您当前位置:首页 > 楞严经全文>正文

楞严经全文注音

发布时间:2018-12-06 14:01:35    编辑:朱妍昕    阅读次数:

楞严经楞严经全文楞严经讲解


【卷二】

尔ěr时shí阿ā难nán.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.闻wén佛fó示shì诲huì.身shēn心xīn泰tài然rán.念niàn无wú始shǐ来lái.失shī却què本běn心xīn.妄wànɡ认rèn缘yuán尘chén.分fēn别bié影yǐnɡ事shì.今jīn日rì开kāi悟wù.如rú失shī乳rǔ儿ér.忽hū遇yù慈cí母mǔ.合hé掌zhǎnɡ礼lǐ佛fó.愿yuàn闻wén如rú来lái.显xiǎn出chū身shēn心xīn.真zhēn妄wànɡ虚xū实shí.现xiàn前qián生shēnɡ灭miè.与yǔ不bù生shēnɡ灭miè.二èr发fā明mínɡ性xìnɡ.

时shí波bō斯sī匿nì王wánɡ.起qǐ立lì白bái佛fó.我wǒ昔xī未wèi承chénɡ.诸zhū佛fó诲huì敕chì.见jiàn迦jiā旃zhān延yán.毗pí罗luó胝zhī子zǐ.咸xián言yán此cǐ身shēn.死sǐ后hòu断duàn灭miè.名mínɡ为wéi涅niè槃pán.我wǒ虽suī值zhí佛fó.今jīn犹yóu狐hú疑yí.云yún何hé发fā挥huī.证zhènɡ知zhī此cǐ心xīn.不bù生shēnɡ灭miè地dì.今jīn此cǐ大dà众zhònɡ.诸zhū有yǒu漏lòu者zhě.咸xián皆jiē愿yuàn闻wén.

佛fó告ɡào大dà王wáng.汝rǔ身shēn现xiàn在zài.今jīn复fù问wèn汝rǔ.汝rǔ此cǐ肉ròu身shēn.为wéi同tónɡ金jīn刚ɡānɡ.常chánɡ住zhù不bù朽xiǔ.为wéi复fù变biàn坏huài.世shì尊zūn.我wǒ今jīn此cǐ身shēn.终zhōnɡ从cónɡ变biàn灭miè.

佛fó言yán.大dà王wáng.汝rǔ未wèi曾cénɡ灭miè.云yún何hé知zhī灭miè.世shì尊zūn.我wǒ此cǐ无wú常chánɡ.变biàn坏huài之zhī身shēn.虽suī未wèi曾cénɡ灭miè.我wǒ观ɡuān现xiàn前qián.念niàn念niàn迁qiān谢xiè.新xīn新xīn不bú住zhù.如rú火huǒ成chénɡ灰huī.渐jiàn渐jiàn销xiāo殒yǔn.殒yǔn亡wánɡ不bù息xī.决jué知zhī此cǐ身shēn.当dānɡ从cónɡ灭miè尽jìn.佛fó言yán如rú是shì.

大dà王wáng.汝rǔ今jīn生shēnɡ龄línɡ.已yǐ从cónɡ衰shuāi老lǎo.颜yán貌mào何hé如rú.童tónɡ子zǐ之zhī时shí.世shì尊zūn.我wǒ昔xī孩hái孺rú.肤fū腠còu润rùn泽zé.年nián至zhì长zhǎnɡ成chénɡ.血xuè气qì充chōnɡ满mǎn.而ér今jīn颓tuí龄línɡ.迫pò于yú衰shuāi耄mào.形xínɡ色sè枯kū悴cuì.精jīnɡ神shén昏hūn昧mèi.发fà白bái面miàn皱zhòu.逮dài将jiānɡ不bù久jiǔ.如rú何hé见jiàn比bǐ.充chōnɡ盛shènɡ之zhī时shí.

佛fó言yán.大dà王wáng.汝rǔ之zhī形xínɡ容rónɡ.应yīnɡ不bú顿dùn朽xiǔ.王wánɡ言yán.世shì尊zūn.变biàn化huà密mì移yí.我wǒ诚chénɡ不bù觉jué.寒hán暑shǔ迁qiān流liú.渐jiàn至zhì于yú此cǐ.何hé以yǐ故ɡù.我wǒ年nián二èr十shí.虽suī号hào年nián少shào.颜yán貌mào已yǐ老lǎo.初chū十shí岁suì时shí.三sān十shí之zhī年nián.又yòu衰shuāi二èr十shí.于yú今jīn六liù十shí.又yòu过ɡuò于yú二èr.观ɡuān五wǔ十shí时shí.宛wǎn然rán强qiánɡ壮zhuànɡ.

世shì尊zūn.我wǒ见jiàn密mì移yí.虽suī此cǐ殂cú落luò.其qí间jiān流liú易yì.且qiě限xiàn十shí年nián.若ruò复fù令lìnɡ我wǒ.微wēi细xì思sī惟wéi.其qí变biàn宁nìng唯wéi.一yī纪jì二èr纪jì.实shí为wéi年nián变biàn.岂qǐ唯wéi年nián变biàn.亦yì兼jiān月yuè化huà.何hé直zhí月yuè化huà.兼jiān又yòu日rì迁qiān.沉chén思sī谛dì观ɡuān.刹chà那nà刹chà那nà.念niàn念niàn之zhī间jiān.不bù得dé停tínɡ住zhù.故ɡù知zhī我wǒ身shēn.终zhōnɡ从cónɡ变biàn灭miè.

佛fó告ɡào大dà王wáng.汝rǔ见jiàn变biàn化huà.迁qiān改ɡǎi不bù停tínɡ.悟wù知zhī汝rǔ灭miè.亦yì于yú灭miè时shí.汝rǔ知zhī身shēn中zhōnɡ.有yǒu不bú灭miè耶yé.波bō斯sī匿nì王wánɡ.合hé掌zhǎnɡ白bái佛fó.我wǒ实shí不bù知zhī.佛fó言yán.我wǒ今jīn示shì汝rǔ.不bù生shēnɡ灭miè性xìnɡ.大dà王wánɡ.汝rǔ年nián几jǐ时shí.见jiàn恒hénɡ河hé水shuǐ.王wánɡ言yán.我wǒ生shēnɡ三sān岁suì.慈cí母mǔ携xié我wǒ.谒yè耆qí婆pó天tiān.经jīnɡ过ɡuò此cǐ流liú.尔ěr时shí即jí知zhī.是shì恒hénɡ河hé水shuǐ.

佛fó言yán.大dà王wáng.如rú汝rǔ所suǒ说shuō.二èr十shí之zhī时shí.衰shuāi于yú十shí岁suì.乃nǎi至zhì六liù十shí.日rì月yuè岁suì时shí.念niàn念niàn迁qiān变biàn.则zé汝rǔ三sān岁suì.见jiàn此cǐ河hé时shí.至zhì年nián十shí三sān.其qí水shuǐ云yún何hé.王wánɡ言yán.如rú三sān岁suì时shí.宛wǎn然rán无wú异yì.乃nǎi至zhì于yú今jīn.年nián六liù十shí二èr.亦yì无wú有yǒu异yì.

佛fó言yán.汝rǔ今jīn自zì伤shānɡ.发fà白bái面miàn皱zhòu.其qí面miàn必bì定dìnɡ.皱zhòu于yú童tónɡ年nián.则zé汝rǔ今jīn时shí.观ɡuān此cǐ恒hénɡ河hé.与yǔ昔xī童tónɡ时shí.观ɡuān河hé之zhī见jiàn.有yǒu童tónɡ耄mào不fǒu.王wánɡ言yán.不fǒu也yě世shì尊zūn.

佛fó言yán.大dà王wáng.汝rǔ面miàn虽suī皱zhòu.而ér此cǐ见jiàn精jīnɡ.性xìnɡ未wèi曾cénɡ皱zhòu.皱zhòu者zhě为wéi变biàn.不bú皱zhòu非fēi变biàn.变biàn者zhě受shòu灭miè.彼bǐ不bú变biàn者zhě.元yuán无wú生shēnɡ灭miè.云yún何hé于yú中zhōnɡ.受shòu汝rǔ生shēnɡ死sǐ.而ér犹yóu引yǐn彼bǐ.末mò伽qié黎lí等děnɡ.都dōu言yán此cǐ身shēn.死sǐ后hòu全quán灭miè.王wánɡ闻wén是shì言yán.信xìn知zhī身shēn后hòu.舍shě生shēnɡ趣qù生shēnɡ.与yǔ诸zhū大dà众zhònɡ.踊yǒnɡ跃yuè欢huān喜xǐ.得dé未wèi曾cénɡ有yǒu.

阿ā难nán即jí从cónɡ座zuò起qǐ.礼lǐ佛fó合hé掌zhǎnɡ.长chánɡ跪ɡuì白bái佛fó.世shì尊zūn.若ruò此cǐ见jiàn闻wén.必bì不bù生shēnɡ灭miè.云yún何hé世shì尊zūn.名mínɡ我wǒ等děnɡ辈bèi.遗yí失shī真zhēn性xìnɡ.颠diān倒dǎo行xínɡ事shì.愿yuàn兴xīnɡ慈cí悲bēi.洗xǐ我wǒ尘chén垢ɡòu.即jí时shí如rú来lái.垂chuí金jīn色sè臂bì.轮lún手shǒu下xià指zhǐ.示shì阿ā难nán言yán.汝rǔ今jīn见jiàn我wǒ.母mǔ陀tuó罗luó手shǒu.为wéi正zhènɡ为wéi倒dào.

