来lái有yǒu.

复fù次cì阿ā难nán.是shì诸zhū众zhònɡ生shēnɡ.非fēi破pò律lǜ仪yí.犯fàn菩pú萨sà戒jiè.毁huǐ佛fó涅niè槃pán.诸zhū余yú杂zá业yè.历lì劫jié烧shāo燃rán.后hòu还huán罪zuì毕bì.受shòu诸zhū鬼ɡuǐ形xínɡ.

若ruò于yú本běn因yīn.贪tān物wù为wéi罪zuì.是shì人rén罪zuì毕bì.遇yù物wù成chénɡ形xínɡ.名mínɡ为wéi怪ɡuài鬼ɡuǐ.贪tān色sè为wéi罪zuì.是shì人rén罪zuì毕bì.遇yù风fēnɡ成chénɡ形xínɡ.名mínɡ为wéi魃bá鬼ɡuǐ.贪tān惑huò为wéi罪zuì.是shì人rén罪zuì毕bì.遇yù畜chù成chénɡ形xínɡ.名mínɡ为wéi魅mèi鬼ɡuǐ.贪tān恨hèn为wéi罪zuì.是shì人rén罪zuì毕bì.遇yù虫chónɡ成chénɡ形xínɡ.名mínɡ蛊ɡǔ毒dú鬼ɡuǐ.贪tān忆yì为wéi罪zuì.是shì人rén罪zuì毕bì.遇yù衰shuāi成chénɡ形xínɡ.名mínɡ为wéi疠lì鬼ɡuǐ.

贪tān傲ào为wéi罪zuì.是shì人rén罪zuì毕bì.遇yù气qì成chénɡ形xínɡ.名mínɡ为wéi饿è鬼ɡuǐ.贪tān罔wǎnɡ为wéi罪zuì.是shì人rén罪zuì毕bì.遇yù幽yōu为wéi形xínɡ.名mínɡ为wéi魇yǎn鬼ɡuǐ.贪tān明mínɡ为wéi罪zuì.是shì人rén罪zuì毕bì.遇yù精jīnɡ为wéi形xínɡ.名mínɡ魍wǎnɡ魉liǎnɡ鬼ɡuǐ.贪tān成chénɡ为wéi罪zuì.是shì人rén罪zuì毕bì.遇yù明mínɡ为wéi形xínɡ.名mínɡ役yì使shǐ鬼ɡuǐ.贪tān党dǎnɡ为wéi罪zuì.是shì人rén罪zuì毕bì.遇yù人rén为wéi形xínɡ.名mínɡ传chuán送sònɡ鬼ɡuǐ.

阿ā难nán.是shì人rén皆jiē以yǐ.纯chún情qínɡ坠zhuì落luò.业yè火huǒ烧shāo干gān.上shànɡ出chū为wéi鬼ɡuǐ.此cǐ等děnɡ皆jiē是shì.自zì妄wànɡ想xiǎnɡ业yè.之zhī所suǒ招zhāo引yǐn.若ruò悟wù菩pú提tí.则zé妙miào圆yuán明mínɡ.本běn无wú所suǒ有yǒu.

复fù次cì阿ā难nán.鬼ɡuǐ业yè既jì尽jìn.则zé情qínɡ与yǔ想xiǎnɡ.二èr俱jù成chénɡ空kōnɡ.方fānɡ于yú世shì间jiān.与yǔ元yuán负fù人rén.怨yuàn对duì相xiānɡ值zhí.身shēn为wéi畜chù生shēnɡ.酬chóu其qí宿sù债zhài.

物wù怪ɡuài之zhī鬼ɡuǐ.物wù销xiāo报bào尽jìn.生shēnɡ于yú世shì间jiān.多duō为wéi枭xiāo类lèi.风fēnɡ魃bá之zhī鬼ɡuǐ.风fēnɡ销xiāo报bào尽jìn.生shēnɡ于yú世shì间jiān.多duō为wéi咎jiù征zhēnɡ.一yī切qiè异yì类lèi.畜chù魅mèi之zhī鬼ɡuǐ.畜chù死sǐ报bào尽jìn.生shēnɡ于yú世shì间jiān.多duō为wéi狐hú类lèi.虫chónɡ蛊ɡǔ之zhī鬼ɡuǐ.蛊ɡǔ灭miè报bào尽jìn.生shēnɡ于yú世shì间jiān.多duō为wéi毒dú类lèi.衰shuāi疠lì之zhī鬼ɡuǐ.衰shuāi穷qiónɡ报bào尽jìn.生shēnɡ于yú世shì间jiān.多duō为wéi蛔huí类lèi.

受shòu气qì之zhī鬼ɡuǐ.气qì销xiāo报bào尽jìn.生shēnɡ于yú世shì间jiān.多duō为wéi食shí类lèi.绵mián幽yōu之zhī鬼ɡuǐ.幽yōu销xiāo报bào尽jìn.生shēnɡ于yú世shì间jiān.多duō为wéi服fú类lèi.和hé精jīnɡ之zhī鬼ɡuǐ.和hé销xiāo报bào尽jìn.生shēnɡ于yú世shì间jiān.多duō为wéi应yìnɡ类lèi.明mínɡ灵línɡ之zhī鬼ɡuǐ.明mínɡ灭miè报bào尽jìn.生shēnɡ于yú世shì间jiān.多duō为wéi休xiū征zhēnɡ.一yī切qiè诸zhū类lèi.依yī人rén之zhī鬼ɡuǐ.人rén亡wánɡ报bào尽jìn.生shēnɡ于yú世shì间jiān.多duō为wéi循xún类lèi.

阿ā难nán.是shì等děnɡ皆jiē以yǐ.业yè火huǒ干ɡān枯kū.酬chóu其qí宿sù债zhài.旁pánɡ为wéi畜chù生shēnɡ.此cǐ等děnɡ亦yì皆jiē.自zì虚xū妄wànɡ业yè.之zhī所suǒ招zhāo引yǐn.若ruò悟wù菩pú提tí.则zé此cǐ妄wànɡ缘yuán.本běn无wú所suǒ有yǒu.如rú汝rǔ所suǒ言yán.宝bǎo莲lián香xiānɡ等děnɡ.及jí琉liú璃lí王wánɡ.善shàn星xīnɡ比bǐ丘qiū.如rú是shì恶è业yè.本běn自zì发fā明mínɡ.非fēi从cónɡ天tiān降jiànɡ.亦yì非fēi地dì出chū.亦yì非fēi人rén与yǔ.自zì妄wànɡ所suǒ招zhāo.还huán自zì来lái受shòu.菩pú提tí心xīn中zhōnɡ.皆jiē为wéi浮fú虚xū.妄wànɡ想xiǎnɡ凝nínɡ结jié.

复fù次cì阿ā难nán.从cónɡ是shì畜chù生shēnɡ.酬chóu偿chánɡ先xiān债zhài.若ruò彼bǐ酬chóu者zhě.分fèn越yuè所suǒ酬chóu.此cǐ等děnɡ众zhònɡ生shēnɡ.还huán复fù为wéi人rén.反fǎn征zhēnɡ其qí剩shènɡ.如rú彼bǐ有yǒu力lì.兼jiān有yǒu福fú德dé.则zé于yú人rén中zhōnɡ.不bù舍shě人rén身shēn.酬chóu还huán彼bǐ力lì.若ruò无wú福fú者zhě.还huán为wéi畜chù生shēnɡ.偿chánɡ彼bǐ余yú直zhí.

阿ā难nán当dānɡ知zhī.若ruò用yònɡ钱qián物wù.或huò役yì其qí力lì.偿chánɡ足zú自zì停tínɡ.如rú于yú中zhōnɡ间jiān.杀shā彼bǐ身shēn命mìnɡ.或huò食shí其qí肉ròu.如rú是shì乃nǎi至zhì.经jīnɡ微wēi尘chén劫jié.相xiānɡ食shí相xiānɡ诛zhū.犹yóu如rú转zhuǎn轮lún.互hù为wéi高ɡāo下xià.无wú有yǒu休xiū息xī.除chú奢shē摩mó他tā.及jí佛fó出chū世shì.不bù可kě停tínɡ寝qǐn.汝rǔ今jīn应yīnɡ知zhī.

彼bǐ枭xiāo伦lún者zhě.酬chóu足zú复fù形xínɡ.生shēnɡ人rén道dào中zhōnɡ.参cān合hé顽wán类lèi.彼bǐ咎jiù征zhēnɡ者zhě.酬chóu足zú复fù形xínɡ.生shēnɡ人rén道dào中zhōnɡ.参cān合hé愚yú类lèi.彼bǐ狐hú伦lún者zhě.酬chóu足zú复fù形xínɡ.生shēnɡ人rén道dào中zhōnɡ.参cān于yú佷hěn类lèi.彼bǐ毒dú伦lún者zhě.酬chóu足zú复fù形xínɡ.生shēnɡ人rén道dào中zhōnɡ.参cān合hé庸yōnɡ类lèi.彼bǐ蛔huí伦lún者zhě.酬chóu足zú复fù形xínɡ.生shēnɡ人rén道dào中zhōnɡ.参cān合hé微wēi类lèi.

彼bǐ食shí伦lún者zhě.酬chóu足zú复fù形xínɡ.生shēnɡ人rén道dào中zhōnɡ.参cān合hé柔róu类lèi.彼bǐ服fú伦lún者zhě.酬chóu足zú复fù形xínɡ.生shēnɡ人rén道dào中zhōnɡ.参cān合hé劳láo类lèi.彼bǐ应yìng伦lún者zhě.酬chóu足zú复fù形xínɡ.生shēnɡ人rén道dào中zhōnɡ.参cān于yú文wén类lèi.彼bǐ休xiū征zhēnɡ者zhě.酬chóu足zú复fù形xínɡ.生shēnɡ人rén道dào中zhōnɡ.参cān合hé明mínɡ类lèi.彼bǐ诸zhū循xún伦lún.酬chóu足zú复fù形xínɡ.生shēnɡ人rén道dào中zhōnɡ.参cān于yú达dá类lèi.

阿ā难nán.是shì等děnɡ皆jiē以yǐ.宿sù债zhài毕bì酬chóu.复fù形xínɡ人rén道dào.皆jiē无wú始shǐ来lái.业yè计jì颠diān倒dǎo.相xiānɡ生shēnɡ相xiānɡ杀shā.不bú遇yù如rú来lái.不bù闻wén正zhènɡ法fǎ.于yú尘chén劳láo中zhōnɡ.法fǎ尔ěr轮lún转zhuǎn.此cǐ辈bèi名mínɡ为wéi.可kě怜lián愍mǐn者zhě.

阿ā难nán.复fù有yǒu从cónɡ人rén.不bù依yī正zhènɡ觉jué.修xiū三sān摩mó地dì.别bié修xiū妄wànɡ念niàn.存cún想xiǎnɡ固ɡù形xínɡ.游yóu于yú山shān林lín.人rén不bù及jí处chù.有yǒu十shí种zhǒnɡ仙xiān.

阿ā难nán.彼bǐ诸zhū众zhònɡ生shēnɡ.坚jiān固ɡù服fú饵ěr.而ér不bù休xiū息xī.食shí道dào圆yuán成chénɡ.名mínɡ地dì行xínɡ仙xiān.坚jiān固ɡù草cǎo木mù.而ér不bù休xiū息xī.药yào道dào圆yuán成chénɡ.名mínɡ飞fēi行xínɡ仙xiān.坚jiān固ɡù金jīn石shí.而ér不bù休xiū息xī.化huà道dào圆yuán成chénɡ.名mínɡ游yóu行xínɡ仙xiān.坚jiān固ɡù动dònɡ止zhǐ.而ér不bù休xiū息xī.气qì精jīnɡ圆yuán成chénɡ.名mínɡ空kōnɡ行xínɡ仙xiān.坚jiān固ɡù津jīn液yè.而ér不bù休xiū息xī.润rùn德dé圆yuán成chénɡ.名mínɡ天tiān行xínɡ仙xiān.

坚jiān固ɡù精jīnɡ色sè.而ér不bù休xiū息xī.吸xī粹cuì圆yuán成chénɡ.名mínɡ通tōnɡ行xínɡ仙xiān.坚jiān固ɡù咒zhòu禁jìn.而ér不bù休xiū息xī.术shù法fǎ圆yuán成chénɡ.名mínɡ道dào行xínɡ仙xiān.坚jiān固ɡù思sī念niàn.而ér不bù休xiū息xī.思sī忆yì圆yuán成chénɡ.名mínɡ照zhào行xínɡ仙xiān.坚jiān固ɡù交jiāo遘ɡòu.而ér不bù休xiū息xī.感ɡǎn应yìnɡ圆yuán成chénɡ.名mínɡ精jīnɡ行xínɡ仙xiān.坚jiān固ɡù变biàn化huà.而ér不bù休xiū息xī.觉jué悟wù圆yuán成chénɡ.名mínɡ绝jué行xínɡ仙xiān.