阿ā难nán言yán.世shì间jiān众zhònɡ生shēnɡ.以yǐ此cǐ为wéi倒dào.而ér我wǒ不bù知zhī.谁shuí正zhènɡ谁shuí倒dào.佛fó告ɡào阿ā难nán.若ruò世shì间jiān人rén.以yǐ此cǐ为wéi倒dào.即jí世shì间jiān人rén.将jiānɡ何hé为wéi正zhènɡ.阿ā难nán言yán.如rú来lái竖shù臂bì.兜dōu罗luó绵mián手shǒu.上shànɡ指zhǐ于yú空kōnɡ.则zé名mínɡ为wéi正zhènɡ.

佛fó即jí竖shù臂bì.告ɡào阿ā难nán言yán.若ruò此cǐ颠diān倒dǎo.首shǒu尾wěi相xiānɡ换huàn.诸zhū世shì间jiān人rén.一yī倍bèi瞻zhān视shì.则zé知zhī汝rǔ身shēn.与yǔ诸zhū如rú来lái.清qīnɡ净jìnɡ法fǎ身shēn.比bǐ类lèi发fā明mínɡ.如rú来lái之zhī身shēn.名mínɡ正zhènɡ遍biàn知zhī.汝rǔ等děnɡ之zhī身shēn.号hào性xìnɡ颠diān倒dǎo.随suí汝rǔ谛dì观ɡuān.汝rǔ身shēn佛fó身shēn.称chēnɡ颠diān倒dǎo者zhě.名mínɡ字zì何hé处chù.号hào为wéi颠diān倒dǎo.于yú时shí阿ā难nán.与yǔ诸zhū大dà众zhònɡ.瞪dènɡ瞢ménɡ瞻zhān佛fó.目mù睛jīnɡ不bù瞬shùn.不bù知zhī身shēn心xīn.颠diān倒dǎo所suǒ在zài.

佛fó兴xīnɡ慈cí悲bēi.哀āi愍mǐn阿ā难nán.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.发fā海hǎi潮cháo音yīn.遍biàn告ɡào同tónɡ会huì.诸zhū善shàn男nán子zǐ.我wǒ常chánɡ说shuō言yán.色sè心xīn诸zhū缘yuán.及jí心xīn所suǒ使shǐ.诸zhū所suǒ缘yuán法fǎ.唯wéi心xīn所suǒ现xiàn.汝rǔ身shēn汝rǔ心xīn.皆jiē是shì妙miào明mínɡ.真zhēn精jīnɡ妙miào心xīn.中zhōnɡ所suǒ现xiàn物wù.

云yún何hé汝rǔ等děnɡ.遗yí失shī本běn妙miào.圆yuán妙miào明mínɡ心xīn.宝bǎo明mínɡ妙miào性xìnɡ.认rèn悟wù中zhōnɡ迷mí.晦huì昧mèi为wéi空kōnɡ.空kōnɡ晦huì暗àn中zhōnɡ.结jié暗àn为wéi色sè.色sè杂zá妄wànɡ想xiǎnɡ.想xiǎnɡ相xiànɡ为wéi身shēn.聚jù缘yuán内nèi摇yáo.趣qù外wài奔bēn逸yì.昏hūn扰rǎo扰rǎo相xiànɡ.以yǐ为wéi心xīn性xìnɡ.一yī迷mí为wéi心xīn.决jué定dìnɡ惑huò为wéi.色sè身shēn之zhī内nèi.不bù知zhī色sè身shēn.外wài洎jì山shān河hé.虚xū空kōnɡ大dà地dì.咸xián是shì妙miào明mínɡ.真zhēn心xīn中zhōnɡ物wù.

譬pì如rú澄chénɡ清qīnɡ.百bǎi千qiān大dà海hǎi.弃qì之zhī唯wéi认rèn.一yī浮fú沤ōu体tǐ.目mù为wéi全quán潮cháo.穷qiónɡ尽jìn瀛yínɡ渤bó.汝rǔ等děnɡ即jí是shì.迷mí中zhōnɡ倍bèi人rén.如rú我wǒ垂chuí手shǒu.等děnɡ无wú差chā别bié.如rú来lái说shuō为wéi.可kě怜lián愍mǐn者zhě.

阿ā难nán承chénɡ佛fó.悲bēi救jiù深shēn诲huì.垂chuí泣qì叉chā手shǒu.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ虽suī承chénɡ佛fó.如rú是shì妙miào音yīn.悟wù妙miào明mínɡ心xīn.元yuán所suǒ圆yuán满mǎn.常chánɡ住zhù心xīn地dì.而ér我wǒ悟wù佛fó.现xiàn说shuō法fǎ音yīn.现xiàn以yǐ缘yuán心xīn.允yǔn所suǒ瞻zhān仰yǎnɡ.徒tú获huò此cǐ心xīn.未wèi敢ɡǎn认rèn为wéi.本běn元yuán心xīn地dì.愿yuàn佛fó哀āi愍mǐn.宣xuān示shì圆yuán音yīn.拔bá我wǒ疑yí根ɡēn.归ɡuī无wú上shànɡ道dào.

佛fó告ɡào阿ā难nán.汝rǔ等děnɡ尚shànɡ以yǐ.缘yuán心xīn听tīnɡ法fǎ.此cǐ法fǎ亦yì缘yuán.非fēi得děi法fǎ性xìnɡ.如rú人rén以yǐ手shǒu.指zhǐ月yuè示shì人rén.彼bǐ人rén因yīn指zhǐ.当dānɡ应yīnɡ看kàn月yuè.若ruò复fù观ɡuān指zhǐ.以yǐ为wéi月yuè体tǐ.此cǐ人rén岂qǐ唯wéi.亡wánɡ失shī月yuè轮lún.亦yì亡wánɡ其qí指zhǐ.何hé以yǐ故ɡù.以yǐ所suǒ标biāo指zhǐ.为wéi明mínɡ月yuè故ɡù.岂qǐ唯wéi亡wánɡ指zhǐ.亦yì复fù不bù识shí.明mínɡ之zhī与yǔ暗àn.何hé以yǐ故ɡù.即jí以yǐ指zhǐ体tǐ.为wéi月yuè明mínɡ性xìnɡ.明mínɡ暗àn二èr性xìnɡ.无wú所suǒ了liǎo故ɡù.

汝rǔ亦yì如rú是shì.若ruò以yǐ分fēn别bié.我wǒ说shuō法fǎ音yīn.为wéi汝rǔ心xīn者zhě.此cǐ心xīn自zì应yīnɡ.离lí分fēn别bié音yīn.有yǒu分fēn别bié性xìnɡ.譬pì如rú有yǒu客kè.寄jì宿sù旅lǚ亭tínɡ.暂zàn止zhǐ便biàn去qù.终zhōnɡ不bù常chánɡ住zhù.而ér掌zhǎnɡ亭tínɡ人rén.都dōu无wú所suǒ去qù.名mínɡ为wéi亭tínɡ主zhǔ.此cǐ亦yì如rú是shì.若ruò真zhēn汝rǔ心xīn.则zé无wú所suǒ去qù.云yún何hé离lí声shēnɡ.无wú分fēn别bié性xìnɡ.

斯sī则zé岂qǐ唯wéi.声shēnɡ分fēn别bié心xīn.分fēn别bié我wǒ容rónɡ.离lí诸zhū色sè相xiàng.无wú分fēn别bié性xìnɡ.如rú是shì乃nǎi至zhì.分fēn别bié都dōu无wú.非fēi色sè非fēi空kōnɡ.拘jū舍shè离lí等děnɡ.昧mèi为wéi冥mínɡ谛dì.离lí诸zhū法fǎ缘yuán.无wú分fēn别bié性xìnɡ.则zé汝rǔ心xīn性xìnɡ.各ɡè有yǒu所suǒ还huán.云yún何hé为wéi主zhǔ.

阿ā难nán言yán.若ruò我wǒ心xīn性xìnɡ.各ɡè有yǒu所suǒ还huán.则zé如rú来lái说shuō.妙miào明mínɡ元yuán心xīn.云yún何hé无wú还huán.惟wéi垂chuí哀āi愍mǐn.为wèi我wǒ宣xuān说shuō.佛fó告ɡào阿ā难nán.且qiě汝rǔ见jiàn我wǒ.见jiàn精jīnɡ明mínɡ元yuán.此cǐ见jiàn虽suī非fēi.妙miào精jīnɡ明mínɡ心xīn.如rú第dì二èr月yuè.非fēi是shì月yuè影yǐnɡ.汝rǔ应yīnɡ谛dì听tīnɡ.今jīn当dānɡ示shì汝rǔ.无wú所suǒ还huán地dì.

阿ā难nán.此cǐ大dà讲jiǎnɡ堂tánɡ.洞dònɡ开kāi东dōnɡ方fānɡ.日rì轮lún升shēnɡ天tiān.则zé有yǒu明mínɡ耀yào.中zhōnɡ夜yè黑hēi月yuè.云yún雾wù晦huì暝mínɡ.则zé复fù昏hūn暗àn.户hù牖yǒu之zhī隙xì.则zé复fù见jiàn通tōnɡ.墙qiánɡ宇yǔ之zhī间jiān.则zé复fù观ɡuān壅yōnɡ.分fēn别bié之zhī处chù.则zé复fù见jiàn缘yuán.顽wán虚xū之zhī中zhōnɡ.遍biàn是shì空kōnɡ性xìnɡ.郁yù孛bó之zhī象xiànɡ.则zé纡yū昏hūn尘chén.澄chénɡ霁jì敛liǎn氛fēn.又yòu观ɡuān清qīnɡ净jìnɡ.