阿ā难nán.是shì等děnɡ皆jiē于yú.人rén中zhōnɡ炼liàn心xīn.不bù修xiū正zhènɡ觉jué.别bié得dé生shēnɡ理lǐ.寿shòu千qiān万wàn岁suì.休xiū止zhǐ深shēn山shān.或huò大dà海hǎi岛dǎo.绝jué于yú人rén境jìnɡ.斯sī亦yì轮lún回huí.妄wànɡ想xiǎnɡ流liú转zhuǎn.不bù修xiū三sān昧mèi.报bào尽jìn还huán来lái.散sàn入rù诸zhū趣qù.

阿ā难nán.诸zhū世shì间jiān人rén.不bù求qiú常chánɡ住zhù.未wèi能nénɡ舍shě诸zhū.妻qī妾qiè恩ēn爱ài.于yú邪xié淫yín中zhōnɡ.心xīn不bù流liú逸yì.澄chénɡ莹yínɡ生shēnɡ明mínɡ.命mìnɡ终zhōnɡ之zhī后hòu.邻lín于yú日rì月yuè.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ四sì天tiān王wánɡ天tiān.于yú己jǐ妻qī房fánɡ.淫yín爱ài微wēi薄bó.于yú净jìnɡ居jū时shí.不bù得dé全quán味wèi.命mìnɡ终zhōnɡ之zhī后hòu.超chāo日rì月yuè明mínɡ.居jū人rén间jiān顶dǐnɡ.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ忉dāo利lì天tiān.

逢fénɡ欲yù暂zàn交jiāo.去qù无wú思sī忆yì.于yú人rén间jiān世shì.动dònɡ少shǎo静jìnɡ多duō.命mìnɡ终zhōnɡ之zhī后hòu.于yú虚xū空kōnɡ中zhōnɡ.朗lǎnɡ然rán安ān住zhù.日rì月yuè光ɡuānɡ明mínɡ.上shànɡ照zhào不bù及jí.是shì诸zhū人rén等děnɡ.自zì有yǒu光ɡuānɡ明mínɡ.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ须xū焰yàn摩mó天tiān.一yī切qiè时shí静jìnɡ.有yǒu应yìng触chù来lái.未wèi能nénɡ违wéi戾lì.命mìnɡ终zhōnɡ之zhī后hòu.上shànɡ升shēnɡ精jīnɡ微wēi.不bù接jiē下xià界jiè.诸zhū人rén天tiān境jìnɡ.乃nǎi至zhì劫jié坏huài.三sān灾zāi不bù及jí.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ兜dōu率shuài陀tuó天tiān.

我wǒ无wú欲yù心xīn.应yìnɡ汝rǔ行xínɡ事shì.于yú横hénɡ陈chén时shí.味wèi如rú嚼jiáo蜡là.命mìnɡ终zhōnɡ之zhī后hòu.生shēnɡ越yuè化huà地dì.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ乐lè变biàn化huà天tiān.无wú世shì间jiān心xīn.同tónɡ世shì行xínɡ事shì.于yú行xínɡ事shì交jiāo.了liǎo然rán超chāo越yuè.命mìnɡ终zhōnɡ之zhī后hòu.遍biàn能nénɡ出chū超chāo.化huà无wú化huà境jìnɡ.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ他tā化huà自zì在zài天tiān.阿ā难nán.如rú是shì六liù天tiān.形xínɡ虽suī出chū动dònɡ.心xīn迹jì尚shànɡ交jiāo.自zì此cǐ已yǐ还huán.名mínɡ为wéi欲yù界jiè.

【卷九】

阿ā难nán.世shì间jiān一yī切qiè.所suǒ修xiū心xīn人rén.不bù假jiǎ禅chán那nà.无wú有yǒu智zhì慧huì.但dàn能nénɡ执zhí身shēn.不bù行xínɡ淫yín欲yù.若ruò行xínɡ若ruò坐zuò.想xiǎnɡ念niàn俱jù无wú.爱ài染rǎn不bù生shēnɡ.无wú留liú欲yù界jiè.是shì人rén应yìng念niàn.身shēn为wéi梵fàn侣lǚ.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ梵fàn众zhònɡ天tiān.

欲yù习xí既jì除chú.离lí欲yù心xīn现xiàn.于yú诸zhū律lǜ仪yí.爱ài乐lè随suí顺shùn.是shì人rén应yìnɡ时shí.能nénɡ行xínɡ梵fàn德dé.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ梵fàn辅fǔ天tiān.身shēn心xīn妙miào圆yuán.威wēi仪yí不bù缺quē.清qīnɡ净jìnɡ禁jìn戒jiè.加jiā以yǐ明mínɡ悟wù.是shì人rén应yìnɡ时shí.能nénɡ统tǒnɡ梵fàn众zhònɡ.为wéi大dà梵fàn王wánɡ.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ大dà梵fàn天tiān.

阿ā难nán.此cǐ三sān胜shènɡ流liú.一yī切qiè苦kǔ恼nǎo.所suǒ不bù能nénɡ逼bī.虽suī非fēi正zhènɡ修xiū.真zhēn三sān摩mó地dì.清qīnɡ净jìnɡ心xīn中zhōnɡ.诸zhū漏lòu不bú动dònɡ.名mínɡ为wéi初chū禅chán.

阿ā难nán.其qí次cì梵fàn天tiān.统tǒnɡ摄shè梵fàn人rén.圆yuán满mǎn梵fàn行xíng.澄chénɡ心xīn不bú动dònɡ.寂jì湛zhàn生shēnɡ光ɡuānɡ.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ少shǎo光ɡuānɡ天tiān.光ɡuānɡ光ɡuānɡ相xiānɡ然rán.照zhào耀yào无wú尽jìn.映yìnɡ十shí方fānɡ界jiè.遍biàn成chénɡ琉liú璃lí.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ无wú量liànɡ光ɡuānɡ天tiān.吸xī持chí圆yuán光ɡuānɡ.成chénɡ就jiù教jiào体tǐ.发fā化huà清qīnɡ净jìnɡ.应yìnɡ用yònɡ无wú尽jìn.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ光ɡuānɡ音yīn天tiān.

阿ā难nán.此cǐ三sān胜shènɡ流liú.一yī切qiè忧yōu悬xuán.所suǒ不bù能nénɡ逼bī.虽suī非fēi正zhènɡ修xiū.真zhēn三sān摩mó地dì.清qīnɡ净jìnɡ心xīn中zhōnɡ.粗cū漏lòu已yǐ伏fú.名mínɡ为wéi二èr禅chán.

阿ā难nán.如rú是shì天tiān人rén.圆yuán光ɡuānɡ成chénɡ音yīn.披pī音yīn露lù妙miào.发fā成chénɡ精jīnɡ行xínɡ.通tōnɡ寂jì灭miè乐lè.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ少shǎo净jìnɡ天tiān.净jìnɡ空kōnɡ现xiàn前qián.引yǐn发fā无wú际jì.身shēn心xīn轻qīnɡ安ān.成chénɡ寂jì灭miè乐lè.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ无wú量liànɡ净jìnɡ天tiān.世shì界jiè身shēn心xīn.一yī切qiè圆yuán净jìnɡ.净jìnɡ德dé成chénɡ就jiù.胜shènɡ托tuō现xiàn前qián.归ɡuī寂jì灭miè乐lè.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ遍biàn净jìnɡ天tiān.

阿ā难nán.此cǐ三sān胜shènɡ流liú.具jù大dà随suí顺shùn.身shēn心xīn安ān隐yǐn.得dé无wú量liànɡ乐lè.虽suī非fēi正zhènɡ得dé.真zhēn三sān摩mó地dì.安ān隐yǐn心xīn中zhōnɡ.欢huān喜xǐ毕bì具jù.名mínɡ为wéi三sān禅chán.

阿ā难nán.复fù次cì天tiān人rén.不bù逼bī身shēn心xīn.苦kǔ因yīn已yǐ尽jìn.乐lè非fēi常chánɡ住zhù.久jiǔ必bì坏huài生shēnɡ.苦kǔ乐lè二èr心xīn.俱jù时shí顿dùn舍shě.粗cū重zhònɡ相xiànɡ灭miè.净jìnɡ福fú性xìnɡ生shēnɡ.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ福fú生shēnɡ天tiān.舍shě心xīn圆yuán融rónɡ.胜shènɡ解jiě清qīnɡ净jìnɡ.福fú无wú遮zhē中zhōnɡ.得dé妙miào随suí顺shùn.穷qiónɡ未wèi来lái际jì.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ福fú爱ài天tiān.

阿ā难nán.从cónɡ是shì天tiān中zhōnɡ.有yǒu二èr歧qí路lù.若ruò于yú先xiān心xīn.无wú量liànɡ净jìnɡ光ɡuānɡ.福fú德dé圆yuán明mínɡ.修xiū证zhènɡ而ér住zhù.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ广ɡuǎnɡ果ɡuǒ天tiān.若ruò于yú先xiān心xīn.双shuānɡ厌yàn苦kǔ乐lè.精jīnɡ研yán舍shě心xīn.相xiānɡ续xù不bú断duàn.圆yuán穷qiónɡ舍shě道dào.身shēn心xīn俱jù灭miè.心xīn虑lǜ灰huī凝nínɡ.经jīnɡ五wǔ百bǎi劫jié.是shì人rén既jì以yǐ.生shēnɡ灭miè为wéi因yīn.不bù能nénɡ发fā明mínɡ.不bù生shēnɡ灭miè性xìnɡ.初chū半bàn劫jié灭miè.后hòu半bàn劫jié生shēnɡ.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ无wú想xiǎnɡ天tiān.

阿ā难nán.此cǐ四sì胜shènɡ流liú.一yī切qiè世shì间jiān.诸zhū苦kǔ乐lè境jìnɡ.所suǒ不bù能nénɡ动dònɡ.虽suī非fēi无wú为wéi.真zhēn不bú动dònɡ地dì.有yǒu所suǒ得dé心xīn.功ɡōnɡ用yònɡ纯chún熟shú.名mínɡ为wéi四sì禅chán.

阿ā难nán.此cǐ中zhōnɡ复fù有yǒu.五wǔ不bù还huán天tiān.于yú下xià界jiè中zhōnɡ.九jiǔ品pǐn习xí气qì.俱jù时shí灭miè尽jìn.苦kǔ乐lè双shuānɡ亡wánɡ.下xià无wú卜bǔ居jū.故ɡù于yú舍shě心xīn.众zhònɡ同tónɡ分fēn中zhōnɡ.安ān立lì居jū处chù.

阿ā难nán.苦kǔ乐lè两liǎnɡ灭miè.斗dòu心xīn不bù交jiāo.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ无wú烦fán天tiān.机jī括kuò独dú行xínɡ.研yán交jiāo无wú地dì.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ无wú热rè天tiān.十shí方fānɡ世shì界jiè.妙miào见jiàn圆yuán澄chénɡ.更ɡènɡ无wú尘chén象xiànɡ.一yī切qiè沉chén垢ɡòu.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ善shàn见jiàn天tiān.精jīnɡ见jiàn现xiàn前qián.陶táo铸zhù无wú碍ài.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ善shàn现xiàn天tiān.究jiū竟jìnɡ群qún几jǐ.穷qiónɡ色sè性xìnɡ性xìnɡ.入rù无wú边biān际jì.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ色sè究jiū竟jìnɡ天tiān.

阿ā难nán.此cǐ不bù还huán天tiān.彼bǐ诸zhū四sì禅chán.四sì位wèi天tiān王wánɡ.独dú有yǒu钦qīn闻wén.不bù能nénɡ知zhī见jiàn.如rú今jīn世shì间jiān.旷kuànɡ野yě深shēn山shān.圣shènɡ道dào场chǎnɡ地dì.皆jiē阿ā罗luó汉hàn.所suǒ住zhù持chí故ɡù.世shì间jiān粗cū人rén.所suǒ不bù能nénɡ见jiàn.阿ā难nán.是shì十shí八bā天tiān.独dú行xínɡ无wú交jiāo.未wèi尽jìn形xínɡ累lèi.自zì此cǐ已yǐ还huán.名mínɡ为wéi色sè界jiè.

复fù次cì阿ā难nán.从cónɡ是shì有yǒu顶dǐnɡ.色sè边biān际jì中zhōnɡ.其qí间jiān复fù有yǒu.二èr种zhǒnɡ歧qí路lù.若ruò于yú舍shě心xīn.发fā明mínɡ智zhì慧huì.慧huì光ɡuānɡ圆yuán通tōnɡ.便biàn出chū尘chén界jiè.成chénɡ阿ā罗luó汉hàn.入rù菩pú萨sà乘chénɡ.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ为wéi回huí心xīn.大dà阿ā罗luó汉hàn.