阿ā难nán.汝rǔ咸xián看kàn此cǐ.诸zhū变biàn化huà相xiànɡ.吾wú今jīn各ɡè还huán.本běn所suǒ因yīn处chù.云yún何hé本běn因yīn.阿ā难nán.此cǐ诸zhū变biàn化huà.明mínɡ还huán日rì轮lún.何hé以yǐ故ɡù.无wú日rì不bù明mínɡ.明mínɡ因yīn属shǔ日rì.是shì故ɡù还huán日rì.暗àn还huán黑hēi月yuè.通tōnɡ还huán户hù牖yǒu.壅yōnɡ还huán墙qiánɡ宇yǔ.缘yuán还huán分fēn别bié.顽wán虚xū还huán空kōnɡ.郁yù孛bó还huán尘chén.清qīnɡ明mínɡ还huán霁jì.则zé诸zhū世shì间jiān.一yī切qiè所suǒ有yǒu.不bù出chū斯sī类lèi.

汝rǔ见jiàn八bā种zhǒnɡ.见jiàn精jīnɡ明mínɡ性xìnɡ.当dānɡ欲yù谁shuí还huán.何hé以yǐ故ɡù.若ruò还huán于yú明mínɡ.则zé不bù明mínɡ时shí.无wú复fù见jiàn暗àn.虽suī明mínɡ暗àn等děnɡ.种zhǒnɡ种zhǒnɡ差chā别bié.见jiàn无wú差chā别bié.诸zhū可kě还huán者zhě.自zì然rán非fēi汝rǔ.不bù汝rǔ还huán者zhě.非fēi汝rǔ而ér谁shuí.则zé知zhī汝rǔ心xīn.本běn妙miào明mínɡ净jìnɡ.汝rǔ自zì迷mí闷mèn.丧sànɡ本běn受shòu轮lún.于yú生shēnɡ死sǐ中zhōnɡ.常chánɡ被bèi漂piāo溺nì.是shì故ɡù如rú来lái.名mínɡ可kě怜lián愍mǐn.阿ā难nán言yán.我wǒ虽suī识shí此cǐ.见jiàn性xìnɡ无wú还huán.云yún何hé得dé知zhī.是shì我wǒ真zhēn性xìnɡ.

佛fó告ɡào阿ā难nán.吾wú今jīn问wèn汝rǔ.今jīn汝rǔ未wèi得dé.无wú漏lòu清qīnɡ净jìnɡ.承chénɡ佛fó神shén力lì.见jiàn于yú初chū禅chán.得dé无wú障zhànɡ碍ài.而ér阿ā那nà律lǜ.见jiàn阎yán浮fú提tí.如rú观guān掌zhǎnɡ中zhōnɡ.庵ān摩mó罗luó果ɡuǒ.诸zhū菩pú萨sà等děnɡ.见jiàn百bǎi千qiān界jiè.十shí方fānɡ如rú来lái.穷qiónɡ尽jìn微wēi尘chén.清qīnɡ净jìnɡ国ɡuó土tǔ.无wú所suǒ不bù瞩zhǔ.众zhònɡ生shēnɡ洞dònɡ视shì.不bú过ɡuò分fēn寸cùn.

阿ā难nán.且qiě吾wú与yú汝rǔ.观ɡuān四sì天tiān王wánɡ.所suǒ住zhù宫ɡōnɡ殿diàn.中zhōnɡ间jiān遍biàn览lǎn.水shuǐ陆lù空kōnɡ行xínɡ.虽suī有yǒu昏hūn明mínɡ.种zhǒnɡ种zhǒnɡ形xínɡ像xiànɡ.无wú非fēi前qián尘chén.分fēn别bié留liú碍ài.汝rǔ应yīnɡ于yú此cǐ.分fēn别bié自zì他tā.今jīn吾wú将jiānɡ汝rǔ.择zé于yú见jiàn中zhōnɡ.谁shuí是shì我wǒ体tǐ.谁shuí为wéi物wù象xiànɡ.

阿ā难nán.极jí汝rǔ见jiàn源yuán.从cónɡ日rì月yuè宫ɡōnɡ.是shì物wù非fēi汝rǔ.至zhì七qī金jīn山shān.周zhōu遍biàn谛dì观ɡuān.虽suī种zhǒnɡ种zhǒnɡ光ɡuānɡ.亦yì物wù非fēi汝rǔ.渐jiàn渐jiàn更ɡènɡ观ɡuān.云yún腾ténɡ鸟niǎo飞fēi.风fēnɡ动dònɡ尘chén起qǐ.树shù木mù山shān川chuān.草cǎo芥jiè人rén畜chù.咸xián物wù非fēi汝rǔ.

阿ā难nán.是shì诸zhū近jìn远yuǎn.诸zhū有yǒu物wù性xìnɡ.虽suī复fù差chā殊shū.同tónɡ汝rǔ见jiàn精jīnɡ.清qīnɡ净jìnɡ所suǒ瞩zhǔ.则zé诸zhū物wù类lèi.自zì有yǒu差chā别bié.见jiàn性xìnɡ无wú殊shū.此cǐ精jīnɡ妙miào明mínɡ.诚chénɡ汝rǔ见jiàn性xìnɡ.若ruò见jiàn是shì物wù.则zé汝rǔ亦yì可kě.见jiàn吾wú之zhī见jiàn.若ruò同tónɡ见jiàn者zhě.名mínɡ为wéi见jiàn吾wú.吾wú不bú见jiàn时shí.何hé不bú见jiàn吾wú.不bú见jiàn之zhī处chù.

若ruò见jiàn不bú见jiàn.自zì然rán非fēi彼bǐ.不bú见jiàn之zhī相xiànɡ.若ruò不bú见jiàn吾wú.不bú见jiàn之zhī地dì.自zì然rán非fēi物wù.云yún何hé非fēi汝rǔ.又yòu则zé汝rǔ今jīn.见jiàn物wù之zhī时shí.汝rǔ既jì见jiàn物wù.物wù亦yì见jiàn汝rǔ.体tǐ性xìnɡ纷fēn杂zá.则zé汝rǔ与yǔ我wǒ.并bìnɡ诸zhū世shì间jiān.不bù成chénɡ安ān立lì.阿ā难nán.若ruò汝rǔ见jiàn时shí.是shì汝rǔ非fēi我wǒ.见jiàn性xìnɡ周zhōu遍biàn.非fēi汝rǔ而ér谁shuí.云yún何hé自zì疑yí.汝rǔ之zhī真zhēn性xìnɡ.性xìnɡ汝rǔ不bù真zhēn.取qǔ我wǒ求qiú实shí.

阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.若ruò此cǐ见jiàn性xìnɡ.必bì我wǒ非fēi余yú.我wǒ与yǔ如rú来lái.观ɡuān四sì天tiān王wánɡ.胜shènɡ藏zànɡ宝bǎo殿diàn.居jū日rì月yuè宫ɡōnɡ.此cǐ见jiàn周zhōu圆yuán.遍biàn娑suō婆pó国ɡuó.退tuì归ɡuī精jīnɡ舍shè.只zhǐ见jiàn伽qié蓝lán.清qīnɡ心xīn户hù堂tánɡ.但dàn瞻zhān檐yán庑wǔ.世shì尊zūn.此cǐ见jiàn如rú是shì.其qí体tǐ本běn来lái.周zhōu遍biàn一yī界jiè.今jīn在zài室shì中zhōnɡ.唯wéi满mǎn一yī室shì.为wéi复fù此cǐ见jiàn.缩suō大dà为wéi小xiǎo.为wéi当dānɡ墙qiánɡ宇yǔ.夹jiá令lìnɡ断duàn绝jué.我wǒ今jīn不bù知zhī.斯sī义yì所suǒ在zài.愿yuàn垂chuí弘hónɡ慈cí.为wèi我wǒ敷fū演yǎn.

佛fó告ɡào阿ā难nán.一yī切qiè世shì间jiān.大dà小xiǎo内nèi外wài.诸zhū所suǒ事shì业yè.各ɡè属shǔ前qián尘chén.不bù应yīnɡ说shuō言yán.见jiàn有yǒu舒shū缩suō.譬pì如rú方fānɡ器qì.中zhōnɡ见jiàn方fānɡ空kōnɡ.吾wú复fù问wèn汝rǔ.此cǐ方fānɡ器qì中zhōnɡ.所suǒ见jiàn方fānɡ空kōnɡ.为wéi复fù定dìnɡ方fānɡ.为wéi不bú定dìnɡ方fānɡ.若ruò定dìnɡ方fānɡ者zhě.别bié安ān圆yuán器qì.空kōnɡ应yīnɡ不bù圆yuán.若ruò不bú定dìnɡ者zhě.在zài方fānɡ器qì中zhōnɡ.应yīnɡ无wú方fānɡ空kōnɡ.汝rǔ言yán不bù知zhī.斯sī义yì所suǒ在zài.义yì性xìnɡ如rú是shì.云yún何hé为wéi在zài.

阿ā难nán.若ruò复fù欲yù令lìnɡ.入rù无wú方fānɡ圆yuán.但dàn除chú器qì方fānɡ.空kōnɡ体tǐ无wú方fānɡ.不bù应yīnɡ说shuō言yán.更ɡènɡ除chú虚xū空kōnɡ.方fānɡ相xiànɡ所suǒ在zài.若ruò如rú汝rǔ问wèn.入rù室shì之zhī时shí.缩suō见jiàn令lìnɡ小xiǎo.仰yǎnɡ观ɡuān日rì时shí.汝rǔ岂qǐ挽wǎn见jiàn.齐qí于yú日rì面miàn.若ruò筑zhù墙qiánɡ宇yǔ.能nénɡ夹jiá见jiàn断duàn.穿chuān为wéi小xiǎo窦dòu.宁nìnɡ无wú续xù迹jì.是shì义yì不bù然rán.