若ruò在zài舍shě心xīn.舍shě厌yàn成chénɡ就jiù.觉jué身shēn为wéi碍ài.销xiāo碍ài入rù空kōnɡ.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ为wéi空kōnɡ处chù.诸zhū碍ài既jì销xiāo.无wú碍ài无wú灭miè.其qí中zhōnɡ唯wéi留liú.阿ā赖lài耶yē识shí.全quán于yú末mò那nà.半bàn分fēn微wēi细xì.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ为wéi识shí处chù.空kōnɡ色sè既jì亡wánɡ.识shí心xīn都dōu灭miè.十shí方fānɡ寂jì然rán.迥jiǒnɡ无wú攸yōu往wǎnɡ.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ无wú所suǒ有yǒu处chù.识shí性xìnɡ不bú动dònɡ.以yǐ灭miè穷qiónɡ研yán.于yú无wú尽jìn中zhōnɡ.发fā宣xuān尽jìn性xìnɡ.如rú存cún不bù存cún.若ruò尽jìn非fēi尽jìn.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ为wéi非fēi想xiǎnɡ非fēi非fēi想xiǎnɡ处chù.

此cǐ等děnɡ穷qiónɡ空kōnɡ.不bú尽jìn空kōnɡ理lǐ.从cónɡ不bù还huán天tiān.圣shènɡ道dào穷qiónɡ者zhě.如rú是shì一yī类lèi.名mínɡ不bù回huí心xīn.钝dùn阿ā罗luó汉hàn.若ruò从cónɡ无wú想xiǎnɡ.诸zhū外wài道dào天tiān.穷qiónɡ空kōnɡ不bù归ɡuī.迷mí漏lòu无wú闻wén.便biàn入rù轮lún转zhuǎn.

阿ā难nán.是shì诸zhū天tiān上shànɡ.各ɡè各ɡè天tiān人rén.则zé是shì凡fán夫fū.业yè果ɡuǒ酬chóu答dá.答dá尽jìn入rù轮lún.彼bǐ之zhī天tiān王wánɡ.即jí是shì菩pú萨sà.游yóu三sān摩mó提tí.渐jiàn次cì增zēnɡ进jìn.回huí向xiànɡ圣shènɡ伦lún.所suǒ修xiū行xínɡ路lù.

阿ā难nán.是shì四sì空kōnɡ天tiān.身shēn心xīn灭miè尽jìn.定dìnɡ性xìnɡ现xiàn前qián.无wú业yè果ɡuǒ色sè.从cónɡ此cǐ逮dài终zhōnɡ.名mínɡ无wú色sè界jiè.此cǐ皆jiē不bù了liǎo.妙miào觉jué明mínɡ心xīn.积jī妄wànɡ发fā生shēnɡ.妄wànɡ有yǒu三sān界jiè.中zhōnɡ间jiān妄wànɡ随suí.七qī趣qù沉chén溺nì.补bǔ特tè伽qié罗luó.各ɡè从cónɡ其qí类lèi.

复fù次cì阿ā难nán.是shì三sān界jiè中zhōnɡ.复fù有yǒu四sì种zhǒnɡ.阿ā修xiū罗luó类lèi.若ruò于yú鬼ɡuǐ道dào.以yǐ护hù法fǎ力lì.成chénɡ通tōnɡ入rù空kōnɡ.此cǐ阿ā修xiū罗luó.从cónɡ卵luǎn而ér生shēnɡ.鬼ɡuǐ趣qù所suǒ摄shè.若ruò于yú天tiān中zhōnɡ.降jiànɡ德dé贬biǎn坠zhuì.其qí所suǒ卜bǔ居jū.邻lín于yú日rì月yuè.此cǐ阿ā修xiū罗luó.从cónɡ胎tāi而ér出chū.人rén趣qù所suǒ摄shè.

有yǒu修xiū罗luó王wánɡ.执zhí持chí世shì界jiè.力lì洞dònɡ无wú畏wèi.能nénɡ与yǔ梵fàn王wánɡ.及jí天tiān帝dì释shì.四sì天tiān争zhēnɡ权quán.此cǐ阿ā修xiū罗luó.因yīn变biàn化huà有yǒu.天tiān趣qù所suǒ摄shè.阿ā难nán.别bié有yǒu一yī分fēn.下xià劣liè修xiū罗luó.生shēnɡ大dà海hǎi心xīn.沉chén水shuǐ穴xué口kǒu.旦dàn游yóu虚xū空kōnɡ.暮mù归ɡuī水shuǐ宿sù.此cǐ阿ā修xiū罗luó.因yīn湿shī气qì有yǒu.畜chù生shēnɡ趣qù摄shè.

阿ā难nán.如rú是shì地dì狱yù.饿è鬼ɡuǐ畜chù生shēnɡ.人rén及jí神shén仙xiān.天tiān洎jì修xiū罗luó.精jīnɡ研yán七qī趣qù.皆jiē是shì昏hūn沉chén.诸zhū有yǒu为wéi相xiànɡ.妄wànɡ想xiǎnɡ受shòu生shēnɡ.妄wànɡ想xiǎnɡ随suí业yè.于yú妙miào圆yuán明mínɡ.无wú作zuò本běn心xīn.皆jiē如rú空kōnɡ华huā.元yuán无wú所suǒ著zhuó.但dàn一yī虚xū妄wànɡ.更ɡènɡ无wú根ɡēn绪xù.

阿ā难nán.此cǐ等děnɡ众zhònɡ生shēnɡ.不bù识shí本běn心xīn.受shòu此cǐ轮lún回huí.经jīnɡ无wú量liànɡ劫jié.不bù得dé真zhēn净jìnɡ.皆jiē由yóu随suí顺shùn.杀shā盗dào淫yín故ɡù.反fǎn此cǐ三sān种zhǒnɡ.又yòu则zé出chū生shēnɡ.无wú杀shā盗dào淫yín.有yǒu名mínɡ鬼ɡuǐ伦lún.无wú名mínɡ天tiān趣qù.有yǒu无wú相xiānɡ倾qīnɡ.起qǐ轮lún回huí性xìnɡ.若ruò得dé妙miào发fā.三sān摩mó提tí者zhě.则zé妙miào常chánɡ寂jì.有yǒu无wú二èr无wú.无wú二èr亦yì灭miè.尚shànɡ无wú不bù杀shā.不bù偷tōu不bù淫yín.云yún何hé更ɡènɡ随suí.杀shā盗dào淫yín事shì.

阿ā难nán.不bú断duàn三sān业yè.各ɡè各ɡè有yǒu私sī.因yīn各ɡè各ɡè私sī.众zhònɡ私sī同tónɡ分fēn.非fēi无wú定dìnɡ处chù.自zì妄wànɡ发fā生shēnɡ.生shēnɡ妄wànɡ无wú因yīn.无wú可kě寻xún究jiū.汝rǔ勖xù修xiū行xínɡ.欲yù得dé菩pú提tí.要yào除chú三sān惑huò.不bú尽jìn三sān惑huò.纵zònɡ得dé神shén通tōnɡ.皆jiē是shì世shì间jiān.有yǒu为wéi功ɡōnɡ用yònɡ.习xí气qì不bú灭miè.落luò于yú魔mó道dào.虽suī欲yù除chú妄wànɡ.倍bèi加jiā虚xū伪wěi.如rú来lái说shuō为wéi.可kě哀āi怜lián者zhě.汝rǔ妄wànɡ自zì造zào.非fēi菩pú提tí咎jiù.作zuò是shì说shuō者zhě.名mínɡ为wéi正zhènɡ说shuō.若ruò他tā说shuō者zhě.即jí魔mó王wánɡ说shuō.

即jí时shí如rú来lái.将jiānɡ罢bà法fǎ座zuò.于yú师shī子zǐ床chuánɡ.揽lǎn七qī宝bǎo几jī.回huí紫zǐ金jīn山shān.再zài来lái凭pínɡ倚yǐ.普pǔ告ɡào大dà众zhònɡ.及jí阿ā难nán言yán.汝rǔ等děnɡ有yǒu学xué.缘yuán觉jué声shēnɡ闻wén.今jīn日rì回huí心xīn.趣qù大dà菩pú提tí.无wú上shànɡ妙miào觉jué.吾wú今jīn已yǐ说shuō.真zhēn修xiū行xínɡ法fǎ.

汝rǔ犹yóu未wèi识shí.修xiū奢shē摩mó他tā.毗pí婆pó舍shě那nà.微wēi细xì魔mó事shì.魔mó境jìnɡ现xiàn前qián.汝rǔ不bù能nénɡ识shí.洗xǐ心xīn非fēi正zhènɡ.落luò于yú邪xié见jiàn.或huò汝rǔ阴yīn魔mó.或huò复fù天tiān魔mó.或huò著zhuó鬼ɡuǐ神shén.或huò遭zāo魑chī魅mèi.心xīn中zhōnɡ不bù明mínɡ.认rèn贼zéi为wéi子zǐ.又yòu复fù于yú中zhōnɡ.得dé少shǎo为wéi足zú.如rú第dì四sì禅chán.无wú闻wén比bǐ丘qiū.妄wànɡ言yán证zhènɡ圣shènɡ.天tiān报bào已yǐ毕bì.衰shuāi相xiànɡ现xiàn前qián.谤bànɡ阿ā罗luó汉hàn.身shēn遭zāo后hòu有yǒu.堕duò阿ā鼻bí狱yù.汝rǔ应yīnɡ谛dì听tīnɡ.吾wú今jīn为wèi汝rǔ.仔zǐ细xì分fēn别bié.阿ā难nán起qǐ立lì.并bìnɡ其qí会huì中zhōnɡ.同tónɡ有yǒu学xué者zhě.欢huān喜xǐ顶dǐnɡ礼lǐ.伏fú听tīnɡ慈cí诲huì.

佛fó告ɡào阿ā难nán.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.汝rǔ等děnɡ当dānɡ知zhī.有yǒu漏lòu世shì界jiè.十shí二èr类lèi生shēnɡ.本běn觉jué妙miào明mínɡ.觉jué圆yuán心xīn体tǐ.与yǔ十shí方fānɡ佛fó.无wú二èr无wú别bié.由yóu汝rǔ妄wànɡ想xiǎnɡ.迷mí理lǐ为wéi咎jiù.痴chī爱ài发fā生shēnɡ.生shēnɡ发fā遍biàn迷mí.故ɡù有yǒu空kōnɡ性xìnɡ.化huà迷mí不bù息xī.有yǒu世shì界jiè生shēnɡ.则zé此cǐ十shí方fānɡ.微wēi尘chén国ɡuó土tǔ.非fēi无wú漏lòu者zhě.皆jiē是shì迷mí顽wán.妄wànɡ想xiǎnɡ安ān立lì.当dānɡ知zhī虚xū空kōnɡ.生shēnɡ汝rǔ心xīn内nèi.犹yóu如rú片piàn云yún.点diǎn太tài清qīnɡ里lǐ.况kuànɡ诸zhū世shì界jiè.在zài虚xū空kōnɡ耶yé.

汝rǔ等děnɡ一yī人rén.发fā真zhēn归ɡuī元yuán.此cǐ十shí方fānɡ空kōnɡ.皆jiē悉xī销xiāo殒yǔn.云yún何hé空kōnɡ中zhōnɡ.所suǒ有yǒu国ɡuó土tǔ.而ér不bú振zhèn裂liè.汝rǔ辈bèi修xiū禅chán.饰shì三sān摩mó地dì.十shí方fānɡ菩pú萨sà.及jí诸zhū无wú漏lòu.大dà阿ā罗luó汉hàn.心xīn精jīnɡ通tōnɡ吻wěn.当dānɡ处chù湛zhàn然rán.一yī切qiè魔mó王wánɡ.及jí与yǔ鬼ɡuǐ神shén.诸zhū凡fán夫fū天tiān.见jiàn其qí宫ɡōnɡ殿diàn.无wú故ɡù崩bēnɡ裂liè.大dà地dì振zhèn坼chè.水shuǐ陆lù飞fēi腾ténɡ.无wú不bù惊jīnɡ慑shè.凡fán夫fū昏hūn暗àn.不bù觉jué迁qiān讹é.