一yī切qiè众zhònɡ生shēnɡ.从cónɡ无wú始shǐ来lái.迷mí己jǐ为wéi物wù.失shī于yú本běn心xīn.为wéi物wù所suǒ转zhuǎn.故ɡù于yú是shì中zhōnɡ.观ɡuān大dà观ɡuān小xiǎo.若ruò能nénɡ转zhuǎn物wù.则zé同tónɡ如rú来lái.身shēn心xīn圆yuán明mínɡ.不bú动dònɡ道dào场chǎnɡ.于yú一yī毛máo端duān.遍biàn能nénɡ含hán受shòu.十shí方fānɡ国ɡuó土tǔ.

阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.若ruò此cǐ见jiàn精jīnɡ.必bì我wǒ妙miào性xìnɡ.今jīn此cǐ妙miào性xìnɡ.现xiàn在zài我wǒ前qián.见jiàn必bì我wǒ真zhēn.我wǒ今jīn身shēn心xīn.复fù是shì何hé物wù.而ér今jīn身shēn心xīn.分fēn别bié有yǒu实shí.彼bǐ见jiàn无wú别bié.分fēn辨biàn我wǒ身shēn.若ruò实shí我wǒ心xīn.令lìnɡ我wǒ今jīn见jiàn.见jiàn性xìnɡ实shí我wǒ.而ér身shēn非fēi我wǒ.何hé殊shū如rú来lái.先xiān所suǒ难nàn言yán.物wù能nénɡ见jiàn我wǒ.惟wéi垂chuí大dà慈cí.开kāi发fā未wèi悟wù.

佛fó告ɡào阿ā难nán.今jīn汝rǔ所suǒ言yán.见jiàn在zài汝rǔ前qián.是shì义yì非fēi实shí.若ruò实shí汝rǔ前qián.汝rǔ实shí见jiàn者zhě.则zé此cǐ见jiàn精jīnɡ.既jì有yǒu方fānɡ所suǒ.非fēi无wú指zhǐ示shì.且qiě今jīn与yú汝rǔ.坐zuò祇qí陀tuó林lín.遍biàn观ɡuān林lín渠qú.及jí与yǔ殿diàn堂tánɡ.上shànɡ至zhì日rì月yuè.前qián对duì恒hénɡ河hé.

汝rǔ今jīn于yú我wǒ.师shī子zǐ座zuò前qián.举jǔ手shǒu指zhǐ陈chén.是shì种zhǒnɡ种zhǒnɡ相xiànɡ.阴yīn者zhě是shì林lín.明mínɡ者zhě是shì日rì.碍ài者zhě是shì壁bì.通tōnɡ者zhě是shì空kōnɡ.如rú是shì乃nǎi至zhì.草cǎo树shù纤xiān毫háo.大dà小xiǎo虽suī殊shū.但dàn可kě有yǒu形xínɡ.无wú不bù指zhǐ著zhuó.若ruò必bì其qí见jiàn.现xiàn在zài汝rǔ前qián.汝rǔ应yīnɡ以yǐ手shǒu.确què实shí指zhǐ陈chén.何hé者zhě是shì见jiàn.

阿ā难nán当dānɡ知zhī.若ruò空kōnɡ是shì见jiàn.既jì已yǐ成chénɡ见jiàn.何hé者zhě是shì空kōnɡ.若ruò物wù是shì见jiàn.既jì已yǐ是shì见jiàn.何hé者zhě为wéi物wù.汝rǔ可kě微wēi细xì.披pī剥bō万wàn象xiànɡ.析xī出chū精jīnɡ明mínɡ.净jìnɡ妙miào见jiàn元yuán.指zhǐ陈chén示shì我wǒ.同tónɡ彼bǐ诸zhū物wù.分fēn明mínɡ无wú惑huò.

阿ā难nán言yán.我wǒ今jīn于yú此cǐ.重chónɡ阁ɡé讲jiǎnɡ堂tánɡ.远yuǎn洎jì恒hénɡ河hé.上shànɡ观ɡuān日rì月yuè.举jǔ手shǒu所suǒ指zhǐ.纵zònɡ目mù所suǒ观ɡuān.指zhǐ皆jiē是shì物wù.无wú是shì见jiàn者zhě.世shì尊zūn.如rú佛fó所suǒ说shuō.况kuànɡ我wǒ有yǒu漏lòu.初chū学xué声shēnɡ闻wén.乃nǎi至zhì菩pú萨sà.亦yì不bù能nénɡ于yú.万wàn物wù象xiànɡ前qián.剖pōu出chū精jīnɡ见jiàn.离lí一yī切qiè物wù.别bié有yǒu自zì性xìnɡ.佛fó言yán.如rú是shì如rú是shì.

佛fó复fù告ɡào阿ā难nán.如rú汝rǔ所suǒ言yán.无wú有yǒu见jiàn精jīnɡ.离lí一yī切qiè物wù.别bié有yǒu自zì性xìnɡ.则zé汝rǔ所suǒ指zhǐ.是shì物wù之zhī中zhōnɡ.无wú是shì见jiàn者zhě.今jīn复fù告ɡào汝rǔ.汝rǔ与yǔ如rú来lái.坐zuò祇qí陀tuó林lín.更ɡènɡ观ɡuān林lín苑yuàn.乃nǎi至zhì日rì月yuè.种zhǒnɡ种zhǒnɡ象xiànɡ殊shū.必bì无wú见jiàn精jīnɡ.受shòu汝rǔ所suǒ指zhǐ.汝rǔ又yòu发fā明mínɡ.此cǐ诸zhū物wù中zhōnɡ.何hé者zhě非fēi见jiàn.

阿ā难nán言yán.我wǒ实shí遍biàn见jiàn.此cǐ祇qí陀tuó林lín.不bù知zhī是shì中zhōnɡ.何hé者zhě非fēi见jiàn.何hé以yǐ故ɡù.若ruò树shù非fēi见jiàn.云yún何hé见jiàn树shù.若ruò树shù即jí见jiàn.复fù云yún何hé树shù.如rú是shì乃nǎi至zhì.若ruò空kōnɡ非fēi见jiàn.云yún何hé见jiàn空kōnɡ.若ruò空kōnɡ即jí见jiàn.复fù云yún何hé空kōnɡ.我wǒ又yòu思sī惟wéi.是shì万wàn象xiànɡ中zhōnɡ.微wēi细xì发fā明mínɡ.无wú非fēi见jiàn者zhě.佛fó言yán.如rú是shì如rú是shì.

于yú是shì大dà众zhònɡ.非fēi无wú学xué者zhě.闻wén佛fó此cǐ言yán.茫mánɡ然rán不bù知zhī.是shì义yì终zhōnɡ始shǐ.一yī时shí惶huánɡ悚sǒnɡ.失shī其qí所suǒ守shǒu.如rú来lái知zhī其qí.魂hún虑lǜ变biàn慑shè.心xīn生shēnɡ怜lián愍mǐn.安ān慰wèi阿ā难nán.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.诸zhū善shàn男nán子zǐ.无wú上shànɡ法fǎ王wánɡ.是shì真zhēn实shí语yǔ.如rú所suǒ如rú说shuō.不bù诳kuánɡ不bú妄wànɡ.非fēi末mò伽qié黎lí.四sì种zhǒnɡ不bù死sǐ.矫jiǎo乱luàn论lùn议yì.汝rǔ谛dì思sī惟wéi.无wú忝tiǎn哀āi慕mù.

是shì时shí.文wén殊shū师shī利lì法fǎ王wánɡ子zǐ.愍mǐn诸zhū四sì众zhònɡ.在zài大dà众zhònɡ中zhōnɡ.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.合hé掌zhǎnɡ恭ɡōnɡ敬jìnɡ.而ér白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.此cǐ诸zhū大dà众zhònɡ.不bú悟wù如rú来lái.发fā明mínɡ二èr种zhǒnɡ.精jīnɡ见jiàn色sè空kōnɡ.是shì非fēi是shì义yì.

世shì尊zūn.若ruò此cǐ前qián缘yuán.色sè空kōnɡ等děnɡ象xiànɡ.若ruò是shì见jiàn者zhě.应yīnɡ有yǒu所suǒ指zhǐ.若ruò非fēi见jiàn者zhě.应yīnɡ无wú所suǒ瞩zhǔ.而ér今jīn不bù知zhī.是shì义yì所suǒ归ɡuī.故ɡù有yǒu惊jīnɡ怖bù.非fēi是shì畴chóu昔xī.善shàn根ɡēn轻qīnɡ鲜xiān.惟wéi愿yuàn如rú来lái.大dà慈cí发fā明mínɡ.此cǐ诸zhū物wù象xiànɡ.与yǔ此cǐ见jiàn精jīnɡ.元yuán是shì何hé物wù.于yú其qí中zhōnɡ间jiān.无wú是shì非fēi是shì.

佛fó告ɡào文wén殊shū.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.十shí方fānɡ如rú来lái.及jí大dà菩pú萨sà.于yú其qí自zì住zhù.三sān摩mó地dì中zhōnɡ.见jiàn与yǔ见jiàn缘yuán.并bìnɡ所suǒ想xiǎnɡ相xiànɡ.如rú虚xū空kōnɡ华huā.本běn无wú所suǒ有yǒu.此cǐ见jiàn及jí缘yuán.元yuán是shì菩pú提tí.妙miào净jìnɡ明mínɡ体tǐ.云yún何hé于yú中zhōnɡ.有yǒu是shì非fēi是shì.文wén殊shū.吾wú今jīn问wèn汝rǔ.如rú汝rǔ文wén殊shū.更ɡènɡ有yǒu文wén殊shū.是shì文wén殊shū者zhě.为wéi无wú文wén殊shū.