彼bǐ等děnɡ咸xián得dé.五wǔ种zhǒnɡ神shén通tōnɡ.唯wéi除chú漏lòu尽jìn.恋liàn此cǐ尘chén劳láo.如rú何hé令lìnɡ汝rǔ.摧cuī裂liè其qí处chù.是shì故ɡù鬼ɡuǐ神shén.及jí诸zhū天tiān魔mó.魍wǎnɡ魉liǎnɡ妖yāo精jīnɡ.于yú三sān昧mèi时shí.佥qiān来lái恼nǎo汝rǔ.然rán彼bǐ诸zhū魔mó.虽suī有yǒu大dà怒nù.彼bǐ尘chén劳láo内nèi.汝rǔ妙miào觉jué中zhōnɡ.如rú风fēnɡ吹chuī光ɡuānɡ.如rú刀dāo断duàn水shuǐ.了liǎo不bù相xiānɡ触chù.汝rǔ如rú沸fèi汤tānɡ.彼bǐ如rú坚jiān冰bīnɡ.暖nuǎn气qì渐jiàn邻lín.不bú日rì销xiāo殒yǔn.徒tú恃shì神shén力lì.但dàn为wéi其qí客kè.

成chénɡ就jiù破pò乱luàn.由yóu汝rǔ心xīn中zhōnɡ.五wǔ阴yīn主zhǔ人rén.主zhǔ人rén若ruò迷mí.客kè得dé其qí便biàn.当dānɡ处chù禅chán那nà.觉jué悟wù无wú惑huò.则zé彼bǐ魔mó事shì.无wú奈nài汝rǔ何hé.阴yīn销xiāo入rù明mínɡ.则zé彼bǐ群qún邪xié.咸xián受shòu幽yōu气qì.明mínɡ能nénɡ破pò暗àn.近jìn自zì销xiāo殒yǔn.如rú何hé敢ɡǎn留liú.扰rǎo乱luàn禅chán定dìnɡ.

若ruò不bù明mínɡ悟wù.被bèi阴yīn所suǒ迷mí.则zé汝rǔ阿ā难nán.必bì为wéi魔mó子zǐ.成chénɡ就jiù魔mó人rén.如rú摩mó登dēnɡ伽qié.殊shū为wéi眇miǎo劣liè.彼bǐ唯wéi咒zhòu汝rǔ.破pò佛fó律lǜ仪yí.八bā万wàn行hénɡ中zhōnɡ.只zhǐ毁huǐ一yī戒jiè.心xīn清qīnɡ净jìnɡ故ɡù.尚shànɡ未wèi沦lún溺nì.此cǐ乃nǎi隳huī汝rǔ.宝bǎo觉jué全quán身shēn.如rú宰zǎi臣chén家jiā.忽hū逢fénɡ籍jí没mò.宛wǎn转zhuǎn零línɡ落luò.无wú可kě哀āi救jiù.

阿ā难nán当dānɡ知zhī.汝rǔ坐zuò道dào场chǎnɡ.销xiāo落luò诸zhū念niàn.其qí念niàn若ruò尽jìn.则zé诸zhū离lí念niàn.一yī切qiè精jīnɡ明mínɡ.动dònɡ静jìnɡ不bù移yí.忆yì忘wànɡ如rú一yī.当dānɡ住zhù此cǐ处chù.入rù三sān摩mó提tí.如rú明mínɡ目mù人rén.处chǔ大dà幽yōu暗àn.精jīnɡ性xìnɡ妙miào净jìnɡ.心xīn未wèi发fā光ɡuānɡ.此cǐ则zé名mínɡ为wéi.色sè阴yīn区qū宇yǔ.若ruò目mù明mínɡ朗lǎnɡ.十shí方fānɡ洞dònɡ开kāi.无wú复fù幽yōu黯àn.名mínɡ色sè阴yīn尽jìn.是shì人rén则zé能nénɡ.超chāo越yuè劫jié浊zhuó.观ɡuān其qí所suǒ由yóu.坚jiān固ɡù妄wànɡ想xiǎnɡ.以yǐ为wéi其qí本běn.

阿ā难nán.当dānɡ在zài此cǐ中zhōnɡ.精jīnɡ研yán妙miào明mínɡ.四sì大dà不bù织zhī.少shǎo选xuǎn之zhī间jiān.身shēn能nénɡ出chū碍ài.此cǐ名mínɡ精jīnɡ明mínɡ.流liú溢yì前qián境jìnɡ.斯sī但dàn功ɡōnɡ用yònɡ.暂zàn得dé如rú是shì.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.不bú作zuò圣shènɡ心xīn.名mínɡ善shàn境jìnɡ界jiè.若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.即jí受shòu群qún邪xié.

阿ā难nán.复fù以yǐ此cǐ心xīn.精jīnɡ研yán妙miào明mínɡ.其qí身shēn内nèi彻chè.是shì人rén忽hū然rán.于yú其qí身shēn内nèi.拾shí出chū蛲náo蛔huí.身shēn相xiànɡ宛wǎn然rán.亦yì无wú伤shānɡ毁huǐ.此cǐ名mínɡ精jīnɡ明mínɡ.流liú溢yì形xínɡ体tǐ.斯sī但dàn精jīnɡ行xínɡ.暂zàn得dé如rú是shì.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.不bú作zuò圣shènɡ心xīn.名mínɡ善shàn境jìnɡ界jiè.若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.即jí受shòu群qún邪xié.

又yòu以yǐ此cǐ心xīn.内nèi外wài精jīnɡ研yán.其qí时shí魂hún魄pò.意yì志zhì精jīnɡ神shén.除chú执zhí受shòu身shēn.余yú皆jiē涉shè入rù.互hù为wéi宾bīn主zhǔ.忽hū于yú空kōnɡ中zhōnɡ.闻wén说shuō法fǎ声shēnɡ.或huò闻wén十shí方fānɡ.同tónɡ敷fū密mì义yì.此cǐ名mínɡ精jīnɡ魄pò.递dì相xiānɡ离lí合hé.成chénɡ就jiù善shàn种zhǒnɡ.暂zàn得dé如rú是shì.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.不bú作zuò圣shènɡ心xīn.名mínɡ善shàn境jìnɡ界jiè.若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.即jí受shòu群qún邪xié.

又yòu以yǐ此cǐ心xīn.澄chénɡ露lù皎jiǎo彻chè.内nèi光ɡuānɡ发fā明mínɡ.十shí方fānɡ遍biàn作zuò.阎yán浮fú檀tán色sè.一yī切qiè种zhǒnɡ类lèi.化huà为wéi如rú来lái.于yú时shí忽hū见jiàn.毗pí卢lú遮zhē那nà.踞jù天tiān光ɡuānɡ台tái.千qiān佛fó围wéi绕rào.百bǎi亿yì国ɡuó土tǔ.及jí与yǔ莲lián华huā.俱jù时shí出chū现xiàn.此cǐ名mínɡ心xīn魂hún.灵línɡ悟wù所suǒ染rǎn.心xīn光ɡuānɡ研yán明mínɡ.照zhào诸zhū世shì界jiè.暂zàn得dé如rú是shì.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.不bú作zuò圣shènɡ心xīn.名mínɡ善shàn境jìnɡ界jiè.若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.即jí受shòu群qún邪xié.

又yòu以yǐ此cǐ心xīn.精jīnɡ研yán妙miào明mínɡ.观ɡuān察chá不bù停tínɡ.抑yì按àn降xiánɡ伏fú.制zhì止zhǐ超chāo越yuè.于yú时shí忽hū然rán.十shí方fānɡ虚xū空kōnɡ.成chénɡ七qī宝bǎo色sè.或huò百bǎi宝bǎo色sè.同tónɡ时shí遍biàn满mǎn.不bù相xiānɡ留liú碍ài.青qīnɡ黄huánɡ赤chì白bái.各ɡè各ɡè纯chún现xiàn.此cǐ名mínɡ抑yì按àn.功ɡōnɡ力lì逾yú分fèn.暂zàn得dé如rú是shì.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.不bú作zuò圣shènɡ心xīn.名mínɡ善shàn境jìnɡ界jiè.若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.即jí受shòu群qún邪xié.

又yòu以yǐ此cǐ心xīn.研yán究jiū澄chénɡ彻chè.精jīnɡ光ɡuānɡ不bú乱luàn.忽hū于yú夜yè半bàn.在zài暗àn室shì内nèi.见jiàn种zhǒnɡ种zhǒnɡ物wù.不bù殊shū白bái昼zhòu.而ér暗àn室shì物wù.亦yì不bù除chú灭miè.此cǐ名mínɡ心xīn细xì.密mì澄chénɡ其qí见jiàn.所suǒ视shì洞dònɡ幽yōu.暂zàn得dé如rú是shì.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.不bú作zuò圣shènɡ心xīn.名mínɡ善shàn境jìnɡ界jiè.若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.即jí受shòu群qún邪xié.

又yòu以yǐ此cǐ心xīn.圆yuán入rù虚xū融rónɡ.四sì体tǐ忽hū然rán.同tónɡ于yú草cǎo木mù.火huǒ烧shāo刀dāo斫zhuó.曾cénɡ无wú所suǒ觉jué.又yòu则zé火huǒ光ɡuānɡ.不bù能nénɡ烧shāo爇ruò.纵zònɡ割ɡē其qí肉ròu.犹yóu如rú削xiāo木mù.此cǐ名mínɡ尘chén并bìnɡ.排pái四sì大dà性xìnɡ.一yī向xiànɡ入rù纯chún.暂zàn得dé如rú是shì.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.不bú作zuò圣shènɡ心xīn.名mínɡ善shàn境jìnɡ界jiè.若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.即jí受shòu群qún邪xié.

又yòu以yǐ此cǐ心xīn.成chénɡ就jiù清qīnɡ净jìnɡ.净jìnɡ心xīn功ɡōnɡ极jí.忽hū见jiàn大dà地dì.十shí方fānɡ山shān河hé.皆jiē成chénɡ佛fó国ɡuó.具jù足zú七qī宝bǎo.光ɡuānɡ明mínɡ遍biàn满mǎn.又yòu见jiàn恒hénɡ沙shā.诸zhū佛fó如rú来lái.遍biàn满mǎn空kōnɡ界jiè.楼lóu殿diàn华huá丽lì.下xià见jiàn地dì狱yù.上shànɡ观ɡuān天tiān宫ɡōnɡ.得dé无wú障zhànɡ碍ài.此cǐ名mínɡ欣xīn厌yàn.凝nínɡ想xiǎnɡ日rì深shēn.想xiǎnɡ久jiǔ化huà成chénɡ.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.不bú作zuò圣shènɡ心xīn.名mínɡ善shàn境jìnɡ界jiè.若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.即jí受shòu群qún邪xié.

又yòu以yǐ此cǐ心xīn.研yán究jiū深shēn远yuǎn.忽hū于yú中zhōnɡ夜yè.遥yáo见jiàn远yuǎn方fānɡ.市shì井jǐnɡ街jiē巷xiànɡ.亲qīn族zú眷juàn属shǔ.或huò闻wén其qí语yǔ.此cǐ名mínɡ迫pò心xīn.逼bī极jí飞fēi出chū.故ɡù多duō隔ɡé见jiàn.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.不bú作zuò圣shènɡ心xīn.名mínɡ善shàn境jìnɡ界jiè.若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.即jí受shòu群qún邪xié.

又yòu以yǐ此cǐ心xīn.研yán究jiū精jīnɡ极jí.见jiàn善shàn知zhī识shí.形xínɡ体tǐ变biàn移yí.少shǎo选xuǎn无wú端duān.种zhǒnɡ种zhǒnɡ迁qiān改ɡǎi.此cǐ名mínɡ邪xié心xīn.含hán受shòu魑chī魅mèi.或huò遭zāo天tiān魔mó.入rù其qí心xīn腹fù.无wú端duān说shuō法fǎ.通tōnɡ达dá妙miào义yì.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.不bú作zuò圣shènɡ心xīn.魔mó事shì销xiāo歇xiē.若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.即jí受shòu群qún邪xié.

阿ā难nán.如rú是shì十shí种zhǒnɡ.禅chán那nà现xiàn境jìnɡ.皆jiē是shì色sè阴yīn.用yònɡ心xīn交jiāo互hù.故ɡù现xiàn斯sī事shì.众zhònɡ生shēnɡ顽wán迷mí.不bú自zì忖cǔn量liànɡ.逢fénɡ此cǐ因yīn缘yuán.迷mí不bú自zì识shí.谓wèi言yán登dēnɡ圣shènɡ.大dà妄wànɡ语yǔ成chénɡ.堕duò无wú间jiàn狱yù.汝rǔ等děnɡ当dānɡ依yī.如rú来lái灭miè后hòu.于yú末mò法fǎ中zhōnɡ.宣xuān示shì斯sī义yì.无wú令lìnɡ天tiān魔mó.得dé其qí方fānɡ便biàn.保bǎo持chí覆fù护hù.成chénɡ无wú上shànɡ道dào.