如rú是shì世shì尊zūn.我wǒ真zhēn文wén殊shū.无wú是shì文wén殊shū.何hé以yǐ故ɡù.若ruò有yǒu是shì者zhě.则zé二èr文wén殊shū.然rán我wǒ今jīn日rì.非fēi无wú文wén殊shū.于yú中zhōnɡ实shí无wú.是shì非fēi二èr相xiànɡ.

佛fó言yán.此cǐ见jiàn妙miào明mínɡ.与yǔ诸zhū空kōnɡ尘chén.亦yì复fù如rú是shì.本běn是shì妙miào明mínɡ.无wú上shànɡ菩pú提tí.净jìnɡ圆yuán真zhēn心xīn.妄wànɡ为wéi色sè空kōnɡ.及jí与yǔ闻wén见jiàn.如rú第dì二èr月yuè.谁shuí为wéi是shì月yuè.又yòu谁shuí非fēi月yuè.文wén殊shū.但dàn一yī月yuè真zhēn.中zhōnɡ间jiān自zì无wú.是shì月yuè非fēi月yuè.是shì以yǐ汝rǔ今jīn.观ɡuān见jiàn与yǔ尘chén.种zhǒnɡ种zhǒnɡ发fā明mínɡ.名mínɡ为wéi妄wànɡ想xiǎnɡ.不bù能nénɡ于yú中zhōnɡ.出chū是shì非fēi是shì.由yóu是shì真zhēn精jīnɡ.妙miào觉jué明mínɡ性xìnɡ.故ɡù能nénɡ令lìnɡ汝rǔ.出chū指zhǐ非fēi指zhǐ.

阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.诚chénɡ如rú法fǎ王wánɡ所suǒ说shuō.觉jué缘yuán遍biàn十shí方fānɡ界jiè.湛zhàn然rán常chánɡ住zhù.性xìnɡ非fēi生shēnɡ灭miè.与yǔ先xiān梵fàn志zhì.娑suō毗pí迦jiā罗luó.所suǒ谈tán冥mínɡ谛dì.及jí投tóu灰huī等děnɡ.诸zhū外wài道dào种zhǒnɡ.说shuō有yǒu真zhēn我wǒ.遍biàn满mǎn十shí方fānɡ.有yǒu何hé差chā别bié.

世shì尊zūn亦yì曾cénɡ.于yú楞lénɡ伽qié山shān.为wèi大dà慧huì等děnɡ.敷fū演yǎn斯sī义yì.彼bǐ外wài道dào等děnɡ.常chánɡ说shuō自zì然rán.我wǒ说shuō因yīn缘yuán.非fēi彼bǐ境jìnɡ界jiè.我wǒ今jīn观ɡuān此cǐ.觉jué性xìnɡ自zì然rán.非fēi生shēnɡ非fēi灭miè.远yuǎn离lí一yī切qiè.虚xū妄wànɡ颠diān倒dǎo.似shì非fēi因yīn缘yuán.与yú彼bǐ自zì然rán.云yún何hé开kāi示shì.不bú入rù群qún邪xié.获huò真zhēn实shí心xīn.妙miào觉jué明mínɡ性xìnɡ.

佛fó告ɡào阿ā难nán.我wǒ今jīn如rú是shì.开kāi示shì方fānɡ便biàn.真zhēn实shí告ɡào汝rǔ.汝rǔ犹yóu未wèi悟wù.惑huò为wéi自zì然rán.阿ā难nán.若ruò必bì自zì然rán.自zì须xū甄zhēn明mínɡ.有yǒu自zì然rán体tǐ.汝rǔ且qiě观ɡuān此cǐ.妙miào明mínɡ见jiàn中zhōnɡ.以yǐ何hé为wéi自zì.此cǐ见jiàn为wéi复fù.以yǐ明mínɡ为wéi自zì.以yǐ暗àn为wéi自zì.以yǐ空kōnɡ为wéi自zì.以yǐ塞sè为wéi自zì.阿ā难nán.若ruò明mínɡ为wéi自zì.应yīnɡ不bú见jiàn暗àn.若ruò复fù以yǐ空kōnɡ.为wéi自zì体tǐ者zhě.应yīnɡ不bú见jiàn塞sè.如rú是shì乃nǎi至zhì.诸zhū暗àn等děnɡ相xiàng.以yǐ为wéi自zì者zhě.则zé于yú明mínɡ时shí.见jiàn性xìnɡ断duàn灭miè.云yún何hé见jiàn明mínɡ.

阿ā难nán言yán.必bì此cǐ妙miào见jiàn.性xìnɡ非fēi自zì然rán.我wǒ今jīn发fā明mínɡ.是shì因yīn缘yuán生shēnɡ.心xīn犹yóu未wèi明mínɡ.咨zī询xún如rú来lái.是shì义yì云yún何hé.合hé因yīn缘yuán性xìnɡ.

佛fó言yán.汝rǔ言yán因yīn缘yuán.吾wú复fù问wèn汝rǔ.汝rǔ今jīn因yīn见jiàn.见jiàn性xìnɡ现xiàn前qián.此cǐ见jiàn为wéi复fù.因yīn明mínɡ有yǒu见jiàn.因yīn暗àn有yǒu见jiàn.因yīn空kōnɡ有yǒu见jiàn.因yīn塞sè有yǒu见jiàn.阿ā难nán.若ruò因yīn明mínɡ有yǒu.应yīnɡ不bú见jiàn暗àn.如rú因yīn暗àn有yǒu.应yīnɡ不bú见jiàn明mínɡ.如rú是shì乃nǎi至zhì.因yīn空kōnɡ因yīn塞sè.同tónɡ于yú明mínɡ暗àn.

复fù次cì阿ā难nán.此cǐ见jiàn又yòu复fù.缘yuán明mínɡ有yǒu见jiàn.缘yuán暗àn有yǒu见jiàn.缘yuán空kōnɡ有yǒu见jiàn.缘yuán塞sè有yǒu见jiàn.阿ā难nán.若ruò缘yuán空kōnɡ有yǒu.应yīnɡ不bú见jiàn塞sè.若ruò缘yuán塞sè有yǒu.应yīnɡ不bú见jiàn空kōnɡ.如rú是shì乃nǎi至zhì.缘yuán明mínɡ缘yuán暗àn.同tónɡ于yú空kōnɡ塞sè.

当dānɡ知zhī如rú是shì.精jīnɡ觉jué妙miào明mínɡ.非fēi因yīn非fēi缘yuán.亦yì非fēi自zì然rán.非fēi不bú自zì然rán.无wú非fēi不bù非fēi.无wú是shì非fēi是shì.离lí一yī切qiè相xiànɡ.即jí一yī切qiè法fǎ.汝rǔ今jīn云yún何hé.于yú中zhōnɡ措cuò心xīn.以yǐ诸zhū世shì间jiān.戏xì论lùn名mínɡ相xiànɡ.而ér得dé分fēn别bié.如rú以yǐ手shǒu掌zhǎnɡ.撮cuō摩mó虚xū空kōnɡ.只zhǐ益yì自zì劳láo.虚xū空kōnɡ云yún何hé.随suí汝rǔ执zhí捉zhuō.

阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.必bì妙miào觉jué性xìnɡ.非fēi因yīn非fēi缘yuán.世shì尊zūn云yún何hé.常chánɡ与yǔ比bǐ丘qiū.宣xuān说shuō见jiàn性xìnɡ.具jù四sì种zhǒnɡ缘yuán.所suǒ谓wèi因yīn空kōnɡ因yīn明mínɡ.因yīn心xīn因yīn眼yǎn.是shì义yì云yún何hé.

佛fó言yán.阿ā难nán.我wǒ说shuō世shì间jiān.诸zhū因yīn缘yuán相xiànɡ.非fēi第dì一yī义yì.阿ā难nán.吾wú复fù问wèn汝rǔ.诸zhū世shì间jiān人rén.说shuō我wǒ能nénɡ见jiàn.云yún何hé名mínɡ见jiàn.云yún何hé不bú见jiàn.阿ā难nán言yán.世shì人rén因yīn于yú.日rì月yuè灯dēnɡ光ɡuānɡ.见jiàn种zhǒnɡ种zhǒnɡ相xiànɡ.名mínɡ之zhī为wéi见jiàn.若ruò复fù无wú此cǐ.三sān种zhǒnɡ光ɡuānɡ明mínɡ.则zé不bù能nénɡ见jiàn.

阿ā难nán.若ruò无wú明mínɡ时shí.名mínɡ不bú见jiàn者zhě.应yīnɡ不bú见jiàn暗àn.若ruò必bì见jiàn暗àn.此cǐ但dàn无wú明mínɡ.云yún何hé无wú见jiàn.阿ā难nán.若ruò在zài暗àn时shí.不bú见jiàn明mínɡ故ɡù.名mínɡ为wéi不bú见jiàn.今jīn在zài明mínɡ时shí.不bú见jiàn暗àn相xiànɡ.还hái名mínɡ不bú见jiàn.如rú是shì二èr相xiànɡ.俱jù名mínɡ不bú见jiàn.若ruò复fù二èr相xiànɡ.自zì相xiānɡ陵línɡ夺duó.非fēi汝rǔ见jiàn性xìnɡ.于yú中zhōnɡ暂zàn无wú.如rú是shì则zé知zhī.二èr俱jù名mínɡ见jiàn.云yún何hé不bú见jiàn.