阿ā难nán.彼bǐ善shàn男nán子zǐ.修xiū三sān摩mó提tí.奢shē摩mó他tā中zhōnɡ.色sè阴yīn尽jìn者zhě.见jiàn诸zhū佛fó心xīn.如rú明mínɡ镜jìnɡ中zhōnɡ.显xiǎn现xiàn其qí像xiànɡ.若ruò有yǒu所suǒ得dé.而ér未wèi能nénɡ用yònɡ.犹yóu如rú魇yǎn人rén.手shǒu足zú宛wǎn然rán.见jiàn闻wén不bú惑huò.心xīn触chù客kè邪xié.而ér不bù能nénɡ动dònɡ.此cǐ则zé名mínɡ为wéi.受shòu阴yīn区qū宇yǔ.若ruò魇yǎn咎jiù歇xiē.其qí心xīn离lí身shēn.返fǎn观ɡuān其qí面miàn.去qù住zhù自zì由yóu.无wú复fù留liú碍ài.名mínɡ受shòu阴yīn尽jìn.是shì人rén则zé能nénɡ.超chāo越yuè见jiàn浊zhuó.观ɡuān其qí所suǒ由yóu.虚xū明mínɡ妄wànɡ想xiǎnɡ.以yǐ为wéi其qí本běn.

阿ā难nán.彼bǐ善shàn男nán子zǐ.当dānɡ在zài此cǐ中zhōnɡ.得dé大dà光ɡuānɡ耀yào.其qí心xīn发fā明mínɡ.内nèi抑yì过ɡuò分fèn.忽hū于yú其qí处chù.发fā无wú穷qiónɡ悲bēi.如rú是shì乃nǎi至zhì.观ɡuān见jiàn蚊wén虻ménɡ.犹yóu如rú赤chì子zǐ.心xīn生shēnɡ怜lián愍mǐn.不bù觉jué流liú泪lèi.此cǐ名mínɡ功ɡōnɡ用yònɡ.抑yì摧cuī过ɡuò越yuè.悟wù则zé无wú咎jiù.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.觉jué了liǎo不bù迷mí.久jiǔ自zì销xiāo歇xiē.若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.则zé有yǒu悲bēi魔mó.入rù其qí心xīn腑fǔ.见jiàn人rén则zé悲bēi.啼tí泣qì无wú限xiàn.失shī于yú正zhènɡ受shòu.当dānɡ从cónɡ沦lún坠zhuì.

阿ā难nán.又yòu彼bǐ定dìnɡ中zhōnɡ.诸zhū善shàn男nán子zǐ.见jiàn色sè阴yīn销xiāo.受shòu阴yīn明mínɡ白bái.胜shènɡ相xiànɡ现xiàn前qián.感ɡǎn激jī过ɡuò分fèn.忽hū于yú其qí中zhōnɡ.生shēnɡ无wú限xiàn勇yǒnɡ.其qí心xīn猛měnɡ利lì.志zhì齐qí诸zhū佛fó.谓wèi三sān僧sēnɡ祇qí.一yī念niàn能nénɡ越yuè.此cǐ名mínɡ功ɡōnɡ用yònɡ.陵línɡ率shuài过ɡuò越yuè.悟wù则zé无wú咎jiù.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.觉jué了liǎo不bù迷mí.久jiǔ自zì销xiāo歇xiē.若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.则zé有yǒu狂kuánɡ魔mó.入rù其qí心xīn腑fǔ.见jiàn人rén则zé夸kuā.我wǒ慢màn无wú比bǐ.其qí心xīn乃nǎi至zhì.上shànɡ不bú见jiàn佛fó.下xià不bú见jiàn人rén.失shī于yú正zhènɡ受shòu.当dānɡ从cónɡ沦lún坠zhuì.

又yòu彼bǐ定dìnɡ中zhōnɡ.诸zhū善shàn男nán子zǐ.见jiàn色sè阴yīn销xiāo.受shòu阴yīn明mínɡ白bái.前qián无wú新xīn证zhènɡ.归ɡuī失shī故ɡù居jū.智zhì力lì衰shuāi微wēi.入rù中zhōnɡ隳huī地dì.迥jiǒnɡ无wú所suǒ见jiàn.心xīn中zhōnɡ忽hū然rán.生shēnɡ大dà枯kū渴kě.于yú一yī切qiè时shí.沉chén忆yì不bú散sàn.将jiānɡ此cǐ以yǐ为wéi.勤qín精jīnɡ进jìn相xiànɡ.此cǐ名mínɡ修xiū心xīn.无wú慧huì自zì失shī.悟wù则zé无wú咎jiù.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.则zé有yǒu忆yì魔mó.入rù其qí心xīn腑fǔ.旦dàn夕xī撮cuō心xīn.悬xuán在zài一yī处chù.失shī于yú正zhènɡ受shòu.当dānɡ从cónɡ沦lún坠zhuì.

又yòu彼bǐ定dìnɡ中zhōnɡ.诸zhū善shàn男nán子zǐ.见jiàn色sè阴yīn销xiāo.受shòu阴yīn明mínɡ白bái.慧huì力lì过ɡuò定dìnɡ.失shī于yú猛měnɡ利lì.以yǐ诸zhū胜shènɡ性xìnɡ.怀huái于yú心xīn中zhōnɡ.自zì心xīn已yǐ疑yí.是shì卢lú舍shě那nà.得dé少shǎo为wéi足zú.此cǐ名mínɡ用yònɡ心xīn.亡wánɡ失shī恒hénɡ审shěn.溺nì于yú知zhī见jiàn.悟wù则zé无wú咎jiù.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.则zé有yǒu下xià劣liè.易yì知zhī足zú魔mó.入rù其qí心xīn腑fǔ.见jiàn人rén自zì言yán.我wǒ得dé无wú上shànɡ.第dì一yī义yì谛dì.失shī于yú正zhènɡ受shòu.当dānɡ从cónɡ沦lún坠zhuì.

又yòu彼bǐ定dìnɡ中zhōnɡ.诸zhū善shàn男nán子zǐ.见jiàn色sè阴yīn销xiāo.受shòu阴yīn明mínɡ白bái.新xīn证zhènɡ未wèi获huò.故ɡù心xīn已yǐ亡wánɡ.历lì览lǎn二èr际jì.自zì生shēnɡ艰jiān险xiǎn.于yú心xīn忽hū然rán.生shēnɡ无wú尽jìn忧yōu.如rú坐zuò铁tiě床chuánɡ.如rú饮yǐn毒dú药yào.心xīn不bú欲yù活huó.常chánɡ求qiú于yú人rén.令lìnɡ害hài其qí命mìnɡ.早zǎo取qǔ解jiě脱tuō.此cǐ名mínɡ修xiū行xínɡ.失shī于yú方fānɡ便biàn.悟wù则zé无wú咎jiù.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.则zé有yǒu一yī分fēn.常chánɡ忧yōu愁chóu魔mó.入rù其qí心xīn腑fǔ.手shǒu执zhí刀dāo剑jiàn.自zì割ɡē其qí肉ròu.欣xīn其qí舍shě寿shòu.或huò常chánɡ忧yōu愁chóu.走zǒu入rù山shān林lín.不bú耐nài见jiàn人rén.失shī于yú正zhènɡ受shòu.当dānɡ从cónɡ沦lún坠zhuì.

又yòu彼bǐ定dìnɡ中zhōnɡ.诸zhū善shàn男nán子zǐ.见jiàn色sè阴yīn销xiāo.受shòu阴yīn明mínɡ白bái.处chǔ清qīnɡ净jìnɡ中zhōnɡ.心xīn安ān隐yǐn后hòu.忽hū然rán自zì有yǒu.无wú限xiàn喜xǐ生shēnɡ.心xīn中zhōnɡ欢huān悦yuè.不bù能nénɡ自zì止zhǐ.此cǐ名mínɡ轻qīnɡ安ān.无wú慧huì自zì禁jìn.悟wù则zé无wú咎jiù.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.则zé有yǒu一yī分fēn.好hào喜xǐ乐lè魔mó.入rù其qí心xīn腑fǔ.见jiàn人rén则zé笑xiào.于yú衢qú路lù旁páng.自zì歌ɡē自zì舞wǔ.自zì谓wèi已yǐ得dé.无wú碍ài解jiě脱tuō.失shī于yú正zhènɡ受shòu.当dānɡ从cónɡ沦lún坠zhuì.

又yòu彼bǐ定dìnɡ中zhōnɡ.诸zhū善shàn男nán子zǐ.见jiàn色sè阴yīn销xiāo.受shòu阴yīn明mínɡ白bái.自zì谓wèi已yǐ足zú.忽hū有yǒu无wú端duān.大dà我wǒ慢màn起qǐ.如rú是shì乃nǎi至zhì.慢màn与yǔ过ɡuò慢màn.及jí慢màn过ɡuò慢màn.或huò增zēnɡ上shànɡ慢màn.或huò卑bēi劣liè慢màn.一yī时shí俱jù发fā.心xīn中zhōnɡ尚shànɡ轻qīnɡ.十shí方fānɡ如rú来lái.何hé况kuànɡ下xià位wèi.声shēnɡ闻wén缘yuán觉jué.此cǐ名mínɡ见jiàn胜shènɡ.无wú慧huì自zì救jiù.悟wù则zé无wú咎jiù.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.

若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.则zé有yǒu一yī分fēn.大dà我wǒ慢màn魔mó.入rù其qí心xīn腑fǔ.不bù礼lǐ塔tǎ庙miào.摧cuī毁huǐ经jīnɡ像xiànɡ.谓wèi檀tán越yuè言yán.此cǐ是shì金jīn铜tónɡ.或huò是shì土tǔ木mù.经jīnɡ是shì树shù叶yè.或huò是shì氎dié华huā.肉ròu身shēn真zhēn常chánɡ.不bú自zì恭ɡōnɡ敬jìnɡ.却què崇chónɡ土tǔ木mù.实shí为wéi颠diān倒dǎo.其qí深shēn信xìn者zhě.从cónɡ其qí毁huǐ碎suì.埋mái弃qì地dì中zhōnɡ.疑yí误wù众zhònɡ生shēnɡ.入rù无wú间jiàn狱yù.失shī于yú正zhènɡ受shòu.当dānɡ从cónɡ沦lún坠zhuì.

又yòu彼bǐ定dìnɡ中zhōnɡ.诸zhū善shàn男nán子zǐ.见jiàn色sè阴yīn销xiāo.受shòu阴yīn明mínɡ白bái.于yú精jīnɡ明mínɡ中zhōnɡ.圆yuán悟wù精jīnɡ理lǐ.得dé大dà随suí顺shùn.其qí心xīn忽hū生shēnɡ.无wú量liànɡ轻qīnɡ安ān.已yǐ言yán成chénɡ圣shènɡ.得dé大dà自zì在zài.此cǐ名mínɡ因yīn慧huì.获huò诸zhū轻qīnɡ清qīnɡ.悟wù则zé无wú咎jiù.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.则zé有yǒu一yī分fēn.好hào轻qīnɡ清qīnɡ魔mó.入rù其qí心xīn腑fǔ.自zì谓wèi满mǎn足zú.更ɡènɡ不bù求qiú进jìn.此cǐ等děnɡ多duō作zuò.无wú闻wén比bǐ丘qiū.疑yí误wù众zhònɡ生shēnɡ.堕duò阿ā鼻bí狱yù.失shī于yú正zhènɡ受shòu.当dānɡ从cónɡ沦lún坠zhuì.

又yòu彼bǐ定dìnɡ中zhōnɡ.诸zhū善shàn男nán子zǐ.见jiàn色sè阴yīn销xiāo.受shòu阴yīn明mínɡ白bái.于yú明mínɡ悟wù中zhōnɡ.得dé虚xū明mínɡ性xìnɡ.其qí中zhōnɡ忽hū然rán.归ɡuī向xiànɡ永yǒnɡ灭miè.拨bō无wú因yīn果ɡuǒ.一yī向xiànɡ入rù空kōnɡ.空kōnɡ心xīn现xiàn前qián.乃nǎi至zhì心xīn生shēnɡ.长zhǎnɡ断duàn灭miè解jiě.悟wù则zé无wú咎jiù.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.

若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.则zé有yǒu空kōnɡ魔mó.入rù其qí心xīn腑fǔ.乃nǎi谤bànɡ持chí戒jiè.名mínɡ为wéi小xiǎo乘chénɡ.菩pú萨sà悟wù空kōnɡ.有yǒu何hé持chí犯fàn.其qí人rén常chánɡ于yú.信xìn心xīn檀tán越yuè.饮yǐn酒jiǔ啖dàn肉ròu.广ɡuǎnɡ行xínɡ淫yín秽huì.因yīn魔mó力lì故ɡù.摄shè其qí前qián人rén.不bù生shēnɡ疑yí谤bànɡ.鬼ɡuǐ心xīn久jiǔ入rù.或huò食shí屎shǐ尿niào.与yǔ酒jiǔ肉ròu等děnɡ.一yī种zhǒnɡ俱jù空kōnɡ.破pò佛fó律lǜ仪yí.误wù入rù人rén罪zuì.失shī于yú正zhènɡ受shòu.当dānɡ从cónɡ沦lún坠zhuì.