是shì故ɡù阿ā难nán.汝rǔ今jīn当dānɡ知zhī.见jiàn明mínɡ之zhī时shí.见jiàn非fēi是shì明mínɡ.见jiàn暗àn之zhī时shí.见jiàn非fēi是shì暗àn.见jiàn空kōnɡ之zhī时shí.见jiàn非fēi是shì空kōnɡ.见jiàn塞sè之zhī时shí.见jiàn非fēi是shì塞sè.四sì义yì成chénɡ就jiù.汝rǔ复fù应yīnɡ知zhī.见jiàn见jiàn之zhī时shí.见jiàn非fēi是shì见jiàn.见jiàn犹yóu离lí见jiàn.见jiàn不bù能nénɡ及jí.云yún何hé复fù说shuō.因yīn缘yuán自zì然rán.及jí和hé合hé相xiànɡ.汝rǔ等děnɡ声shēnɡ闻wén.狭xiá劣liè无wú识shí.不bù能nénɡ通tōnɡ达dá.清qīnɡ净jìnɡ实shí相xiànɡ.吾wú今jīn诲huì汝rǔ.当dānɡ善shàn思sī惟wéi.无wú得dé疲pí怠dài.妙miào菩pú提tí路lù.

阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.如rú佛fó世shì尊zūn.为wèi我wǒ等děnɡ辈bèi.宣xuān说shuō因yīn缘yuán.及jí与yǔ自zì然rán.诸zhū和hé合hé相xiàng.与yǔ不bù和hé合hé.心xīn犹yóu未wèi开kāi.而ér今jīn更ɡènɡ闻wén.见jiàn见jiàn非fēi见jiàn.重chónɡ增zēnɡ迷mí闷mèn.伏fú愿yuàn弘hónɡ慈cí.施shī大dà慧huì目mù.开kāi示shì我wǒ等děnɡ.觉jué心xīn明mínɡ净jìnɡ.作zuò是shì语yǔ已yǐ.悲bēi泪lèi顶dǐnɡ礼lǐ.承chénɡ受shòu圣shènɡ旨zhǐ.

尔ěr时shí世shì尊zūn.怜lián愍mǐn阿ā难nán.及jí诸zhū大dà众zhònɡ.将jiānɡ欲yù敷fū演yǎn.大dà陀tuó罗luó尼ní.诸zhū三sān摩mó提tí.妙miào修xiū行xínɡ路lù.告ɡào阿ā难nán言yán.汝rǔ虽suī强qiánɡ记jì.但dàn益yì多duō闻wén.于yú奢shē摩mó他tā.微wēi密mì观ɡuān照zhào.心xīn犹yóu未wèi了liǎo.汝rǔ今jīn谛dì听tīnɡ.吾wú当dānɡ为wèi汝rǔ.分fēn别bié开kāi示shì.亦yì令lìnɡ将jiānɡ来lái.诸zhū有yǒu漏lòu者zhě.获huò菩pú提tí果ɡuǒ.

阿ā难nán.一yī切qiè众zhònɡ生shēnɡ.轮lún回huí世shì间jiān.由yóu二èr颠diān倒dǎo.分fēn别bié见jiàn妄wànɡ.当dānɡ处chù发fā生shēnɡ.当dānɡ业yè轮lún转zhuǎn.云yún何hé二èr见jiàn.一yī者zhě.众zhònɡ生shēnɡ别bié业yè妄wànɡ见jiàn.二èr者zhě.众zhònɡ生shēnɡ同tónɡ分fēn妄wànɡ见jiàn.

云yún何hé名mínɡ为wéi.别bié业yè妄wànɡ见jiàn.阿ā难nán.如rú世shì间jiān人rén.目mù有yǒu赤chì眚shěnɡ.夜yè见jiàn灯dēnɡ光ɡuānɡ.别bié有yǒu圆yuán影yǐnɡ.五wǔ色sè重chónɡ叠dié.于yú意yì云yún何hé.此cǐ夜yè灯dēnɡ明mínɡ.所suǒ现xiàn圆yuán光ɡuānɡ.为wéi是shì灯dēnɡ色sè.为wéi当dānɡ见jiàn色sè.阿ā难nán.此cǐ若ruò灯dēnɡ色sè.则zé非fēi眚shěnɡ人rén.何hé不bù同tónɡ见jiàn.而ér此cǐ圆yuán影yǐnɡ.唯wéi眚shěnɡ之zhī观ɡuān.若ruò是shì见jiàn色sè.见jiàn已yǐ成chénɡ色sè.则zé彼bǐ眚shěnɡ人rén.见jiàn圆yuán影yǐnɡ者zhě.名mínɡ为wéi何hé等děnɡ.

复fù次cì阿ā难nán.若ruò此cǐ圆yuán影yǐnɡ.离lí灯dēnɡ别bié有yǒu.则zé合hé旁pánɡ观ɡuān.屏pínɡ帐zhànɡ几jǐ筵yán.有yǒu圆yuán影yǐnɡ出chū.离lí见jiàn别bié有yǒu.应yīnɡ非fēi眼yǎn瞩zhǔ.云yún何hé眚shěnɡ人rén.目mù见jiàn圆yuán影yǐnɡ.是shì故ɡù当dānɡ知zhī.色sè实shí在zài灯dēnɡ.见jiàn病bìnɡ为wéi影yǐnɡ.影yǐnɡ见jiàn俱jù眚shěnɡ.见jiàn眚shěnɡ非fēi病bìnɡ.终zhōnɡ不bù应yīnɡ言yán.是shì灯dēnɡ是shì见jiàn.于yú是shì中zhōnɡ有yǒu.非fēi灯dēnɡ非fēi见jiàn.

如rú第dì二èr月yuè.非fēi体tǐ非fēi影yǐnɡ.何hé以yǐ故ɡù.第dì二èr之zhī观ɡuān.捏niē所suǒ成chénɡ故ɡù.诸zhū有yǒu智zhì者zhě.不bù应yīnɡ说shuō言yán.此cǐ捏niē根ɡēn元yuán.是shì形xínɡ非fēi形xínɡ.离lí见jiàn非fēi见jiàn.此cǐ亦yì如rú是shì.目mù眚shěnɡ所suǒ成chénɡ.今jīn欲yù名mínɡ谁shuí.是shì灯dēnɡ是shì见jiàn.何hé况kuànɡ分fēn别bié.非fēi灯dēnɡ非fēi见jiàn.

云yún何hé名mínɡ为wéi.同tónɡ分fēn妄wànɡ见jiàn.阿ā难nán.此cǐ阎yán浮fú提tí.除chú大dà海hǎi水shuǐ.中zhōnɡ间jiān平pínɡ陆lù.有yǒu三sān千qiān洲zhōu.正zhènɡ中zhōnɡ大dà洲zhōu.东dōnɡ西xī括kuò量liánɡ.大dà国ɡuó凡fán有yǒu.二èr千qiān三sān百bǎi.其qí余yú小xiǎo洲zhōu.在zài诸zhū海hǎi中zhōnɡ.其qí间jiàn或huò有yǒu.三sān两liǎnɡ百bǎi国ɡuó.或huò一yī或huò二èr.至zhì于yú三sān十shí.四sì十shí五wǔ十shí.

阿ā难nán.若ruò复fù此cǐ中zhōnɡ.有yǒu一yī小xiǎo洲zhōu.只zhǐ有yǒu两liǎnɡ国ɡuó.唯wéi一yī国ɡuó人rén.同tónɡ感ɡǎn恶è缘yuán.则zé彼bǐ小xiǎo洲zhōu.当dānɡ土tǔ众zhònɡ生shēnɡ.睹dǔ诸zhū一yī切qiè.不bù祥xiánɡ境jìnɡ界jiè.或huò见jiàn二èr日rì.或huò见jiàn两liǎnɡ月yuè.其qí中zhōnɡ乃nǎi至zhì.晕yūn适shì.佩pèi玦jué.彗huì孛bó.飞fēi流liú.负fù耳ěr.虹hónɡ蜺ní.种zhǒnɡ种zhǒnɡ恶è相xiànɡ.但dàn此cǐ国ɡuó见jiàn.彼bǐ国ɡuó众zhònɡ生shēnɡ.本běn所suǒ不bú见jiàn.亦yì复fù不bù闻wén.阿ā难nán.吾wú今jīn为wèi汝rǔ.以yǐ此cǐ二èr事shì.进jìn退tuì合hé明mínɡ.

阿ā难nán.如rú彼bǐ众zhònɡ生shēnɡ.别bié业yè妄wànɡ见jiàn.瞩zhǔ灯dēnɡ光ɡuānɡ中zhōnɡ.所suǒ现xiàn圆yuán影yǐnɡ.虽suī似shì前qián境jìnɡ.终zhōnɡ彼bǐ见jiàn者zhě.目mù眚shěnɡ所suǒ成chénɡ.眚shěnɡ即jí见jiàn劳láo.非fēi色sè所suǒ造zào.然rán见jiàn眚shěnɡ者zhě.终zhōnɡ无wú见jiàn咎jiù.例lì汝rǔ今jīn日rì.以yǐ目mù观ɡuān见jiàn.山shān河hé国ɡuó土tǔ.及jí诸zhū众zhònɡ生shēnɡ.皆jiē是shì无wú始shǐ.见jiàn病bìnɡ所suǒ成chénɡ.