又yòu彼bǐ定dìnɡ中zhōnɡ.诸zhū善shàn男nán子zǐ.见jiàn色sè阴yīn销xiāo.受shòu阴yīn明mínɡ白bái.味wèi其qí虚xū明mínɡ.深shēn入rù心xīn骨ɡǔ.其qí心xīn忽hū有yǒu.无wú限xiàn爱ài生shēnɡ.爱ài极jí发fā狂kuánɡ.便biàn为wéi贪tān欲yù.此cǐ名mínɡ定dìnɡ境jìnɡ.安ān顺shùn入rù心xīn.无wú慧huì自zì持chí.误wù入rù诸zhū欲yù.悟wù则zé无wú咎jiù.非fēi为wéi圣shènɡ证zhènɡ.

若ruò作zuò圣shènɡ解jiě.则zé有yǒu欲yù魔mó.入rù其qí心xīn腑fǔ.一yī向xiànɡ说shuō欲yù.为wéi菩pú提tí道dào.化huà诸zhū白bái衣yī.平pínɡ等děnɡ行xínɡ欲yù.其qí行xínɡ淫yín者zhě.名mínɡ持chí法fǎ子zǐ.神shén鬼ɡuǐ力lì故ɡù.于yú末mò世shì中zhōnɡ.摄shè其qí凡fán愚yú.其qí数shù至zhì百bǎi.如rú是shì乃nǎi至zhì.一yī百bǎi二èr百bǎi.或huò五wǔ六liù百bǎi.多duō满mǎn千qiān万wàn.魔mó心xīn生shēnɡ厌yàn.离lí其qí身shēn体tǐ.威wēi德dé既jì无wú.陷xiàn于yú王wánɡ难nàn.疑yí误wù众zhònɡ生shēnɡ.入rù无wú间jiàn狱yù.失shī于yú正zhènɡ受shòu.当dānɡ从cónɡ沦lún坠zhuì.

阿ā难nán.如rú是shì十shí种zhǒnɡ.禅chán那nà现xiàn境jìnɡ.皆jiē是shì受shòu阴yīn.用yònɡ心xīn交jiāo互hù.故ɡù现xiàn斯sī事shì.众zhònɡ生shēnɡ顽wán迷mí.不bú自zì忖cǔn量liànɡ.逢fénɡ此cǐ因yīn缘yuán.迷mí不bú自zì识shí.谓wèi言yán登dēnɡ圣shènɡ.大dà妄wànɡ语yǔ成chénɡ.堕duò无wú间jiàn狱yù.汝rǔ等děnɡ亦yì当dānɡ.将jiānɡ如rú来lái语yǔ.于yú我wǒ灭miè后hòu.传chuán示shì末mò法fǎ.遍biàn令lìnɡ众zhònɡ生shēnɡ.开kāi悟wù斯sī义yì.无wú令lìnɡ天tiān魔mó.得dé其qí方fānɡ便biàn.保bǎo持chí覆fù护hù.成chénɡ无wú上shànɡ道dào.

阿ā难nán.彼bǐ善shàn男nán子zǐ.修xiū三sān摩mó提tí.受shòu阴yīn尽jìn者zhě.虽suī未wèi漏lòu尽jìn.心xīn离lí其qí形xínɡ.如rú鸟niǎo出chū笼lónɡ.已yǐ能nénɡ成chénɡ就jiù.从cónɡ是shì凡fán身shēn.上shànɡ历lì菩pú萨sà.六liù十shí圣shènɡ位wèi.得dé意yì生shēnɡ身shēn.随suí往wǎnɡ无wú碍ài.譬pì如rú有yǒu人rén.熟shú寐mèi寱yì言yán.是shì人rén虽suī则zé.无wú别bié所suǒ知zhī.其qí言yán已yǐ成chénɡ.音yīn韵yùn伦lún次cì.令lìnɡ不bú寐mèi者zhě.咸xián悟wù其qí语yǔ.此cǐ则zé名mínɡ为wéi.想xiǎnɡ阴yīn区qū宇yǔ.

若ruò动dònɡ念niàn尽jìn.浮fú想xiǎnɡ销xiāo除chú.于yú觉jué明mínɡ心xīn.如rú去qù尘chén垢ɡòu.一yī伦lún生shēnɡ死sǐ.首shǒu尾wěi圆yuán照zhào.名mínɡ想xiǎnɡ阴yīn尽jìn.是shì人rén则zé能nénɡ.超chāo烦fán恼nǎo浊zhuó.观ɡuān其qí所suǒ由yóu.融rónɡ通tōnɡ妄wànɡ想xiǎnɡ.以yǐ为wéi其qí本běn.

阿ā难nán.彼bǐ善shàn男nán子zǐ.受shòu阴yīn虚xū妙miào.不bù遭zāo邪xié虑lǜ.圆yuán定dìnɡ发fā明mínɡ.三sān摩mó地dì中zhōnɡ.心xīn爱ài圆yuán明mínɡ.锐ruì其qí精jīnɡ思sī.贪tān求qiú善shàn巧qiǎo.尔ěr时shí天tiān魔mó.候hòu得dé其qí便biàn.飞fēi精jīnɡ附fù人rén.口kǒu说shuō经jīnɡ法fǎ.其qí人rén不bù觉jué.是shì其qí魔mó著zhuó.自zì言yán谓wèi得dé.无wú上shànɡ涅niè槃pán.来lái彼bǐ求qiú巧qiǎo.善shàn男nán子zǐ处chù.敷fū座zuò说shuō法fǎ.

其qí形xínɡ斯sī须xū.或huò作zuò比bǐ丘qiū.令lìnɡ彼bǐ人rén见jiàn.或huò为wéi帝dì释shì.或huò为wéi妇fù女nǚ.或huò比bǐ丘qiū尼ní.或huò寝qǐn暗àn室shì.身shēn有yǒu光ɡuānɡ明mínɡ.是shì人rén愚yú迷mí.惑huò为wéi菩pú萨sà.信xìn其qí教jiào化huà.摇yáo荡dànɡ其qí心xīn.破pò佛fó律lǜ仪yí.潜qián行xínɡ贪tān欲yù.

口kǒu中zhōnɡ好hào言yán.灾zāi祥xiánɡ变biàn异yì.或huò言yán如rú来lái.某mǒu处chù出chū世shì.或huò言yán劫jié火huǒ.或huò说shuō刀dāo兵bīnɡ.恐kǒnɡ怖bù于yú人rén.令lìnɡ其qí家jiā资zī.无wú故ɡù耗hào散sàn.此cǐ名mínɡ怪ɡuài鬼ɡuǐ.年nián老lǎo成chénɡ魔mó.恼nǎo乱luàn是shì人rén.厌yàn足zú心xīn生shēnɡ.去qù彼bǐ人rén体tǐ.弟dì子zǐ与yǔ师shī.俱jù陷xiàn王wánɡ难nàn.汝rǔ当dānɡ先xiān觉jué.不bú入rù轮lún回huí.迷mí惑huò不bù知zhī.堕duò无wú间jiàn狱yù.

阿ā难nán.又yòu善shàn男nán子zǐ.受shòu阴yīn虚xū妙miào.不bù遭zāo邪xié虑lǜ.圆yuán定dìnɡ发fā明mínɡ.三sān摩mó地dì中zhōnɡ.心xīn爱ài游yóu荡dànɡ.飞fēi其qí精jīnɡ思sī.贪tān求qiú经jīnɡ历lì.尔ěr时shí天tiān魔mó.候hòu得dé其qí便biàn.飞fēi精jīnɡ附fù人rén.口kǒu说shuō经jīnɡ法fǎ.其qí人rén亦yì不bù.觉jué知zhī魔mó著zhuó.亦yì言yán自zì得dé.无wú上shànɡ涅niè槃pán.来lái彼bǐ求qiú游yóu.善shàn男nán子zǐ处chù.敷fū座zuò说shuō法fǎ.

自zì形xínɡ无wú变biàn.其qí听tīnɡ法fǎ者zhě.忽hū自zì见jiàn身shēn.坐zuò宝bǎo莲lián华huā.全quán体tǐ化huà成chénɡ.紫zǐ金jīn光ɡuānɡ聚jù.一yī众zhònɡ听tīnɡ人rén.各ɡè各ɡè如rú是shì.得dé未wèi曾cénɡ有yǒu.是shì人rén愚yú迷mí.惑huò为wéi菩pú萨sà.淫yín逸yì其qí心xīn.破pò佛fó律lǜ仪yí.潜qián行xínɡ贪tān欲yù.

口kǒu中zhōnɡ好hào言yán.诸zhū佛fó应yìnɡ世shì.某mǒu处chù某mǒu人rén.当dānɡ是shì某mǒu佛fó.化huà身shēn来lái此cǐ.某mǒu人rén即jí是shì.某mǒu菩pú萨sà等děnɡ.来lái化huà人rén间jiān.其qí人rén见jiàn故ɡù.心xīn生shēnɡ倾qīnɡ渴kě.邪xié见jiàn密mì兴xīnɡ.种zhǒnɡ智zhì销xiāo灭miè.此cǐ名mínɡ魃bá鬼ɡuǐ.年nián老lǎo成chénɡ魔mó.恼nǎo乱luàn是shì人rén.厌yàn足zú心xīn生shēnɡ.去qù彼bǐ人rén体tǐ.弟dì子zǐ与yǔ师shī.俱jù陷xiàn王wánɡ难nàn.汝rǔ当dānɡ先xiān觉jué.不bú入rù轮lún回huí.迷mí惑huò不bù知zhī.堕duò无wú间jiàn狱yù.

又yòu善shàn男nán子zǐ.受shòu阴yīn虚xū妙miào.不bù遭zāo邪xié虑lǜ.圆yuán定dìnɡ发fā明mínɡ.三sān摩mó地dì中zhōnɡ.心xīn爱ài绵mián吻wěn.澄chénɡ其qí精jīnɡ思sī.贪tān求qiú契qì合hé.尔ěr时shí天tiān魔mó.候hòu得dé其qí便biàn.飞fēi精jīnɡ附fù人rén.口kǒu说shuō经jīnɡ法fǎ.其qí人rén实shí不bù.觉jué知zhī魔mó著zhuó.亦yì言yán自zì得dé.无wú上shànɡ涅niè槃pán.来lái彼bǐ求qiú合hé.善shàn男nán子zǐ处chù.敷fū座zuò说shuō法fǎ.

其qí形xínɡ及jí彼bǐ.听tīnɡ法fǎ之zhī人rén.外wài无wú迁qiān变biàn.令lìnɡ其qí听tīnɡ者zhě.未wèi闻wén法fǎ前qián.心xīn自zì开kāi悟wù.念niàn念niàn移yí易yì.或huò得dé宿sù命mìnɡ.或huò有yǒu他tā心xīn.或huò见jiàn地dì狱yù.或huò知zhī人rén间jiān.好hào恶wù诸zhū事shì.或huò口kǒu说shuō偈jì.或huò自zì诵sònɡ经jīnɡ.各ɡè各ɡè欢huān娱yú.得dé未wèi曾cénɡ有yǒu.是shì人rén愚yú迷mí.惑huò为wéi菩pú萨sà.绵mián爱ài其qí心xīn.破pò佛fó律lǜ仪yí.潜qián行xínɡ贪tān欲yù.

口kǒu中zhōnɡ好hào言yán.佛fó有yǒu大dà小xiǎo.某mǒu佛fó先xiān佛fó.某mǒu佛fó后hòu佛fó.其qí中zhōnɡ亦yì有yǒu.真zhēn佛fó假jiǎ佛fó.男nán佛fó女nǚ佛fó.菩pú萨sà亦yì然rán.其qí人rén见jiàn故ɡù.洗xǐ涤dí本běn心xīn.易yì入rù邪xié悟wù.此cǐ名mínɡ魅mèi鬼ɡuǐ.年nián老lǎo成chénɡ魔mó.恼nǎo乱luàn是shì人rén.厌yàn足zú心xīn生shēnɡ.去qù彼bǐ人rén体tǐ.弟dì子zǐ与yǔ师shī.俱jù陷xiàn王wánɡ难nàn.汝rǔ当dānɡ先xiān觉jué.不bú入rù轮lún回huí.迷mí惑huò不bù知zhī.堕duò无wú间jiàn狱yù.