见jiàn与yǔ见jiàn缘yuán.似shì现xiàn前qián境jìnɡ.元yuán我wǒ觉jué明mínɡ.见jiàn所suǒ缘yuán眚shěnɡ.觉jué见jiàn即jí眚shěnɡ.本běn觉jué明mínɡ心xīn.觉jué缘yuán非fēi眚shěnɡ.觉jué所suǒ觉jué眚shěnɡ.觉jué非fēi眚shěnɡ中zhōnɡ.此cǐ实shí见jiàn见jiàn.云yún何hé复fù名mínɡ.觉jué闻wén知zhī见jiàn.是shì故ɡù汝rǔ今jīn.见jiàn我wǒ及jí汝rǔ.并bìnɡ诸zhū世shì间jiān.十shí类lèi众zhònɡ生shēnɡ.皆jiē即jí见jiàn眚shěnɡ.非fēi见jiàn眚shěnɡ者zhě.彼bǐ见jiàn真zhēn精jīnɡ.性xìnɡ非fēi眚shěnɡ者zhě.故ɡù不bù名mínɡ见jiàn.

阿ā难nán.如rú彼bǐ众zhònɡ生shēnɡ.同tónɡ分fēn妄wànɡ见jiàn.例lì彼bǐ妄wànɡ见jiàn.别bié业yè一yī人rén.一yī病bìnɡ目mù人rén.同tónɡ彼bǐ一yī国ɡuó.彼bǐ见jiàn圆yuán影yǐnɡ.眚shěnɡ妄wànɡ所suǒ生shēnɡ.此cǐ众zhònɡ同tónɡ分fēn.所suǒ现xiàn不bù祥xiánɡ.同tónɡ见jiàn业yè中zhōnɡ.瘴zhànɡ恶è所suǒ起qǐ.俱jù是shì无wú始shǐ.见jiàn妄wànɡ所suǒ生shēnɡ.

例lì阎yán浮fú提tí.三sān千qiān洲zhōu中zhōnɡ.兼jiān四sì大dà海hǎi.娑suō婆pó世shì界jiè.并bìnɡ洎jì十shí方fānɡ.诸zhū有yǒu漏lòu国ɡuó.及jí诸zhū众zhònɡ生shēnɡ.同tónɡ是shì觉jué明mínɡ.无wú漏lòu妙miào心xīn.见jiàn闻wén觉jué知zhī.虚xū妄wànɡ病bìnɡ缘yuán.和hé合hé妄wànɡ生shēnɡ.和hé合hé妄wànɡ死sǐ.若ruò能nénɡ远yuǎn离lí.诸zhū和hé合hé缘yuán.及jí不bù和hé合hé.则zé复fù灭miè除chú.诸zhū生shēnɡ死sǐ因yīn.圆yuán满mǎn菩pú提tí.不bù生shēnɡ灭miè性xìnɡ.清qīnɡ净jìnɡ本běn心xīn.本běn觉jué常chánɡ住zhù.

阿ā难nán.汝rǔ虽suī先xiān悟wù.本běn觉jué妙miào明mínɡ.性xìnɡ非fēi因yīn缘yuán.非fēi自zì然rán性xìnɡ.而ér犹yóu未wèi明mínɡ.如rú是shì觉jué元yuán.非fēi和hé合hé生shēnɡ.及jí不bù和hé合hé.阿ā难nán.吾wú今jīn复fù以yǐ.前qián尘chén问wèn汝rǔ.汝rǔ今jīn犹yóu以yǐ.一yī切qiè世shì间jiān.妄wànɡ想xiǎnɡ和hé合hé.诸zhū因yīn缘yuán性xìnɡ.而ér自zì疑yí惑huò.证zhènɡ菩pú提tí心xīn.和hé合hé起qǐ者zhě.

则zé汝rǔ今jīn者zhě.妙miào净jìnɡ见jiàn精jīnɡ.为wéi与yú明mínɡ和hé.为wéi与yú暗àn和hé.为wéi与yú通tōnɡ和hé.为wéi与yú塞sè和hé.若ruò明mínɡ和hé者zhě.且qiě汝rǔ观ɡuān明mínɡ.当dānɡ明mínɡ现xiàn前qián.何hé处chù杂zá见jiàn.见jiàn相xiànɡ可kě辨biàn.杂zá何hé形xínɡ像xiànɡ.若ruò非fēi见jiàn者zhě.云yún何hé见jiàn明mínɡ.若ruò即jí见jiàn者zhě.云yún何hé见jiàn见jiàn.必bì见jiàn圆yuán满mǎn.何hé处chù和hé明mínɡ.若ruò明mínɡ圆yuán满mǎn.不bù合hé见jiàn和hé.见jiàn必bì异yì明mínɡ.杂zá则zé失shī彼bǐ.性xìnɡ明mínɡ名mínɡ字zì.杂zá失shī明mínɡ性xìnɡ.和hé明mínɡ非fēi义yì.彼bǐ暗àn与yǔ通tōnɡ.及jí诸zhū群qún塞sè.亦yì复fù如rú是shì.

复fù次cì阿ā难nán.又yòu汝rǔ今jīn者zhě.妙miào净jìnɡ见jiàn精jīnɡ.为wéi与yǔ明mínɡ合hé.为wéi与yǔ暗àn合hé.为wéi与yǔ通tōnɡ合hé.为wéi与yǔ塞sè合hé.若ruò明mínɡ合hé者zhě.至zhì于yú暗àn时shí.明mínɡ相xiànɡ已yǐ灭miè.此cǐ见jiàn即jí不bù.与yǔ诸zhū暗àn合hé.云yún何hé见jiàn暗àn.若ruò见jiàn暗àn时shí.不bù与yǔ暗àn合hé.与yǔ明mínɡ合hé者zhě.应yīnɡ非fēi见jiàn明mínɡ.既jì不bú见jiàn明mínɡ.云yún何hé明mínɡ合hé.了liǎo明mínɡ非fēi暗àn.彼bǐ暗àn与yǔ通tōnɡ.及jí诸zhū群qún塞sè.亦yì复fù如rú是shì.

阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.如rú我wǒ思sī惟wéi.此cǐ妙miào觉jué元yuán.与yǔ诸zhū缘yuán尘chén.及jí心xīn念niàn虑lǜ.非fēi和hé合hé耶yé.佛fó言yán.汝rǔ今jīn又yòu言yán.觉jué非fēi和hé合hé.吾wú复fù问wèn汝rǔ.此cǐ妙miào见jiàn精jīnɡ.非fēi和hé合hé者zhě.为wéi非fēi明mínɡ和hé.为wéi非fēi暗àn和hé.为wéi非fēi通tōnɡ和hé.为wéi非fēi塞sè和hé.若ruò非fēi明mínɡ和hé.则zé见jiàn与yǔ明mínɡ.必bì有yǒu边biān畔pàn.汝rǔ且qiě谛dì观ɡuān.何hé处chù是shì明mínɡ.何hé处chù是shì见jiàn.在zài见jiàn在zài明mínɡ.自zì何hé为wéi畔pàn.

阿ā难nán.若ruò明mínɡ际jì中zhōnɡ.必bì无wú见jiàn者zhě.则zé不bù相xiānɡ及jí.自zì不bù知zhī其qí.明mínɡ相xiànɡ所suǒ在zài.畔pàn云yún何hé成chénɡ.彼bǐ暗àn与yǔ通tōnɡ.及jí诸zhū群qún塞sè.亦yì复fù如rú是shì.又yòu妙miào见jiàn精jīnɡ.非fēi和hé合hé者zhě.为wéi非fēi明mínɡ合hé.为wéi非fēi暗àn合hé.为wéi非fēi通tōnɡ合hé.为wéi非fēi塞sè合hé.若ruò非fēi明mínɡ合hé.则zé见jiàn与yǔ明mínɡ.性xìnɡ相xiānɡ乖ɡuāi角jiǎo.如rú耳ěr与yǔ明mínɡ.了liǎo不bù相xiānɡ触chù.见jiàn且qiě不bù知zhī.明mínɡ相xiànɡ所suǒ在zài.云yún何hé甄zhēn明mínɡ.合hé非fēi合hé理lǐ.彼bǐ暗àn与yǔ通tōnɡ.及jí诸zhū群qún塞sè.亦yì复fù如rú是shì.

阿ā难nán.汝rǔ犹yóu未wèi明mínɡ.一yī切qiè浮fú尘chén.诸zhū幻huàn化huà相xiànɡ.当dānɡ处chù出chū生shēnɡ.随suí处chù灭miè尽jìn.幻huàn妄wànɡ称chēnɡ相xiànɡ.其qí性xìnɡ真zhēn为wéi.妙miào觉jué明mínɡ体tǐ.如rú是shì乃nǎi至zhì.五wǔ阴yīn六liù入rù.从cónɡ十shí二èr处chù.至zhì十shí八bā界jiè.因yīn缘yuán和hé合hé.虚xū妄wànɡ有yǒu生shēnɡ.因yīn缘yuán别bié离lí.虚xū妄wànɡ名mínɡ灭miè.殊shū不bù能nénɡ知zhī.生shēnɡ灭miè去qù来lái.本běn如rú来lái藏zànɡ.常chánɡ住zhù妙miào明mínɡ.不bú动dònɡ周zhōu圆yuán.妙miào真zhēn如rú性xìnɡ.性xìnɡ真zhēn常chánɡ中zhōnɡ.求qiú于yú去qù来lái.迷mí悟wù生shēnɡ死sǐ.了liǎo无wú所suǒ得dé.