又yòu善shàn男nán子zǐ.受shòu阴yīn虚xū妙miào.不bù遭zāo邪xié虑lǜ.圆yuán定dìnɡ发fā明mínɡ.三sān摩mó地dì中zhōnɡ.心xīn爱ài根ɡēn本běn.穷qiónɡ览lǎn物wù化huà.性xìnɡ之zhī终zhōnɡ始shǐ.精jīnɡ爽shuǎnɡ其qí心xīn.贪tān求qiú辨biàn析xī.尔ěr时shí天tiān魔mó.候hòu得dé其qí便biàn.飞fēi精jīnɡ附fù人rén.口kǒu说shuō经jīnɡ法fǎ.其qí人rén先xiān不bù.觉jué知zhī魔mó著zhuó.亦yì言yán自zì得dé.无wú上shànɡ涅niè槃pán.来lái彼bǐ求qiú元yuán.善shàn男nán子zǐ处chù.敷fū座zuò说shuō法fǎ.

身shēn有yǒu威wēi神shén.摧cuī伏fú求qiú者zhě.令lìnɡ其qí座zuò下xià.虽suī未wèi闻wén法fǎ.自zì然rán心xīn伏fú.是shì诸zhū人rén等děnɡ.将jiānɡ佛fó涅niè槃pán.菩pú提tí法fǎ身shēn.即jí是shì现xiàn前qián.我wǒ肉ròu身shēn上shànɡ.父fù父fù子zǐ子zǐ.递dì代dài相xiānɡ生shēnɡ.即jí是shì法fǎ身shēn.常chánɡ住zhù不bù绝jué.都dōu指zhǐ现xiàn在zài.即jí为wéi佛fó国ɡuó.无wú别bié净jìnɡ居jū.及jí金jīn色sè相xiàng.其qí人rén信xìn受shòu.亡wánɡ失shī先xiān心xīn.身shēn命mìnɡ归ɡuī依yī.得dé未wèi曾cénɡ有yǒu.是shì等děnɡ愚yú迷mí.惑huò为wéi菩pú萨sà.推tuī究jiū其qí心xīn.破pò佛fó律lǜ仪yí.潜qián行xínɡ贪tān欲yù.

口kǒu中zhōnɡ好hào言yán.眼yǎn耳ěr鼻bí舌shé.皆jiē为wéi净jìnɡ土tǔ.男nán女nǚ二èr根ɡēn.即jí是shì菩pú提tí.涅niè槃pán真zhēn处chù.彼bǐ无wú知zhī者zhě.信xìn是shì秽huì言yán.此cǐ名mínɡ蛊ɡǔ毒dú.魇yǎn胜shènɡ恶è鬼ɡuǐ.年nián老lǎo成chénɡ魔mó.恼nǎo乱luàn是shì人rén.厌yàn足zú心xīn生shēnɡ.去qù彼bǐ人rén体tǐ.弟dì子zǐ与yǔ师shī.俱jù陷xiàn王wánɡ难nàn.汝rǔ当dānɡ先xiān觉jué.不bú入rù轮lún回huí.迷mí惑huò不bù知zhī.堕duò无wú间jiàn狱yù.

又yòu善shàn男nán子zǐ.受shòu阴yīn虚xū妙miào.不bù遭zāo邪xié虑lǜ.圆yuán定dìnɡ发fā明mínɡ.三sān摩mó地dì中zhōnɡ.心xīn爱ài悬xuán应yìng.周zhōu流liú精jīnɡ研yán.贪tān求qiú冥mínɡ感ɡǎn.尔ěr时shí天tiān魔mó.候hòu得dé其qí便biàn.飞fēi精jīnɡ附fù人rén.口kǒu说shuō经jīnɡ法fǎ.其qí人rén元yuán不bù.觉jué知zhī魔mó著zhuó.亦yì言yán自zì得dé.无wú上shànɡ涅niè槃pán.来lái彼bǐ求qiú应yìnɡ.善shàn男nán子zǐ处chù.敷fū座zuò说shuō法fǎ.

能nénɡ令lìnɡ听tīnɡ众zhònɡ.暂zàn见jiàn其qí身shēn.如rú百bǎi千qiān岁suì.心xīn生shēnɡ爱ài染rǎn.不bù能nénɡ舍shě离lí.身shēn为wéi奴nú仆pú.四sì事shì供ɡònɡ养yǎnɡ.不bù觉jué疲pí劳láo.各ɡè各ɡè令lìnɡ其qí.座zuò下xià人rén心xīn.知zhī是shì先xiān师shī.本běn善shàn知zhī识shí.别bié生shēnɡ法fǎ爱ài.粘nián如rú胶jiāo漆qī.得dé未wèi曾cénɡ有yǒu.是shì人rén愚yú迷mí.惑huò为wéi菩pú萨sà.亲qīn近jìn其qí心xīn.破pò佛fó律lǜ仪yí.潜qián行xínɡ贪tān欲yù.

口kǒu中zhōnɡ好hào言yán.我wǒ于yú前qián世shì.于yú某mǒu生shēnɡ中zhōnɡ.先xiān度dù某mǒu人rén.当dānɡ时shí是shì我wǒ.妻qī妾qiè兄xiōnɡ弟dì.今jīn来lái相xiānɡ度dù.与yǔ汝rǔ相xiānɡ随suí.归ɡuī某mǒu世shì界jiè.供ɡònɡ养yǎnɡ某mǒu佛fó.或huò言yán别bié有yǒu.大dà光ɡuānɡ明mínɡ天tiān.佛fó于yú中zhōnɡ住zhù.一yī切qiè如rú来lái.所suǒ休xiū居jū地dì.彼bǐ无wú知zhī者zhě.信xìn是shì虚xū诳kuánɡ.遗yí失shī本běn心xīn.此cǐ名mínɡ疠lì鬼ɡuǐ.年nián老lǎo成chénɡ魔mó.恼nǎo乱luàn是shì人rén.厌yàn足zú心xīn生shēnɡ.去qù彼bǐ人rén体tǐ.弟dì子zǐ与yǔ师shī.俱jù陷xiàn王wánɡ难nàn.汝rǔ当dānɡ先xiān觉jué.不bú入rù轮lún回huí.迷mí惑huò不bù知zhī.堕duò无wú间jiàn狱yù.

又yòu善shàn男nán子zǐ.受shòu阴yīn虚xū妙miào.不bù遭zāo邪xié虑lǜ.圆yuán定dìnɡ发fā明mínɡ.三sān摩mó地dì中zhōnɡ.心xīn爱ài深shēn入rù.克kè己jǐ辛xīn勤qín.乐lè处chǔ阴yīn寂jì.贪tān求qiú静jìnɡ谧mì.尔ěr时shí天tiān魔mó.候hòu得dé其qí便biàn.飞fēi精jīnɡ附fù人rén.口kǒu说shuō经jīnɡ法fǎ.其qí人rén本běn不bù.觉jué知zhī魔mó著zhuó.亦yì言yán自zì得dé.无wú上shànɡ涅niè槃pán.来lái彼bǐ求qiú阴yīn.善shàn男nán子zǐ处chù.敷fū座zuò说shuō法fǎ.

令lìnɡ其qí听tīnɡ人rén.各ɡè知zhī本běn业yè.或huò于yú其qí处chù.语yǔ一yī人rén言yán.汝rǔ今jīn未wèi死sǐ.已yǐ作zuò畜chù生shēnɡ.敕chì使shǐ一yī人rén.于yú后hòu踏tà尾wěi.顿dùn令lìnɡ其qí人rén.起qǐ不bù能nénɡ得dé.于yú是shì一yī众zhònɡ.倾qīnɡ心xīn钦qīn伏fú.有yǒu人rén起qǐ心xīn.已yǐ知zhī其qí肇zhào.佛fó律lǜ仪yí外wài.重chónɡ加jiā精jīnɡ苦kǔ.诽fěi谤bànɡ比bǐ丘qiū.骂mà詈lì徒tú众zhònɡ.讦jié露lù人rén事shì.不bú避bì讥jī嫌xián.

口kǒu中zhōnɡ好hào言yán.未wèi然rán祸huò福fú.及jí至zhì其qí时shí.毫háo发fà无wú失shī.此cǐ大dà力lì鬼ɡuǐ.年nián老lǎo成chénɡ魔mó.恼nǎo乱luàn是shì人rén.厌yàn足zú心xīn生shēnɡ.去qù彼bǐ人rén体tǐ.弟dì子zǐ与yǔ师shī.俱jù陷xiàn王wánɡ难nàn.汝rǔ当dānɡ先xiān觉jué.不bú入rù轮lún回huí.迷mí惑huò不bù知zhī.堕duò无wú间jiàn狱yù.

又yòu善shàn男nán子zǐ.受shòu阴yīn虚xū妙miào.不bù遭zāo邪xié虑lǜ.圆yuán定dìnɡ发fā明mínɡ.三sān摩mó地dì中zhōnɡ.心xīn爱ài知zhī见jiàn.勤qín苦kǔ研yán寻xún.贪tān求qiú宿sù命mìnɡ.尔ěr时shí天tiān魔mó.候hòu得dé其qí便biàn.飞fēi精jīnɡ附fù人rén.口kǒu说shuō经jīnɡ法fǎ.其qí人rén殊shū不bù.觉jué知zhī魔mó著zhuó.亦yì言yán自zì得dé.无wú上shànɡ涅niè槃pán.来lái彼bǐ求qiú知zhī.善shàn男nán子zǐ处chù.敷fū座zuò说shuō法fǎ.

是shì人rén无wú端duān.于yú说shuō法fǎ处chù.得dé大dà宝bǎo珠zhū.其qí魔mó或huò时shí.化huà为wéi畜chù生shēnɡ.口kǒu衔xián其qí珠zhū.及jí杂zá珍zhēn宝bǎo.简jiǎn册cè符fú牍dú.诸zhū奇qí异yì物wù.先xiān授shòu彼bǐ人rén.后hòu著zhuó其qí体tǐ.或huò诱yòu听tīnɡ人rén.藏cánɡ于yú地dì下xià.有yǒu明mínɡ月yuè珠zhū.照zhào耀yào其qí处chù.是shì诸zhū听tīnɡ者zhě.得dé未wèi曾cénɡ有yǒu.多duō食shí药yào草cǎo.不bù餐cān嘉jiā馔zhuàn.或huò时shí日rì餐cān.一yī麻má一yī麦mài.其qí形xínɡ肥féi充chōnɡ.魔mó力lì持chí故ɡù.诽fěi谤bànɡ比bǐ丘qiū.骂mà詈lì徒tú众zhònɡ.不bú避bì讥jī嫌xián.

口kǒu中zhōnɡ好hào言yán.他tā方fānɡ宝bǎo藏zànɡ.十shí方fānɡ圣shènɡ贤xián.潜qián匿nì之zhī处chù.随suí其qí后hòu者zhě.往wǎnɡ往wǎnɡ见jiàn有yǒu.奇qí异yì之zhī人rén.此cǐ名mínɡ山shān林lín.土tǔ地dì城chénɡ隍huánɡ.川chuān岳yuè鬼ɡuǐ神shén.年nián老lǎo成chénɡ魔mó.或huò有yǒu宣xuān淫yín.破pò佛fó戒jiè律lǜ.与yǔ承chénɡ事shì者zhě.潜qián行xínɡ五wǔ欲yù.或huò有yǒu精jīnɡ进jìn.纯chún食shí草cǎo木mù.无wú定dìnɡ行xínɡ事shì.恼nǎo乱luàn是shì人rén.厌yàn足zú心xīn生shēnɡ.去qù彼bǐ人rén体tǐ.弟dì子zǐ与yǔ师shī.多duō陷xiàn王wánɡ难nàn.汝rǔ当dānɡ先xiān觉jué.不bú入rù轮lún回huí.迷mí惑huò不bù知zhī.堕duò无wú间jiàn狱yù.

又yòu善shàn男nán子zǐ.受shòu阴yīn虚xū妙miào.不bù遭zāo邪xié虑lǜ.圆yuán定dìnɡ发fā明mínɡ.三sān摩mó地dì中zhōnɡ.心xīn爱ài神shén通tōnɡ.种zhǒnɡ种zhǒnɡ变biàn化huà.研yán究jiū化huà元yuán.贪tān取qǔ神shén力lì.尔ěr时shí天tiān魔mó.候hòu得dé其qí便biàn.飞fēi精jīnɡ附fù人rén.口kǒu说shuō经jīnɡ法fǎ.其qí人rén诚chénɡ不bù.觉jué知zhī魔mó著zhuó.亦yì言yán自zì得dé.无wú上shànɡ涅niè槃pán.来lái彼bǐ求qiú通tōnɡ.善shàn男nán子zǐ处chù.敷fū座zuò说shuō法fǎ.

是shì人rén或huò复fù.手shǒu执zhí火huǒ光ɡuānɡ.手shǒu撮cuō其qí光ɡuānɡ.分fēn于yú所suǒ听tīnɡ.四sì众zhònɡ头tóu上shànɡ.是shì诸zhū听tīnɡ人rén.顶dǐnɡ上shànɡ火huǒ光ɡuānɡ.皆jiē长chánɡ数shù尺chǐ.亦yì无wú热rè性xìnɡ.曾cénɡ不bù焚fén烧shāo.或huò水shuǐ上shànɡ行xínɡ.如rú履lǚ平pínɡ地dì.或huò于yú空kōnɡ中zhōnɡ.安ān坐zuò不bú动dònɡ.或huò入rù瓶pínɡ内nèi.或huò处chǔ囊nánɡ中zhōnɡ.越yuè牖yǒu透tòu垣yuán.曾cénɡ无wú障zhànɡ碍ài.唯wéi于yú刀dāo兵bīnɡ.不bù得dé自zì在zài.自zì言yán是shì佛fó.身shēn著zhuó白bái衣yī.受shòu比bǐ丘qiū礼lǐ.诽fěi谤bànɡ禅chán律lǜ.骂mà詈lì徒tú众zhònɡ.讦jié露lù人rén事shì.不bú避bì讥jī嫌xián.

口kǒu中zhōnɡ常chánɡ说shuō.神shén通tōnɡ自zì在zài.或huò复fù令lìnɡ人rén.旁pánɡ见jiàn佛fó土tǔ.鬼ɡuǐ力lì惑huò人rén.非fēi有yǒu真zhēn实shí.赞zàn叹tàn行xínɡ淫yín.不bù毁huǐ粗cū行xínɡ.将jiānɡ诸zhū猥wěi媟xiè.以yǐ为wéi传chuán法fǎ.此cǐ名mínɡ天tiān地dì大dà力lì.山shān精jīnɡ.海hǎi精jīnɡ.风fēnɡ精jīnɡ.河hé精jīnɡ.土tǔ精jīnɡ.一yī切qiè草cǎo木mù.积jī劫jié精jīnɡ魅mèi.或huò复fù龙lónɡ魅mèi.或huò寿shòu终zhōnɡ仙xiān.再zài活huó为wéi魅mèi.或huò仙xiān期qī终zhōnɡ.计jì年nián应yīnɡ死sǐ.其qí形xínɡ不bú化huà.他tā怪ɡuài所suǒ附fù.年nián老lǎo成chénɡ魔mó.恼nǎo乱luàn是shì人rén.厌yàn足zú心xīn生shēnɡ.去qù彼bǐ人rén体tǐ.弟dì子zǐ与yǔ师shī.多duō陷xiàn王wánɡ难nàn.汝rǔ当dānɡ先xiān觉jué.不bú入rù轮lún回huí.迷mí惑huò不bù知zhī.堕duò无wú间jiàn狱yù.

又yòu善shàn男nán子zǐ.受shòu阴yīn虚xū妙miào.不bù遭zāo邪xié虑lǜ.圆yuán定dìnɡ发fā明mínɡ.三sān摩mó地dì中zhōnɡ.心xīn爱ài入rù灭miè.研yán究jiū化huà性xìnɡ.贪tān求qiú深shēn空kōnɡ.尔ěr时shí天tiān魔mó.候hòu得dé其qí便biàn.飞fēi精jīnɡ附fù人rén.口kǒu说shuō经jīnɡ法fǎ.其qí人rén终zhōnɡ不bù.觉jué知zhī魔mó著zhuó.亦yì言yán自zì得dé.无wú上shànɡ涅niè槃pán.来lái彼bǐ求qiú空kōnɡ.善shàn男nán子zǐ处chù.敷fū座zuò说shuō法fǎ.

于yú大dà众zhònɡ内nèi.其qí形xínɡ忽hū空kōnɡ.众zhònɡ无wú所suǒ见jiàn.还huán从cónɡ虚xū空kōnɡ.突tū然rán而ér出chū.存cún没mò自zì在zài.或huò现xiàn其qí身shēn.洞dònɡ如rú琉liú璃lí.或huò垂chuí手shǒu足zú.作zuò旃zhān檀tán气qì.或huò大dà小xiǎo便biàn.如rú厚hòu石shí蜜mì.诽fěi毁huǐ戒jiè律lǜ.轻qīnɡ贱jiàn出chū家jiā.

口kǒu中zhōnɡ常chánɡ说shuō.无wú因yīn无wú果ɡuǒ.一yī死sǐ永yǒnɡ灭miè.无wú复fù后hòu身shēn.及jí诸zhū凡fán圣shènɡ.虽suī得dé空kōnɡ寂jì.潜qián行xínɡ贪tān欲yù.受shòu其qí欲yù者zhě.亦yì得dé空kōnɡ心xīn.拨bō无wú因yīn果ɡuǒ.此cǐ名mínɡ日rì月yuè.薄bó蚀shí精jīnɡ气qì.金jīn玉yù芝zhī草cǎo.麟lín凤fènɡ龟ɡuī鹤hè.经jīnɡ千qiān万wàn年nián.不bù死sǐ为wéi灵línɡ.出chū生shēnɡ国ɡuó土tǔ.年nián老lǎo成chénɡ魔mó.恼nǎo乱luàn是shì人rén.厌yàn足zú心xīn生shēnɡ.去qù彼bǐ人rén体tǐ.弟dì子zǐ与yǔ师shī.多duō陷xiàn王wánɡ难nàn.汝rǔ当dānɡ先xiān觉jué.不bú入rù轮lún回huí.迷mí惑huò不bù知zhī.堕duò无wú间jiàn狱yù.

又yòu善shàn男nán子zǐ.受shòu阴yīn虚xū妙miào.不bù遭zāo邪xié虑lǜ.圆yuán定dìnɡ发fā明mínɡ.三sān摩mó地dì中zhōnɡ.心xīn爱ài长chánɡ寿shòu.辛xīn苦kǔ研yán几jī.贪tān求qiú永yǒnɡ岁suì.弃qì分fēn段duàn生shēnɡ.顿dùn希xī变biàn易yì.细xì相xiànɡ常chánɡ住zhù.尔ěr时shí天tiān魔mó.候hòu得dé其qí便biàn.飞fēi精jīnɡ附fù人rén.口kǒu说shuō经jīnɡ法fǎ.其qí人rén竟jìnɡ不bù.觉jué知zhī魔mó著zhuó.亦yì言yán自zì得dé.无wú上shànɡ涅niè槃pán.来lái彼bǐ求qiú生shēnɡ.善shàn男nán子zǐ处chù.敷fū座zuò说shuō法fǎ.

好hào言yán他tā方fānɡ.往wǎnɡ还huán无wú滞zhì.或huò经jīnɡ万wàn里lǐ.瞬shùn息xī再zài来lái.皆jiē于yú彼bǐ方fānɡ.取qǔ得dé其qí物wù.或huò于yú一yī处chù.在zài一yī宅zhái中zhōnɡ.数shù步bù之zhī间jiān.令lìnɡ其qí从cónɡ东dōnɡ.诣yì至zhì西xī壁bì.是shì人rén急jí行xínɡ.累lěi年nián不bú到dào.因yīn此cǐ心xīn信xìn.疑yí佛fó现xiàn前qián.

口kǒu中zhōnɡ常chánɡ说shuō.十shí方fānɡ众zhònɡ生shēnɡ.皆jiē是shì吾wú子zǐ.我wǒ生shēnɡ诸zhū佛fó.我wǒ出chū世shì界jiè.我wǒ是shì元yuán佛fó.出chū世shì自zì然rán.不bù因yīn修xiū得dé.此cǐ名mínɡ住zhù世shì自zì在zài天tiān魔mó.使shǐ其qí眷juàn属shǔ.如rú遮zhē文wén茶chá.及jí四sì天tiān王wánɡ.毗pí舍shě童tónɡ子zǐ.未wèi发fā心xīn者zhě.利lì其qí虚xū明mínɡ.食shí彼bǐ精jīnɡ气qì.

或huò不bù因yīn师shī.其qí修xiū行xínɡ人rén.亲qīn自zì观ɡuān见jiàn.称chēnɡ执zhí金jīn刚ɡānɡ.与yǔ汝rǔ长chánɡ命mìnɡ.现xiàn美měi女nǚ身shēn.盛shènɡ行xínɡ贪tān欲yù.未wèi逾yú年nián岁suì.肝ɡān脑nǎo枯kū竭jié.口kǒu兼jiān独dú言yán.听tīnɡ若ruò妖yāo魅mèi.前qián人rén未wèi详xiánɡ.多duō陷xiàn王wánɡ难nàn.未wèi及jí遇yù刑xínɡ.先xiān已yǐ干ɡān死sǐ.恼nǎo乱luàn彼bǐ人rén.以yǐ至zhì殂cú殒yǔn.汝rǔ当dānɡ先xiān觉jué.不bú入rù轮lún回huí.迷mí惑huò不bù知zhī.堕duò无wú间jiàn狱yù.

阿ā难nán当dānɡ知zhī.是shì十shí种zhǒnɡ魔mó.于yú末mò世shì时shí.在zài我wǒ法fǎ中zhōnɡ.出chū家jiā修xiū道dào.或huò附fù人rén体tǐ.或huò自zì现xiàn形xínɡ.皆jiē言yán已yǐ成chénɡ.正zhènɡ遍biàn知zhī觉jué.赞zàn叹tàn淫yín欲yù.破pò佛fó律lǜ仪yí.先xiān恶è魔mó师shī.与yǔ魔mó弟dì子zǐ.淫yín淫yín相xiānɡ传chuán.如rú是shì邪xié精jīnɡ.魅mèi其qí心xīn腑fǔ.近jìn则zé九jiǔ生shēnɡ.多duō踰yú百bǎi世shì.令lìnɡ真zhēn修xiū行xínɡ.总zǒnɡ为wéi魔mó眷juàn.命mìnɡ终zhōnɡ之zhī后hòu.必bì为wéi魔mó民mín.失shī正zhènɡ遍biàn知zhī.堕duò无wú间jiàn狱yù.

汝rǔ今jīn未wèi须xū.先xiān取qǔ寂jì灭miè.纵zònɡ得dé无wú学xué.留liú愿yuàn入rù彼bǐ.末mò法fǎ之zhī中zhōnɡ.起qǐ大dà慈cí悲bēi.救jiù度dù正zhènɡ心xīn.深shēn信xìn众zhònɡ生shēnɡ.令lìnɡ不bù著zhuó魔mó.得dé正zhènɡ知zhī见jiàn.我wǒ今jīn度dù汝rǔ.已yǐ出chū生shēnɡ死sǐ.汝rǔ遵zūn佛fó语yǔ.名mínɡ报bào佛fó恩ēn.

阿ā难nán.如rú是shì十shí种zhǒnɡ.禅chán那nà现xiàn境jìnɡ.皆jiē是shì想xiǎnɡ阴yīn.用yònɡ心xīn交jiāo互hù.故ɡù现xiàn斯sī事shì.众zhònɡ生shēnɡ顽wán迷mí.不bú自zì忖cǔn量liànɡ.逢fénɡ此cǐ因yīn缘yuán.迷mí不bú自zì识shí.谓wèi言yán登dēnɡ圣shènɡ.大dà妄wànɡ语yǔ成chénɡ.堕duò无wú间jiàn狱yù.汝rǔ等děnɡ必bì须xū.将jiānɡ如rú来lái语yǔ.于yú我wǒ灭miè后hòu.传chuán示shì末mò法fǎ.遍biàn令lìnɡ众zhònɡ生shēnɡ.开kāi悟wù斯sī义yì.无wú令lìnɡ天tiān魔mó.得dé其qí方fānɡ便biàn.保bǎo持chí覆fù护hù.成chénɡ无wú上shànɡ道dào.

本文链接:楞严经全文注音

上一篇:读诵楞严经好处

下一篇:播放楞严经作用

相关文章

大佛顶首楞严经第一卷2019-07-31
楞严经第六卷原文译文2019-07-30
楞严经第七卷原文拼音2019-07-30
楞严经第五卷原文拼音2019-07-26
楞严经白话文卷三2019-07-26
楞严经第四卷白话文2019-07-25
楞严经卷一拼音版2019-07-24
楞严经第七卷全文2019-07-24
楞严经第十卷白话文2019-07-22
楞严经白话文第五卷2019-07-20

热门推荐

排行榜

楞严经全文正确注音版曹謦自
女人读楞严经的好处杨歆彤
楞严经全文注音版白话文姚一飞
楞严经白话文全文讲解姚娜静
大佛顶首楞严经第一卷李搁贝
楞严经第七卷全文霍熠浩
楞严经的作用和好处王沐辰
达照法师讲楞严经详解徐露芳

最新阅读

热门文章

念佛感应真故事2021-12-16
天目山感应2021-12-15
咒水感应2021-12-14
实施乳粥的感应2021-12-13
捐赠佛像感应2021-12-10
拜佛的功德感应2021-12-09