阿ā难nán.云yún何hé五wǔ阴yīn.本běn如rú来lái藏zànɡ.妙miào真zhēn如rú性xìnɡ.阿ā难nán.譬pì如rú有yǒu人rén.以yǐ清qīnɡ净jìnɡ目mù.观ɡuān晴qínɡ明mínɡ空kōnɡ.唯wéi一yī晴qínɡ虚xū.迥jiǒnɡ无wú所suǒ有yǒu.其qí人rén无wú故ɡù.不bú动dònɡ目mù睛jīnɡ.瞪dènɡ以yǐ发fā劳láo.则zé于yú虚xū空kōnɡ.别bié见jiàn狂kuánɡ华huā.复fù有yǒu一yī切qiè.狂kuánɡ乱luàn非fēi相xiànɡ.色sè阴yīn当dānɡ知zhī.亦yì复fù如rú是shì.

阿ā难nán.是shì诸zhū狂kuánɡ华huā.非fēi从cónɡ空kōnɡ来lái.非fēi从cónɡ目mù出chū.如rú是shì阿ā难nán.若ruò空kōnɡ来lái者zhě.既jì从cónɡ空kōnɡ来lái.还huán从cónɡ空kōnɡ入rù.若ruò有yǒu出chū入rù.即jí非fēi虚xū空kōnɡ.空kōnɡ若ruò非fēi空kōnɡ.自zì不bù容rónɡ其qí.华huā相xiànɡ起qǐ灭miè.如rú阿ā难nán体tǐ.不bù容rónɡ阿ā难nán.

若ruò目mù出chū者zhě.既jì从cónɡ目mù出chū.还huán从cónɡ目mù入rù.即jí此cǐ华huā性xìnɡ.从cónɡ目mù出chū故ɡù.当dānɡ合hé有yǒu见jiàn.若ruò有yǒu见jiàn者zhě.去qù既jì华huā空kōnɡ.旋xuán合hé见jiàn眼yǎn.若ruò无wú见jiàn者zhě.出chū既jì翳yì空kōnɡ.旋xuán当dānɡ翳yì眼yǎn.又yòu见jiàn华huā时shí.目mù应yīnɡ无wú翳yì.云yún何hé晴qínɡ空kōnɡ.号hào清qīnɡ明mínɡ眼yǎn.是shì故ɡù当dānɡ知zhī.色sè阴yīn虚xū妄wànɡ.本běn非fēi因yīn缘yuán.非fēi自zì然rán性xìnɡ.

阿ā难nán.譬pì如rú有yǒu人rén.手shǒu足zú宴yàn安ān.百bǎi骸hái调tiáo适shì.忽hū如rú忘wànɡ生shēnɡ.性xìnɡ无wú违wéi顺shùn.其qí人rén无wú故ɡù.以yǐ二èr手shǒu掌zhǎnɡ.于yú空kōnɡ相xiānɡ摩mó.于yú二èr手shǒu中zhōnɡ.妄wànɡ生shēnɡ涩sè滑huá.冷lěnɡ热rè诸zhū相xiànɡ.受shòu阴yīn当dānɡ知zhī.亦yì复fù如rú是shì.

阿ā难nán.是shì诸zhū幻huàn触chù.不bù从cónɡ空kōnɡ来lái.不bù从cónɡ掌zhǎnɡ出chū.如rú是shì阿ā难nán.若ruò空kōnɡ来lái者zhě.既jì能nénɡ触chù掌zhǎnɡ.何hé不bú触chù身shēn.不bù应yīnɡ虚xū空kōnɡ.选xuǎn择zé来lái触chù.若ruò从cónɡ掌zhǎnɡ出chū.应yīnɡ非fēi待dài合hé.又yòu掌zhǎnɡ出chū故ɡù.合hé则zé掌zhǎnɡ知zhī.离lí则zé触chù入rù.臂bì腕wàn骨gǔ髓suǐ.应yīnɡ亦yì觉jué知zhī.入rù时shí踪zōnɡ迹jì.必bì有yǒu觉jué心xīn.知zhī出chū知zhī入rù.自zì有yǒu一yī物wù.身shēn中zhōnɡ往wǎnɡ来lái.何hé待dài合hé知zhī.要yào名mínɡ为wéi触chù.是shì故ɡù当dānɡ知zhī.受shòu阴yīn虚xū妄wànɡ.本běn非fēi因yīn缘yuán.非fēi自zì然rán性xìnɡ.

阿ā难nán.譬pì如rú有yǒu人rén.谈tán说shuō醋cù梅méi.口kǒu中zhōnɡ水shuǐ出chū.思sī踏tà悬xuán崖yá.足zú心xīn酸suān涩sè.想xiǎnɡ阴yīn当dānɡ知zhī.亦yì复fù如rú是shì.

阿ā难nán.如rú是shì醋cù说shuō.不bù从cónɡ梅méi生shēnɡ.非fēi从cónɡ口kǒu入rù.如rú是shì阿ā难nán.若ruò梅méi生shēnɡ者zhě.梅méi合hé自zì谈tán.何hé待dài人rén说shuō.若ruò从cónɡ口kǒu入rù.自zì合hé口kǒu闻wén.何hé须xū待dài耳ěr.若ruò独dú耳ěr闻wén.此cǐ水shuǐ何hé不bù.耳ěr中zhōnɡ而ér出chū.想xiǎnɡ踏tà悬xuán崖yá.与yǔ说shuō相xiāng类lèi.是shì故ɡù当dānɡ知zhī.想xiǎnɡ阴yīn虚xū妄wànɡ.本běn非fēi因yīn缘yuán.非fēi自zì然rán性xìnɡ.

阿ā难nán.譬pì如rú暴bào流liú.波bō浪lànɡ相xiānɡ续xù.前qián际jì后hòu际jì.不bù相xiānɡ踰yú越yuè.行xínɡ阴yīn当dānɡ知zhī.亦yì复fù如rú是shì.

阿ā难nán.如rú是shì流liú性xìnɡ.不bù因yīn空kōnɡ生shēnɡ.不bù因yīn水shuǐ有yǒu.亦yì非fēi水shuǐ性xìnɡ.非fēi离lí空kōnɡ水shuǐ.如rú是shì阿ā难nán.若ruò因yīn空kōnɡ生shēnɡ.则zé诸zhū十shí方fānɡ.无wú尽jìn虚xū空kōnɡ.成chénɡ无wú尽jìn流liú.世shì界jiè自zì然rán.俱jù受shòu沦lún溺nì.若ruò因yīn水shuǐ有yǒu.则zé此cǐ暴bào流liú.性xìnɡ应yīnɡ非fēi水shuǐ.有yǒu所suǒ有yǒu相xiànɡ.今jīn应yīnɡ现xiàn在zài.若ruò即jí水shuǐ性xìnɡ.则zé澄chénɡ清qīnɡ时shí.应yīnɡ非fēi水shuǐ体tǐ.若ruò离lí空kōnɡ水shuǐ.空kōnɡ非fēi有yǒu外wài.水shuǐ外wài无wú流liú.是shì故ɡù当dānɡ知zhī.行xínɡ阴yīn虚xū妄wànɡ.本běn非fēi因yīn缘yuán.非fēi自zì然rán性xìnɡ.

阿ā难nán.譬pì如rú有yǒu人rén.取qǔ频pín伽qié瓶pínɡ.塞sāi其qí两liǎnɡ孔kǒnɡ.满mǎn中zhōnɡ擎qínɡ空kōnɡ.千qiān里lǐ远yuǎn行xínɡ.用yònɡ饷xiǎnɡ他tā国ɡuó.识shí阴yīn当dānɡ知zhī.亦yì复fù如rú是shì.

阿ā难nán.如rú是shì虚xū空kōnɡ.非fēi彼bǐ方fānɡ来lái.非fēi此cǐ方fānɡ入rù.如rú是shì阿ā难nán.若ruò彼bǐ方fānɡ来lái.则zé本běn瓶pínɡ中zhōnɡ.既jì贮zhù空kōnɡ去qù.于yú本běn瓶pínɡ地dì.应yīnɡ少shǎo虚xū空kōnɡ.若ruò此cǐ方fānɡ入rù.开kāi孔kǒnɡ倒dào瓶pínɡ.应yīnɡ见jiàn空kōnɡ出chū.是shì故ɡù当dānɡ知zhī.识shí阴yīn虚xū妄wànɡ.本běn非fēi因yīn缘yuán.非fēi自zì然rán性xìnɡ.


本文链接:楞严经全文注音

上一篇:读诵楞严经好处

下一篇:播放楞严经作用

相关文章

大佛顶首楞严经第一卷2019-07-31
楞严经第六卷原文译文2019-07-30
楞严经第七卷原文拼音2019-07-30
楞严经第五卷原文拼音2019-07-26
楞严经白话文卷三2019-07-26
楞严经第四卷白话文2019-07-25
楞严经卷一拼音版2019-07-24
楞严经第七卷全文2019-07-24
楞严经第十卷白话文2019-07-22
楞严经白话文第五卷2019-07-20

热门推荐

排行榜

楞严经全文正确注音版曹謦自
楞严经全文注音版白话文姚一飞
女人读楞严经的好处杨歆彤
楞严经白话文全文讲解姚娜静
大佛顶首楞严经第一卷李搁贝
楞严经第七卷全文霍熠浩
楞严经第三卷原文及翻译
楞严经卷八译文白话文李耘昊

最新阅读

热门文章

念佛感应真故事2021-12-16
天目山感应2021-12-15
咒水感应2021-12-14
实施乳粥的感应2021-12-13
捐赠佛像感应2021-12-10
拜佛的功德感应2021-12-09